18.09.2013 Views

Nr. 2 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 2 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 2 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR 2 • 2011<br />

Nya kurs- och ämNesplaNer<br />

i religioNskuNskap<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

TEMA<br />

Nya kurs- och ämnesplaner i religionskunskap<br />

» Att ansvara för att en kursplan tar form<br />

» Tro och kunskap om tro<br />

» Botade från objektivitetskramp? De nya kursplanernas orädda inställning till religion<br />

» Från livsfrågor, etik och reflektion till samhälle, kunskap och analys<br />

» Vilken roll avses religionshistoria ha i den svenska skolan?


EN MOSAIK<br />

– bilder av mångfalden<br />

<strong>Religionskunskap</strong> A<br />

EN MOSAIK – för aktiva<br />

ställningstaganden!<br />

En mosaik är en tydlig och elevnära bok för<br />

gymnasiets A-kurs i religionskunskap.<br />

EN MOSAIK<br />

• innehåller faktakunskaper, begrepp och<br />

modeller<br />

• ger eleverna verktyg för att delta i det<br />

offentliga samtalet om mångkultur,<br />

religion och etik<br />

• följer en bestämd struktur för att öka<br />

förståelsen av såväl religionernas innehåll,<br />

som deras roll i dagens samhälle.<br />

Läromedlet består av tre större block:<br />

Kultur och religion,<br />

Religioner och livsfrågor samt<br />

Att vara människa.<br />

EGEN HEMSIDA!<br />

www.bonnierutbildning.se/enmosaik<br />

med lärartips och bilder till<br />

samtliga block!<br />

Läs mer om En mosaik på vår hemsida!<br />

www.bonnierutbildning.se<br />

2 | rEligion & livsfrågor<br />

NU MED<br />

LÄRARHAND-<br />

LEDNING!<br />

Order/information: Tel 08-696 86 00, fax 08-696 86 10, www.bonnierutbildning.se<br />

Kärlek<br />

KK AA PP II TT EE L L 11 33 3<br />

Människor har i alla tider och alla kulturer försökt förstå och tolka kärlek.<br />

För många uppfattas kärlek som något man kan tro på eller se som<br />

livets mening. Hur ser vi på kärlek i dag? Och hur ser man på kärleken<br />

inom olika religioner och kulturer?<br />

DEN ÄLSKANDE MÄNNISKAN<br />

Att definiera begreppet kärlek är svårt. När man säger att man älskar<br />

Gud, naturen eller livet beskriver man några sidor av kärleken.<br />

Kärlek kan också vara olika slag av djupa känslor till föräldrar, barn,<br />

syskon, morföräldrar, kompisar eller till en partner.<br />

Det här kapitlet behandlar främst den ”romantiska” eller ”intima”<br />

kärleken mellan människor. Denna kärlek kan upplevas i den häftiga<br />

förälskelsen eller i den heta sexuella åtrån till en annan människa men<br />

också i de känslomässiga band som finns i ett förhållande.<br />

Förälskelse<br />

Ofta börjar en kärleksrelation mellan två människor med en förälskelse.<br />

De som har varit eller är förälskade kanske beskriver det som<br />

ett mycket starkt känslomässigt undantagstillstånd, en tillvaro där<br />

allt är ställt på ända. Livet känns fantastiskt, meningsfullt och roligt.<br />

Den man är förälskad i blir ofta idealiserad, felfri och den mest fantastiska<br />

människan på jorden.<br />

3


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

Den existentiella<br />

reflek tionens nedtonade roll<br />

Under sista helgen i mars höll FLR årsmöte i Malmö där Annika Lindskog och<br />

Olof Franck föreläste om de nya kurs- och ämnesplanerna för religionskunskap.<br />

Ett tema ägnades mer tid i såväl presentation som diskussion; den existentiella<br />

reflektionens nedtonade roll i de nya planerna. Även om syftet med<br />

undervisningen alltjämt ska vara att ”stimulera eleverna att reflektera över olika<br />

livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (min kursivering) är det<br />

centrala innehållet formulerat så att det framförallt rör analys av livsfrågor framskrivna<br />

av andra oavsett om sammanhanget är religioner, livsåskådningar eller<br />

populärkultur.<br />

» Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär<br />

att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.<br />

» Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden,<br />

skildras i religioner och andra livsåskådningar. (Ur centralt innehåll, åk 4-6)<br />

Också kunskapskraven tar fasta på denna relativt distanserade och analytiska<br />

förmåga, att föra ”resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang”.<br />

Under de samtal som följde presentationen påpekades det tämligen paradoxala<br />

i livsfrågornas förvandling. Livsfrågeundervisningen infördes som ett sätt att<br />

uppmärksamma elevernas intresse för frågor som låg det traditionella religions-<br />

och livsåskådningsstudiet nära men som inte självklart av eleverna uppfattades så.<br />

Undervisningen kunde ta sin utgångspunkt i de existentiella frågor som engagerade<br />

eleverna, deras livsfrågor, och därifrån knyta an till etablerade traditioner.<br />

Ett otal religionspedagogiska studier har därför sett som sin centrala uppgift att<br />

beskriva vilka frågor som unga funderar över. Värdet av en sådan forskning är, ur<br />

ett kursplaneperspektiv där livsfrågor inte längre handlar om elevers existentiella<br />

reflektion utan utgör analysfokuseringar jämsides med andra sådana, inte längre<br />

lika stort. Livsfrågor har i sig själva blivit ämnesstoff i de nya planerna!<br />

Samtidigt kan man mena att utsagor om kunskapskrav och centralt innehåll<br />

naturligtvis måste läsas i ljuset av ämnets syftesformuleringar. Om ämnet<br />

fortfarande syftar till att stimulera reflektion över ”sin identitet och sitt etiska<br />

förhållningssätt” samt ”skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig<br />

livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och<br />

leva” behöver sådana perspektiv genomsyra verksamheten i sin helhet. <strong>Lärare</strong>n<br />

måste lägga sig vinn om att undervisningen och elevernas kunskapsutveckling går<br />

i riktning mot ämnets syfte. Låt oss hoppas att de annonserade nationella proven<br />

i religionskunskap förmår att synliggöra detta!<br />

Flera artiklar i detta nummer av Religion & Livsfrågor, som just ägnas åt de<br />

nya kurs- och ämnesplanerna, lyfter fram det nya religionskunskapsämnet som<br />

ett mera analytiskt och samhällsorienterande ämne där existentiellt tolkande<br />

dimensioner denna gång fått stryka på foten. Tydligast är detta i Ola Björlins<br />

och Sven-Åke Selanders artiklar. I en intervju som Ulf Jämterud gjort med<br />

Maria Weståker och Johan Linder, de undervisningsråd på Skolverket som haft<br />

övergripande ansvar för religionskunskapsämnets revidering, framkommer att de<br />

inte fullt ut delar denna uppfattning. I Karin Nordströms artikel lyfts röster om<br />

religionsundervisning från amerikanskt och nederländskt sammanhang fram och<br />

ställs i relation till de svenska kursplanerna. Här synliggörs ett ämne med mod att<br />

våga låta elever möta religioner på nära håll. Kursplanerna till trots så gäller det<br />

naturligtvis i reflektion över morgondagens undervisning – som Stefan Olsson<br />

och Jon Peterson i sitt examensarbete framhåller – att inte glömma bort lärares<br />

frirum.<br />

Jag önskar er alla intressant läsning och berikande samtal!<br />

chrisTinA osBEck<br />

iNNehÅll<br />

4 ordförandetankar<br />

Nils-Åke Tidman<br />

6-8 att ansvara för att<br />

en kursplan tar form<br />

Ulf Jämterud<br />

10-13 Tro och kunskap om tro<br />

Ola Björlin<br />

14-16 Botade från objektivitetskramp?<br />

De nya kursplanernas orädda<br />

inställning till religion<br />

Karin Nordström<br />

18-21 Från livsfrågor, etik och reflektion<br />

till samhälle, kunskap och analys<br />

Sven-Åke Selander<br />

22 examensarbete:<br />

Vilken roll avses religionshistoria<br />

ha i den svenska skolan?<br />

Stefan Olsson & Jon Peterson<br />

23 recension: att älska livet,<br />

att leva i det svåra och att<br />

öppna för försoning<br />

Olof Franck<br />

medverk ande i det ta nummer<br />

ulf Jämtrud<br />

FLR:s styrelse<br />

ulf.jamterud@home.se<br />

ola Björlin<br />

FLR:s styrelse<br />

ola.bjorlin@skola.vasteras.se<br />

karin Nordström<br />

Högskolan i Jönköping<br />

karin.nordstrom@hlk.hj.se<br />

sven-Åke selander<br />

Centrum för Teologi<br />

och Religionsvetenskap<br />

sven-ake.selander@teol.lu.se<br />

stefan olsson<br />

Lärarstudent vid Göteborgs universitet<br />

gusolssst@student.gu.se<br />

Jon petersson<br />

Lärarstudent vid Göteborgs universitet<br />

jonper@spray.se<br />

olof Franck<br />

FLR:s styrelse<br />

olof.franck@skovde.se<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 3


ORDFÖRANDETANKAR<br />

religionsundervisning<br />

i spanien<br />

EFTRE (European Forum for Teachers of Religious Education) hade styrelsemöte<br />

i Sevilla i Spanien i mitten av mars. Den här gången var det extra viktigt<br />

att Sverige och FLR representerades eftersom vi har åtagit oss att arrangera<br />

EFTRE-konferensen 2013.<br />

Alltså reste jag med fl yg, tunnelbana och snabbtåg till<br />

sydvästra delen av Iberiska halvön. Solen sken och det<br />

var festligt att delta i cocktailparty i kyrkans atriumgård.<br />

På förmiddagen fi ck vi tillfälle att träff a spanska<br />

lärare och höra om hur man arbetar med religionskunskap,<br />

eller rättare sagt kristendomskunskap i skolan.<br />

Katolska ärkestiftet i Sevilla hade också anlitat en<br />

sociolog för att utvärdera sin undervisning. Vi fi ck en<br />

kort och koncis föreläsning med tabeller av honom.<br />

ifrågAsATT äMnE<br />

Religionsundervisningens ställning i skolan är under<br />

livlig debatt i Spanien. Under de senaste fyrtio åren<br />

har landet genomgått en mycket snabb modernisering<br />

och demokratisering. Man märker det inte minst på de<br />

enorma infrastruktursatsningar som har genomförts.<br />

Bara järnvägsnätet är en dröm för den tågintresserade<br />

med idel höghastighetståg från Madrid ut till landets<br />

fyra hörn. Man förstår att statsskulden måste vara<br />

astronomisk och därför kämpar nu landet på samma<br />

brant mot ekonomiskt obestånd som Grekland, Irland<br />

och Portugal.<br />

religion & livsfrågor<br />

Utges av <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

Årgång 41. ISSN: 0347-2159<br />

redaktör Christina Osbeck<br />

ansvarig utgivare Annika Lindskog<br />

redaktionens adress<br />

c/o Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35<br />

656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76, 070-388 11 38<br />

christina.osbeck@kau.se<br />

annonser<br />

Gunnar Iselau, Karlskronavägen 6D,<br />

121 52 Johanneshov, tel 08-6441721<br />

annonsred@fl r.se<br />

prenumeration & distribution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | rEligion & livsfrågor<br />

<strong>Föreningen</strong> lärare<br />

i religionskunskap (Flr)<br />

ordförande Annika Lindskog<br />

Nyebrostigen 58, 443 30 Lerum<br />

tel 0701-474 446<br />

0302-122 24<br />

Vice ordförande Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 416 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

sekreterare Anna Lindstam<br />

Renvägen 1, 187 35 Täby<br />

tel 08-75 87 983<br />

skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 416 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

ledamöter<br />

Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Torsten Blomkvist<br />

Manhemsvägen 4 H, 791 32 FALUN<br />

tel 023-77 82 94 (arb)<br />

Det moderna projektets genomförande har också<br />

lett till ökad sekularisering. Katolska kyrkans roll är<br />

ifrågasatt och dess infl ytande minskar. Fortfarande<br />

är det ändå så att spanska föräldrar i stor utsträckning<br />

väljer att låta sina barn delta i den konfessionella<br />

religionsundervisningen inom den sekulära skolans<br />

ram. Det icke-religösa alternativet lockar bara några få<br />

procent av föräldrarna och eleverna. Katolska kyrkan<br />

försöker samtidigt modernisera religionsundervisningen<br />

så den får samma karaktär av allmängiltighet<br />

och opartiskhet som de andra skolämnena har.<br />

Resultatet blir att man får nöjda elever, föräldrar och<br />

lärare, kunde sociologen visa. Religionsundervisningens<br />

viktigaste uppgift är kanske att förmedla värden.<br />

”AnDlighET” soM AnTropologisk TErM<br />

Den spanska skolan har som mål att förmedla de<br />

grundkompetenser som gäller inom EU. De är presenterade<br />

i en rapport som bär namn efter EU-politikern<br />

Jaques Delors, Delorsrapporten från 1996:<br />

Competence in linguistic communication.<br />

Matematical competence.<br />

Olof Franck<br />

Karl Johansgatan 47 G<br />

414 55 Göteborg<br />

tel 0500-49 37 68 (arb)<br />

Ulf Jämterud, Bragevägen 26<br />

194 63 Upplands Väsby<br />

tel 08-760 77 65<br />

Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82<br />

216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35, 656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76<br />

Årsbok<br />

Redaktörer: Bodil Liljefors-Persson,<br />

Emma Hall.<br />

ISSN: 0348-8918<br />

medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress<br />

ovan.<br />

För medlemsavgiften (250 kr)<br />

erhåller man årsbok och tidsskriften<br />

(4 nr/år).<br />

För pensionärer är avgiften 200 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR PlusGiro 15 69 53-2<br />

hemsida www.fl r.se<br />

Tryck & form<br />

Prinfo Grafi skt Center, Malmö 2011<br />

Omslag: Helgeandsholmen med<br />

Riksdagshuset<br />

Omslagsfoto: Holger Staff ansson


Competence in knowledge of and interaction with the<br />

physical world.<br />

Competence in processing information and use of ICT.<br />

Competence in social skills and citizenship.<br />

Cultural and artistic competence.<br />

Learning to learn.<br />

Autonomy and personal initiative.<br />

I Delorsrapporten nämns också “kunskapens fyra pelare”, ett<br />

kunskapens paradigmschema:<br />

Learning to know.<br />

Learning to do.<br />

Learning to live together.<br />

Learning to be.<br />

Förra året utkom boken “Spiritual Intelligence” av Francesc<br />

Torralba och den har betytt mycket för utvecklingen av det<br />

konfessionella religionsämnet i riktning mot en mer allsidig<br />

och saklig karaktär. Men delvis är det ett sken som bedrar,<br />

enligt min uppfattning.<br />

Torralba ansluter till Howard Gardners teori om människans<br />

många olika intelligenser. Tesen i boken är att det<br />

finns ytterligare en intelligens som Gardner har förbisett, den<br />

andliga intelligensen. Torralba menar sig kunna beskriva en<br />

universell andlig kompetens som ett antropologiskt faktum.<br />

Den bör skolan låta eleverna få möta. Om de sedan vill låta<br />

den andliga intelligensen övergå, eller som Torralba ser det,<br />

fullkomnas i en personlig tro på Jesus Kristus så är det den<br />

enskildes eget val, inget som läraren kan styra.<br />

MEr kATolsk än AnTropologisk<br />

När den kvinnliga läraren, som presenterar Torralba för oss<br />

workshopdeltagare, beskriver denna andliga intelligens börjar<br />

jag bli misstänksam. Denna antropologiska och universella<br />

storhet visar sig vara förbluffande lik katolsk fromhet så som<br />

den har utvecklats i de kontemplativa klosterordnarna.<br />

Den andliga intelligensen handlar om ett ”inner me”, en<br />

inre värld som behöver tystnad för att utvecklas. Den andliga<br />

intelligensen utvecklas genom kontemplation, förundran och<br />

kontakt med helheten. Att lyssna till musik och meditera<br />

över heliga texter får den att växa ytterligare, liksom övningar<br />

som väcker medkänsla och solidaritetskänsla. Längtan,<br />

mening och helhet är den andliga intelligensens modus.<br />

Spiritual intelligence mustn’t be mistaken for religious<br />

awareness. The first is the condition that makes the second<br />

possible.<br />

Detta är egentligen inget annat än klassisk katolsk teologi,<br />

uppbyggd på Aristoteles. Naturen och Nåden samverkar.<br />

Människan sträcker sig mot himlen och Gud möter med<br />

frälsning genom sin Son för den som vill tro. Tro är en viljeakt,<br />

enligt detta synsätt.<br />

I mitt huvud dyker plötsligt den reformerte teologen<br />

Karl Barth upp. Ilsket skriker han att detta är ju ”människans<br />

religion”, något som alltid för oss vilse. Det går inte att<br />

utläsa något om den andliga världen genom att försöka tolka<br />

den sinnliga världen. Himlen är himmel och jorden är jord.<br />

De är åtskilda. Kristendom är något helt annat än människans<br />

försök att nå himlen: Gud som kommer till människan<br />

”senkrecht”, lodrätt från himlen. Så tänker man om Platon<br />

finns i grunden. Natur och Nåd är oförenliga. Så inte ens<br />

bland kristna är denna förment universella andliga intelligens<br />

okontroversiell. Vad skulle inte evangelikaler ha att säga om<br />

detta tystnadens ideal?<br />

Det skulle ju vara en antropologisk bestämd andlighet.<br />

Hur stämmer den in på andra religioner än kristendomen?<br />

Judendomens inriktning på det praktiska livet, mat och<br />

dryck, här och nu? Eller islam som så mycket fokuserar på<br />

lagstiftning och samhällsbygge? Var finns de i denna antropologiskt<br />

bestämda andlighet? ”..spiritual intelligence is an<br />

anthropological fact, not a question of faith.”<br />

Nej, universell är den verkligen inte. Men visst är det<br />

ett vackert och nutidsanpassat sätt att utforma en katolsk<br />

konfessionell religionsundervisning.<br />

nils-åkE TiDMAn<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 5


ulf JäMTEruD<br />

att ansvara för att<br />

en kursplan tar form<br />

Intervju med Maria Weståker och Johan Linder<br />

Arbetet med att skapa nya styrdokument inför Skola 2011 och Gy 2011 är nu avslutat<br />

och de nya styrdokumenten börjar användas i den svenska skolan från och med höstterminen<br />

2011. Ulf Jämterud, frilansskribent och gymnasielärare i religionskunskap vid<br />

Bromma gymnasium, har för Religion & Livsfrågors räkning träff at Maria Weståker och<br />

Johan Linder, undervisningsråd på Skolverket med ett övergripande ansvar för de samhällsvetenskapliga<br />

ämnena på grundskolan respektive gymnasiet. I denna artikel ger<br />

de sina perspektiv på arbetet med att ta fram nya kurs- och ämnesplaner för religionskunskapsämnet.<br />

En lång procEss går MoT AvsluTning<br />

Från och med hösten 2011 får grundskolan en ny läroplan –<br />

Lgr 11 – och ämnena får nya kursplaner i alla årskurser utom<br />

årskurs 9 som fortsätter att följa nuvarande kursplaner. För<br />

gymnasiets del kommer de nuvarande kursplanerna att fasas<br />

ut under de kommande två åren – hösten 2013 är den nya<br />

reformen helt genomförd. Det har varit en lång och omfattande<br />

process som har lett fram till de nya styrdokumenten.<br />

Maria Weståker har varit huvudansvarig för de samhällsorienterande<br />

ämnena på grundskolan och Johan Linder har haft<br />

motsvarande ansvar för gymnasieskolan.<br />

– När reformarbetet inleddes hade Skolverket inte fått<br />

några specifi ka riktlinjer för själva religionskunskapsämnet.<br />

Däremot fanns övergripande riktlinjer för alla ämnen,<br />

exempelvis att det skulle bli tydligare styrdokument, att man<br />

skulle undvika dubbelregleringar 1 och att det skulle fi nnas en<br />

tydlig progression i ämnena, säger Maria Weståker.<br />

Som ett första steg i reformarbetet bjöd Maria Weståker<br />

in några av landets främsta religionsdidaktiker och experter<br />

i ämnet till ett ämnesforum där man resonerade om vad en<br />

ny kursplan bör innehålla. Därefter bjöd man in till samråd<br />

med ett antal lärarutbildare, ämnesföreningar och lärargrupper,<br />

men också företrädare för olika religiösa grupper som<br />

fi ck komma med synpunkter. Underlagen från dessa möten<br />

användes som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Man<br />

tittade också på resultaten från den nationella utvärderingen<br />

av grundskolan från 2003, som pekade på utvecklingsbehov<br />

inom religionskunskapsundervisningen, bland annat i<br />

anslutning till elevernas egna livsfrågor. Utifrån detta bakgrundsmaterial<br />

utmejslades ett antal riktlinjer som ämnesex-<br />

1 Något som regleras i en viss författning ska inte upprepas i en annan;<br />

det som exempelvis regleras i läroplanen behöver inte regleras på nytt i en<br />

kursplan eller ämnesplan.<br />

6 | rEligion & livsfrågor<br />

perterna hade med sig när deras arbete med att skriva de nya<br />

ämnesplanerna satte igång.<br />

För gymnasieskolans del fastställde riksdagen gymnasiepropositionen<br />

som föreskrev att religionskunskap skulle fortsätta<br />

vara en 50-poängskurs och att innehållet i stora drag<br />

skulle motsvara dagens kursplan. Det fanns gemensamma<br />

riktlinjer för de gymnasiegemensamma ämnena, där religionskunskapsämnet<br />

ingår. Denna samordning ansågs viktig,<br />

eftersom det handlade om ett delvis gemensamt uppdrag.<br />

Arbetet med gymnasieskolans ämnesplaner inleddes en tid<br />

efter att man arbetat med grundskolans ämnesplaner – det<br />

var alltså inte parallella processer. Det fanns också en skillnad<br />

på det organisatoriska planet.<br />

– För grundskolans del var arbetet organiserat kring<br />

ämnena, medan man för gymnasieskolans del arbetade<br />

utifrån gymnasieprogrammen, och kopplade de enskilda<br />

ämnena till det program där de främst hör hemma. Så de<br />

ämnesexperter som arbetade med religionskunskap var samtidigt<br />

knutna till det samhällsvetenskapsprogrammet, säger<br />

Johan Linder.<br />

Men även om processerna inte var parallella har man<br />

strävat efter samordning mellan grund- och gymnasieskolan.<br />

– Vi har delvis använt oss av samma ämnesexperter i<br />

båda processerna för att vi ska få en tydlig progression mellan<br />

grundskolan och gymnasieskolan. Det har varit en styrka<br />

att fl era experter har stått med fötterna i båda skolformerna,<br />

säger Maria Weståker.<br />

Dessutom utgick gymnasieskolans experter från det<br />

underlag som togs fram utifrån samråden som grundskolan<br />

organiserade.


EAkTionEr och synpukTEr på fÖrslAgEn<br />

Processen med att ta fram de nya kurs- och ämnesplanerna<br />

har varit öppen, och Skolverket har haft referensskolor och<br />

en större och bred referensgrupp med representanter från<br />

olika lärosäten. Det har under processens gång framkommit<br />

många synpunkter, både genom det öppna remissförfarandet<br />

och genom de formella remissomgångarna. Åsikterna har<br />

spretat åt olika håll. Exempelvis lyfte representanter från<br />

Buddhistiska församlingen fram problemet med att läroböcker<br />

ofta ger uttryck för en förlegad syn på religioner.<br />

– Detta är något vi har tagit fasta på, säger Maria Weståker.<br />

Undervisningen ska inte bara ge uttryck för en tolkning<br />

och utövande av en viss religion. Man måste vara medveten<br />

om att det fi nns olika tolkningar inom en religion och att de<br />

är föränderliga, och det kan dessutom fi nnas folkliga uttryck<br />

som skiljer sig avsevärt från det offi ciella utövandet. Det är<br />

viktigt att visa på mångfalden inom olika religioner.<br />

Johan Linder påpekar att den nya ämnesplanen för<br />

gymnasieskolan egentligen inte har inneburit några dramatiska<br />

förändringar. Den stora förändringen ligger i att några<br />

nya områden särskilt har lyfts fram, och att några är tydligare<br />

framskrivna jämfört med tidigare. Ett sådant område rör förhållandet<br />

mellan religiös tro och vetenskap. Enligt ämnesplanen<br />

ska eleverna ”ges möjlighet att diskutera hur relationen<br />

mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till<br />

exempel beträff ande frågor om skapelse och evolution”.<br />

– Sveriges Kristna Råd ansåg att vårt remissförslag gav<br />

uttryck för en förlegad syn på motsättningarna mellan tro<br />

och vetande. Det tog vi intryck av och förändrade därför<br />

skrivningen i detta avseende till en mjukare formulering,<br />

berättar Johan Linder.<br />

rEligionskunskApsunDErvisningEn och livsfrågor<br />

En annan reaktion som framkommit (se exempelvis Ola<br />

Björlins och Sven-Åke Selanders bidrag i denna tidskrift)<br />

handlar om att den existentiella dimensionen i ämnet har<br />

tonats ner i gymnasiets ämnesplan och att det där inte<br />

ges något större utrymme för elevernas egna livsfrågor. I<br />

nuvarande ämnesbeskrivning framgår att undervisningen<br />

ska sträva efter att ”eleven utvecklar sin personliga hållning<br />

i livs- och moralfrågor”, men i Gy 2011 fi nns inte någon<br />

motsvarande skrivning. Ämnet kan därmed sägas ha en i<br />

huvudsak samhällsorienterande kunskapsinriktning snarare<br />

än en existentiellt tolkande inriktning. Maria Weståker och<br />

Johan Linder håller inte helt med.<br />

– I grundskolans kursplan står det tydligt att undervisningen<br />

ska ”skapa förutsättningar för eleven att utveckla en<br />

personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra<br />

människors sätt att tänka och leva”, påpekar Maria Weståker.<br />

Det står också att man ska stimulera eleverna att refl ektera<br />

över olika livsfrågor och sin identitet och etiska förhållningssätt.<br />

I det centrala innehållet anges dessutom att eleverna ska<br />

få möta hur livsfrågor uttrycks i populärkulturen, inte bara<br />

de uttryck som fi nns inom religionerna.<br />

Enligt Johan Linder kan man hitta detta även i gymnasiets<br />

ämnesplan där det står att ”undervisningen ska ta sin<br />

utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i<br />

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter”.<br />

Även om gymnasieskolan har en tydligare religionsvetenskaplig<br />

inriktning menar Johan Linder att det absolut fi nns<br />

utrymme att diskutera med eleverna om deras egna uppfattningar<br />

i olika livs- och moralfrågor.<br />

– Det är en poäng att gymnasiet bygger vidare på<br />

grundskolan. Gymnasieskolan har bland annat till uppdrag<br />

att förbereda för vidare studier och därför är det naturligt att<br />

det blir ett större fokus på kunskapsområden. Men självklart<br />

är läraren fri att diskutera med eleverna frågor som rör deras<br />

personliga livshållning och uppfattningar, det är till och med<br />

nödvändigt om man ska kunna uppfylla kunskapskraven i<br />

läroplanen, säger Johan Linder.<br />

krisTEnDoMEns särsTällning unDEr DEBATT<br />

Skolämnet religionskunskap har en lång och förhållandevis<br />

livlig historia. Få ämnen har genomgått så stora förändringar<br />

under de senaste hundra åren, och få ämnen har varit så<br />

omdebatterade. Det har många gånger uttryckts en oro att<br />

det religiösa innehållet i ämnet skärs ner. När ämnet skulle<br />

byta namn från kristendomskunskap till religionskunskap<br />

i mitten av 1960-talet blossade en häftig debatt upp, och<br />

några kristna tidningar beskrev reformen som ”ett ödesdigert<br />

missgrepp”, ”ett upprivande av hela vår kulturgrund”, ”ett<br />

övergrepp mot det svenska folket”. Inför den stora läro- och<br />

kursplanereformen 1994 kunde man i kristen press läsa<br />

omdömen som ”okunnigheten kommer att triumfera”, ”attack<br />

mot svenskt kulturarv” och ”sabotaget mot religionskunskapen”.<br />

Under den senare avblåsta GY-07-reformen kritiserades Skolverkets<br />

förslag till ny kursplan hårt från fl era håll. Företrädare<br />

för olika intressegrupper uttryckte att förslaget ”omdefi nierar<br />

hela religionsämnet”, att ”religionsämnet urholkas” och att<br />

religionsundervisningen ”åter hamnat i strykklass”. Christer<br />

Sturmark, ordförande i föreningen Humanisterna, gjorde en<br />

delvis annan tolkning och skrev att kursplanen innebar ”trons<br />

primat över förnuftet” och ”närmast en återgång till medeltida<br />

förhållanden.”<br />

I ljuset av de förändringar som religionskunskapsämnet<br />

genomgått under de senaste hundra åren skulle man kunna<br />

hävda att Skola 2011 och Gy 2011 endast innebär marginella<br />

justeringar. Men ämnet har fortsatt att väcka reaktioner,<br />

även om de inte varit så kraftiga som vid tidigare reformer.<br />

Det var framförallt frågan om kristendomens ställning i<br />

religionsundervisningen som fi ck en del att reagera. Man<br />

uppfattade att kristendomen skulle mista sin särställning i<br />

och med att kristendomen inte lyftes fram på samma tydliga<br />

sätt som i nuvarande kursplaner.<br />

– För grundskolan kom det in väldigt många remisser,<br />

både från privatpersoner och från kristna församlingar och<br />

samfund. En kristen tidning hade gått ut med ett standardsvar,<br />

och hundratals privatpersoner använde detta massmejl<br />

och skrev under med sitt namn. Vi förstod på innehållet att<br />

det var väldigt få som hade läst vad som stod i kursplanen,<br />

utan man hakade på det här att man uppfattade det som att<br />

vi hade tagit bort kristendomens särställning, berättar Maria<br />

Weståker.<br />

Även Sveriges Kristna Råd, Stockholms Katolska Stift,<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 7


Katolska Pedagogiska Nämnden och andra kristna grupper<br />

ansåg att kristendomens betydelse för Sverige måste<br />

skrivas fram tydligare. Från Skolverkets håll menade man att<br />

kristendomens särställning faktiskt kom fram mycket tydligt<br />

på fl era sätt, dels genom olika skrivningar i själva kursplanen<br />

för religionskunskap, men också genom att kristendomens<br />

betydelse för den svenska kulturen lyfts fram som ett centralt<br />

innehåll i historieämnet. Trots detta tog man till sig av synpunkterna<br />

och skrev fram kristendomen ännu tydligare i det<br />

omarbetade förslaget.<br />

– När det gäller gymnasieskolan har vi fått in mycket<br />

synpunkter framförallt från skolor och lärare. Men vi har<br />

inte alls haft den typ av debatt och off entlig diskussion som<br />

blev fallet för grundskolans förslag. Vi har emellanåt varit lite<br />

förvånade att man inte har tyckt till mer. Det var framförallt<br />

i slutet av remissperioden som det kom in synpunkter som<br />

rörde frågan om kristendomens ställning. Men rent generellt<br />

har det inte funnits någon tydlig remissopinion åt vare sig<br />

det ena eller det andra hållet, säger Johan Linder.<br />

Maria Weståker påpekar att det aldrig har funnits någon<br />

bakomliggande strävan att tona ner kristendomens betydelse.<br />

– Det vi däremot ville göra var att skriva fram fl er religioner.<br />

Idag fi nns det fl er människor med olika religioner i<br />

vårt samhälle, och därför tyckte vi det var viktigt att namnge<br />

dessa religioner. Så redan från årskurs 1-3 i grundskolan<br />

framgår det att eleverna ska känna till högtider och symboler<br />

för kristendomen, judendomen och islam. Den nationella<br />

utvärderingen från 2003 visade också att elever har mycket<br />

bristfälliga kunskaper om religioner utanför den egna kontexten<br />

och därför var det viktigt att tydligt namnge alla de<br />

stora världsreligionerna i kursplanerna, vilket inte är fallet i<br />

nuvarande kursplaner, säger Maria Weståker.<br />

skolMinisTErn ryTEr Till<br />

Det var inte bara människor från allmänheten som hade<br />

synpunkter på Skolverkets förslag till ny ämnesplan.<br />

Reaktioner kom även från politiskt håll, något som fi ck stor<br />

uppmärksamhet i media. I oktober 2010 kunde man läsa i<br />

Svenska Dagbladet att skolministern ”kör över Skolverket”.<br />

Skolminister Jan Björklund hade uttalat sig för SvD och<br />

motiverat varför man gjorde en del ändringar i det förslag<br />

som Skolverket hade överlämnat till regeringen:<br />

”Skolverkets uppfattning är fortfarande att alla de fem<br />

liTTErATur<br />

Jämterud, U. (1993). Kristendomen<br />

i skottgluggen. Debatten om religionsämnet<br />

i gymnasiereformerna 1963/64<br />

och 1992/93. C-uppsats. Linköping:<br />

Linköpings universitet.<br />

Skolverket. (2000). SKOLFS 2000:8.<br />

Skolverkets föreskrifter om kursplaner<br />

och betygskriterier för kurser i ämnet<br />

religionskunskap i gymnasieskolan och<br />

inom gymnasial vuxenutbildning.<br />

8 | rEligion & livsfrågor<br />

Skolverket. [WWW dokument].<br />

URL http://www.skolverket.se/<br />

skolfs?id=643. (2011-03-07)<br />

Svenska Dagbladet (2010). Kristendomen<br />

ska prioriteras i skolan. SvD,<br />

2010-10-10. [WWW document].<br />

URL http://www.svd.se/nyheter/<br />

inrikes/kristendomen-ska-prioriterasi-skolan_5483341.svd<br />

Svensson, J. (2010). Mycket skrik för<br />

lite ull... Smålandsposten, 2010-10-14.<br />

stora världsreligionerna ska behandlas lika, och därför kör<br />

regeringen nu över myndigheten. Det är självklart att elever<br />

ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart<br />

att kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning.<br />

Det har varit den totalt dominerande religionen i vårt<br />

land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än<br />

till exempel hinduismen.”<br />

Enligt Maria Weståker och Johan Linder var detta utspel<br />

inte särskilt anmärkningsvärt.<br />

– Det är inget konstigt med det. Vi jobbar ju på uppdrag<br />

av regeringen och de har all rätt att ändra i våra förslag,<br />

det är så vi jobbar. Regeringen har gjort småförändringar i<br />

många kursplaner, det är inte bara för religionsämnet, säger<br />

Maria Weståker.<br />

– Vi har egentligen ingen anledning att kommentera<br />

detta, det är bara att konstatera att det är så den demokratiska<br />

processen fungerar, fyller Johan Linder i.<br />

En som däremot hade synpunkter på skolministerns<br />

utspel var Jonas Svensson, docent i religionsvetenskap vid<br />

Linnéuniversitetet och en av de som skrivit ämnesplanen.<br />

Svensson skrev en krönika i Smålandsposten med rubriken<br />

”Mycket skrik för lite ull...” där han menade att skolministerns<br />

utspel var tämligen överdrivet. Det var i själva verket<br />

mycket små ändringar som regeringen gjorde, menar Svensson.<br />

”Inget nytt har egentligen kommit till i sak och inget<br />

gammalt har heller tagits bort i förhållande till ursprungsförslaget.<br />

Inget alls? Jo, en sak har tillkommit. Psalmerna. Nu<br />

ska barn i årskurs 1-6 lära sig psalmer. Mycket skrik för lite<br />

ull, sa gubben, klippte grisen,” skriver Svensson.<br />

koMMEnTArsMATEriAlET unDErläTTAr Tolkning<br />

Under våren 2011 släpper Skolverket ett omfattande kommentarmaterial<br />

till ämnesplanerna för grundskolan, något<br />

som kommer att vara till god hjälp för lärarna när det gäller<br />

att uttolka och omsätta ämnesplanerna i sin undervisning.<br />

Kommentarerna följer samma struktur som själva ämnesplanerna<br />

och innehåller förklaringar och förtydliganden kring<br />

de texter som arbetsgruppen har skrivit fram. Under hösten<br />

inleds arbetet med att ta fram ett motsvarande material för<br />

gymnasiets ämnesplaner. Det är dock ännu inte bestämt hur<br />

detta kommentarmaterial kommer att utformas.<br />

ulf JäMTEruD<br />

[WWW document]. URL http://<br />

www.smp.se/nyheter/lobbyn/mycketskrik-for-lite-ull-(2142901).gm<br />

(2011-03-04).<br />

Utbildningsdepartementet (2010).<br />

Förordning om ämnesplaner för de<br />

gymnasiegemensamma ämnena.<br />

[WWW document]. URL http://<br />

www.skolverket.se/content/1/<br />

c6/02/35/65/Gymgemensamma.pdf<br />

(2011-03-04).


Lika och unika<br />

– nytt läromedel i <strong>Religionskunskap</strong> 1 och 2<br />

Lika och unika sätter fokus på frågor som rör människors tro,<br />

deras vägar att gå för att söka mening och deras sätt att<br />

värna om viktiga värden.<br />

Här presenteras dessa frågor utifrån olika infallsvinklar.<br />

Med sina resonerande texter och engagerande uppgifter vill<br />

läromedlet fungera som en inspiration till eleven att söka vidare,<br />

tänka efter, fundera på egen hand och tillsammans med andra.<br />

Webbdel som gör boken mer tillgänglig<br />

Till boken hör en webbdel, där man kan läsa bokens<br />

texter och lyssna på dem. Där finns även kapitelvisa<br />

sammanfattningar, webbquests och en fyllig ordlista<br />

över centrala begrepp.<br />

Läs mer, se smakprov,<br />

beställ cirkulationsexemplar<br />

på studentliteratur.se/33193<br />

Min tanke är att skapa ett<br />

läromedel som hjälper eleverna<br />

att utveckla ett självständigt<br />

och kreativt förhållningssätt till<br />

existentiella frågor med fokus<br />

på etik och religion.<br />

OLOF FRANCK, författare till Lika och<br />

unika, lektor i religionskunskap och<br />

docent i religionsfilosofi


olA BJÖrlin<br />

Tro och<br />

kunskap om tro<br />

En personlig kommentar apropå de<br />

nya styrdokumenten i religionskunskap<br />

Vad händer med ett religionskunskapsämne som saknar existentiell ansats? Riskerar det<br />

att förlora sin karaktär och bli snarlik ämnen som historia och samhällskunskap?<br />

Och kan en sådan process ses som uttryck för en pågående ”exkarnation” – ett förlopp<br />

där det personliga skiljs från det gemensamma livet, en det själsligas väg ut ur<br />

kroppen? Den personliga refl ektion över de nya styrdokumenten som här ges av Ola<br />

Björlin – gymnasielärare, läromedelsförfattare och ledamot av FLR:s styrelse – leder<br />

fram till dessa och andra frågor att fundera vidare över.<br />

10 | rEligion & livsfrågor


sEkulArisEring och iMMigrATion<br />

När jag gick ut gymnasiet 1968 hade jag under min<br />

skoltid fått en hel del kyrkohistoria till livs; psalmverser<br />

att kunna utantill och morgonböner med kristet anslag<br />

var inte något som vi tyckte var konstigt. I mellanstadiet<br />

blev klassen på söndagen barnkör i kyrkan: ”Led milda<br />

ljus, genom den mörka värld…” sjöng vi och skred fram<br />

genom mittskeppet.<br />

Några år senare, på studentdagen, var det inte alla<br />

som hade vit mössa. En del protesterade och några brände<br />

en stor studentmössa av papper ute på fotbollsplanen.<br />

Och skolsystemet var på väg att förändras; skolan låg i<br />

stöpsleven under hela 60-talet. Åren efter så introduceras<br />

det icke-konfessionella livsåskådningsämnet i Lgr69<br />

och Lgy70. Sekulariseringen av det svenska samhället<br />

skedde parallellt med att staten allt tydligare gick i sekulär<br />

riktning. Värdepluralismen och mångfalden av livsstilar<br />

och livsprojekt var bland annat en del i vad som ibland<br />

förenklat kallas ”ungdomsrevolten”. Det politiska vänsteruppsvinget<br />

var i hög grad kopplat till Vietnamkriget med<br />

bland annat en radikalisering av studenter och krav på<br />

internationell rättvisa som viktiga ingredienser.<br />

För religionskunskapsämnet innebar förändringen att<br />

de andra världsreligionerna inte längre kunde vara ett tunt<br />

häfte vid sidan av ”kristendomsboken”; det blev under<br />

70-talet naturligt att de tog plats i undervisningen vid<br />

sidan av kristendomen och vid sidan av den nu starkare<br />

betonade etikdelen. Under intryck av livsåskådningsforskningen<br />

så som den utvecklades i Uppsala under bland<br />

annat professor Anders Jeff ner, så närmade sig undervisningen<br />

den livsfrågemodell som utvecklats i England,<br />

tydligt avläsbar i den pedagogik som till exempel utarbetades<br />

på Westhill College vid universitetet i Birmingham.<br />

Elevens personliga utveckling genom att religionskunskapsundervisningen<br />

gav verktyg för att bearbeta livsfrågorna<br />

blev ett slags centrum. Ninian Smarts analyser av<br />

olika dimensioner av religion blev ett viktigt pedagogiskt<br />

instrument för ambitionen att på allvar undervisa om<br />

religioner och inte in i religioner, som man senare har<br />

kommit att uttrycka det. Det icke-konfessionella religionskunskapsämnet<br />

tog form.<br />

80- och 90-talen kom med ytterligare en utmaning för<br />

skolan och särskilt för religionskunskapsämnet. Förändringen<br />

låg förenklat uttryckt i att den avsevärda immigrationen<br />

av människor med annan tros- och kulturbakgrund<br />

ledde till att klassrummen i allt högre grad – åtminstone i<br />

vissa bostadsområden – befolkades av barn och ungdomar<br />

med annan kulturell och religiös identitet. Att skolan har<br />

ett dubbelt uppdrag att både ge kunskaper och sörja för<br />

personlig mognad och demokratiskt sinnelag är inte något<br />

nytt. Men den icke-konfessionella skolan gavs nu, som en<br />

följd av sekulariseringens värdepluralism och immigrationens<br />

polykulturalism, ett nytt slags integrationsuppdrag;<br />

att lära ut och gestalta den så kallade ”värdegrunden” i det<br />

svenska samhället. Begreppet introducerades i skoldebatten<br />

i början av 90-talet och en livlig politisk och didaktisk<br />

diskussion föregick den skola som kodifi erades i styrdokumenten<br />

från 1994.<br />

rEligionskunskAp; sAMhällsoriEnTEring<br />

och livsfrågEoriEnTEring<br />

I den nya målstyrda och kursformade skolan som tog form<br />

på 90-talet så behöll religionskunskapen en i huvudsak<br />

livsfrågeorienterad tyngdpunkt, även om ämnets relevans<br />

för samhällsanalysen i det allt mer polykulturella Sverige<br />

ökade. Religionen som en aktiv faktor i samhällsprocesser,<br />

såväl globalt som lokalt, tycktes öka. Det blev alltmer<br />

uppenbart att undervisningen i religion, etik och livsfrågor<br />

kom att bli det ämne som tydligt härbärgerade värdegrundsfrågorna.<br />

Men frågan var om den värdegrund som<br />

läroplanen beställde var ”tjock” eller ”tunn”. Med andra<br />

ord: Skulle tolkningen av begreppen ”tolerans”, ”jämställdhet”,<br />

”demokrati” och ”solidaritet med svaga och utsatta”<br />

preciseras i någon viss riktning och i så fall vilken? Var<br />

skulle toleransens gränser gå? En ”tunn” värdegrund betyder<br />

här att vi låter begreppen ha en vag opreciserad tolkning<br />

och överlåter mera åt aktörer att precisera innebörderna.<br />

I det fallet bibehålls en stor mångfald av diskurser<br />

där meningen får växla med aktörens tolkning. En ”tjock”<br />

värdegrund applicerar en föreskriven tolkning och precisering<br />

som uttrycker statens ambition med begreppen och<br />

smalnar av preciseringsutrymmet för aktörerna på fältet.<br />

Diskussionen om de olika värdegrundsdiskurserna<br />

har fortsatt genom hela 00-talet och har tillförts bränsle<br />

genom statens preciseringar av diskrimineringsgrunder och<br />

Skolverkets interventioner i gränsdragningsfrågor när det<br />

gäller hur värdegrunden ska appliceras på olika frågor. I<br />

ljuset av 00-talets många diskussioner kring ”det mångkulturella”<br />

och ”mångreligiösa” samhället skrevs ett nytt<br />

styrdokument för gymnasieämnet i arbetet med Gy 2007.<br />

Här lyftes ämnets vikt som samhällsanalytiskt verktyg men<br />

med bibehållande av ämnets livsfrågeorientering. Texten<br />

utsattes dock för kritik av företrädare för kristna kyrkor,<br />

judar och muslimer inom ramen för Sveriges Kristna Råds<br />

skolkommitté, som menade att ämnet blivit för mycket av<br />

ett samhällskunskapsämne (en ståndpunkt som dock inte<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 11


delades av företrädaren för Katolska kyrkan). Ämnesplanen<br />

kom att, tillsammans med allt annat inom Gy 07,<br />

stoppas innan den hann implementeras och nu står vi<br />

inför en ny ämnesplan för gymnasiet och en ny kursplan<br />

för grundskolan. Från och med hösten 2011 sjösätts det<br />

nya skolsystemet.<br />

nu vAr DET 2011<br />

Och strax är vi där. Vad kan då sägas om de nya styrdokumenten<br />

för vårt ämne? Låt oss först kort rekapitulera<br />

hur vi kom hit. 1800-talets konfessionella katekesämne<br />

blev under 1900 – talet ett ämne där den kristna etiken så<br />

småningom blev lika viktig som trosläran. Sekulariseringen<br />

under efterkrigstiden ledde så småningom till att ämnet<br />

från och med 60-talet fi ck en icke-konfessionell livsfrågekaraktär<br />

och med sekulariseringen och immigrationen<br />

under senare hälften av 1900-talet blev ämnet dessutom en<br />

brännpunkt för värdegrundsproblematiken; ”värdegrunden”<br />

blev nu förvaltare av de värden som dittills förvaltats<br />

av ”kristen tradition och västerländsk humanism”.<br />

Det är uppenbart att styrdokumenten för religionskunskapsämnet<br />

har refl ekterat den svenska samhällsformation<br />

vari de får sitt innehåll. Även utvecklingen internationellt<br />

med den globala diskussionen om islams roll på den<br />

internationella spelplanen, liksom den europeiska debatten<br />

om kristendomens historiska och kulturella betydelse<br />

för det samtida Europa får genomslag. Det märks också<br />

att det nu också att det blivit nödvändigt att vid sidan<br />

av mångfalden av livsåskådningar också se mångfalden<br />

av riktningar och tolkningar inom livsåskådningarna.<br />

Grundskolans kursplan uttalar att ämnet fortfarande ska<br />

stötta elevens personliga utveckling och att refl exionen<br />

över livfrågor (som bl.a. möter i den ”populärkultur” som<br />

är en del av många ungdomars verklighet) är en viktig del<br />

av ämnets syfte. Perspektivet är dock betydligt nedtonat i<br />

jämförelse med nuvarande plan. I gymnasiets ämnesplan<br />

är det däremot svårare att längre se något av livsfrågeinriktningen.<br />

Här är det kunskaper om och analyser av<br />

religioner, livsåskådningar och etik som utgör fokus i såväl<br />

syfte som centralt innehåll i de kurser som ingår i ämnet.<br />

Fem världsreligioner (traditionellt antal i svenska<br />

framställningar) skrivs fram i såväl grundskolans som<br />

gymnasiets planer. Tidigare kursplaner har bara nämnt<br />

kristendomen och ”några världsreligioner”. I de första<br />

utkasten till planer för grundskola och gymnasium talades<br />

om världsreligioner och livsåskådningar utan precisering.<br />

Reaktionerna på detta var många; kristendomens roll i den<br />

svenska samhällsformationens historia måste ge avtryck,<br />

hävdades. Efter inskridande av bland annat utbildningsministern<br />

så återinfördes skrivningar om kristendomen.<br />

I grundskolan markeras till och med att man på högstadiet<br />

ska avhandla ”inriktningarna” i kristendomen<br />

som benämns ”protestantism, katolicism och ortodoxi”.<br />

12 | rEligion & livsfrågor<br />

Ordvalet öppnar för olika tolkningar. ”Protestantismen”<br />

har många olika ”inriktningar”. ”Katolicism” är ett<br />

begrepp som andra kyrkor vid sidan av Katolska kyrkan<br />

gör anspråk på (t.ex. ortodoxa kyrkor och den anglikanska<br />

kyrkan; och hur är det med Svenska kyrkans bruk av ordet<br />

”allmännelig” i trosbekännelsen?) ”Ortodoxi” kan vi fi nna<br />

i samtliga tre inriktningar, inte minst i katolska kyrkan<br />

och t.ex. i den ”lutherska ortodoxin” osv. En möjlig tolkning<br />

av hur detta ska förstås kunde vara att det som avses<br />

är protestantiska kyrkor, Katolska kyrkan och ortodoxa<br />

kyrkor.<br />

Gymnasiets nya ämnesplan har en mera teoretisk och<br />

religionsvetenskaplig karaktär än den nuvarande. Här<br />

ligger tyngdpunkten tydligt på kunskaper och analyser om<br />

olika tro, inte på att stötta den personliga utvecklingen av<br />

elevens egna tankar och existentiella livsförståelse, något<br />

som syns tydligt om man jämför med nuvarande styrdokument.<br />

Att utveckla verktyg att bearbeta den personliga livshållning<br />

har fått vika för att ge en större kunskap om och<br />

förmåga till analys av det polykulturella och mångreligiösa<br />

svenska samhället, något som i och för sig måste vara av<br />

stor betydelse för att kunna navigera i samtidens värdekonfl<br />

ikter där det också fi nns arter och avarter av religion som<br />

är ytterst problematiska. Här slås också i syftet fast det<br />

som framhålls i läroplanens allmänna del:<br />

Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess<br />

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat<br />

den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.<br />

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn<br />

som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar<br />

och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att<br />

utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat<br />

av mångfald.<br />

När man jämför med läroplanens allmänna del kan man<br />

lägga märke till att ”västerländsk humanism” inte anges<br />

som förvaltare av värdegrunden – åtminstone i det här<br />

sammanhanget. Noterbart är också att texten anger att<br />

undervisningen ska ha en viss utgångspunkt: öppenhet för<br />

olikheter och beredskap att leva med mångfald.<br />

Den skärpta akademiska nivån kan också avläsas<br />

genom att gymnasiets styrande text i ämnet tar upp religionens<br />

förhållande till vetenskap på ett tydligt sätt, såväl<br />

i ämnesinnehåll som i det centrala kursinnehållet. Detta<br />

i kombination med kunskapskrav som innebär en tydlig<br />

teoretisk skärpning jämfört med de ”kriterier” som har<br />

gällt sedan 1994, ger vid handen att vi nu har ett religionskunskapsämne<br />

som kommer att kräva en klart större<br />

arbetsinsats, särskilt kring vetenskapsteori och religionsfi -<br />

losofi av såväl lärare som elever i framtiden.


någrA spänningsfälT<br />

Skolans styrdokument är politiskt-didaktiska texter. De<br />

bär på avtryck från krafter och motkrafter i den samhällsformation<br />

där de formuleras och detta kommer till uttryck<br />

i de tankefi gurer som skrivs fram. I de dokument som<br />

vi här har berört går det att läsa av några av det idémässiga<br />

korsdrag som präglat texternas politiskt-didaktiska<br />

tillkomst.<br />

Värdegrunds-ansatsen att skapa en ”tjock” plattform<br />

med långtgående preciseringar av hur värdeorden ska<br />

förstås och tillämpas står i konfl ikt med ansatsen att skapa<br />

en ”tunnare” plattform där många olika preciseringar av<br />

värdeorden kan tolereras. Här handlar det om hur långt<br />

värdegrundsbegreppen ska preciseras, något som det råder<br />

delade meningar om i samhällsdebatten.<br />

Livsfråge-ansatsen att stötta elevens livsförståelse och<br />

hennes egen personliga utveckling (existentiell ansats)<br />

viker – tydligast i gymnasiets ämneplan – för livsåskådninganalys-ansatsen<br />

att studera och analysera religioner<br />

och etiska modeller m.m. (religionsvetenskaplig ansats).<br />

Man kan tänka sig två ytterligheter här. Om ämnet endast<br />

ägnades åt att utveckla elevens egen tros- och värdeuppfattning,<br />

utan anknytning till religionens samhälleliga<br />

sida och kunskapen om andras tro osv, så skulle undervisningen<br />

närma sig det konfessionella konceptet. Om ämnet<br />

tvärtom helt skulle sakna kopplingen till den existentiella<br />

ansatsen, så skulle ämnet vara ett av perspektiven inom<br />

historia och samhällskunskap. Båda dessa ytterlighetslösningar<br />

har sina förespråkare på många håll i världen och<br />

även i vårt land.<br />

Uppfattningen att individens religiösa (inre) liv och<br />

hennes samhälleligt- politiska (yttre) liv bör hållas isär, är<br />

en omhuldad uppfattning inom den profana humanismen<br />

och den sekularistiska liberalismen. Personens andliga liv<br />

och existentiella livsförståelse skall hållas skild från den<br />

samhälleliga sidan av livet och den politiska demokratin<br />

är tanken. Enligt den kanadensiske politiske fi losofen<br />

Charles Taylor innebär detta en skilsmässa mellan ”själ”<br />

och ”kropp”, mellan människans inre liv och hennes liv<br />

liTTErATur<br />

Bergdahl, L. (2011). Demokratins<br />

paradox och dialogens svåra möjlighet.<br />

Religion & Livsfrågor, nr 1, 2011.<br />

Björlin, O. (2006). Tro, värden och<br />

styrdokument. Religion & livsfrågor, nr<br />

2, 2006.<br />

Björlin, O. (2006). Att göra skillnad.<br />

I C.A. Säfström (Red.), Den<br />

mångtydiga skolan, (s. 27-44). Lund:<br />

Studentlitteratur.<br />

Björlin, O. (2008). <strong>Religionskunskap</strong>släraren<br />

och religionerna. I J.<br />

Gustafsson Lundberg & B. Liljefors<br />

Persson (Red.), <strong>Religionskunskap</strong>.<br />

nu, (s. 71-85). Malmö: FLR:s årsbok<br />

2008.<br />

Kursplan för ämnet religionskunskap<br />

(remissversion). (2006) Religion<br />

& Livsfrågor, nr 2, 2006.<br />

Lärarförbundet. (2001). Läroplaner<br />

för det obligatoriska skolväsendet<br />

som praktiserande sin tro som samhällsvarelse. Det är ju<br />

en självklar utgångspunkt att de allra fl esta av oss idag<br />

uppskattar att leva i en sekulär stat. Emellertid är vårt sätt<br />

att tänka och vårt sätt att vara i världen en enhet. Vårt inre<br />

trosliv och vårt yttre liv som samhällsvarelser hänger samman.<br />

Taylor använder ordet ”exkarnation” – ett skiljande<br />

av det personliga och trosfrågorna från det gemensamma<br />

livet i samhälle, familj och föreningsliv med deltagande<br />

i samhällsprocesser av olika slag, en det själsligas väg ”ut<br />

ur kroppen” – som namn på den tendens som vi här har<br />

beskrivit. En poäng med det förslag som förelåg i Gy<br />

2007:s föreslagna ämnesplan var att den fortfarande explicit<br />

höll samman de två sidorna på ett sätt som inte explicit<br />

skrivs fram i Gy 2011. Uppdraget att utveckla elevens<br />

personliga förhållningssätt till de olika livsfrågorna är väl<br />

dock fortfarande ett uppdrag givet en rimlig tolkning av<br />

läroplanens allmänna skrivningar om skolans uppdrag.<br />

AvsluTAnDE koMMEnTAr<br />

Alla människor utvecklar en egen tro och livsförståelse<br />

av något slag. Att inspirera till och ge verktyg åt elevens<br />

egen utveckling av tros- och värdeföreställningar borde<br />

vara en viktig utgångspunkt i framtiden även för gymnasieämnet,<br />

anser jag. Kunskaper om och analyser av andras<br />

tros- och värdeföreställningar, religionernas förhållningssätt<br />

i olika samhällsrelaterade frågor, religionens koppling<br />

till etnicitet, genus osv. är naturligtvis nödvändiga verktyg<br />

för att kunna leva i och förstå att hantera den mångfald<br />

av tros- och värdeföreställningar vi lever med i vår samtid.<br />

Ödmjukhet inför detta svåra uppdrag är påkallad. Går det<br />

att hitta den rätta balansen i klassrummet mellan att stötta<br />

elevens existentiella utveckling och att arbeta med kunskaper<br />

och analyser av olika livsåskådningar och etik? I religionskunskapslärarens<br />

vardag bör de två sidorna av ämnet<br />

höra samman och framtiden får utvisa hur den didaktiska<br />

praktiken kommer att påverkas av de nya styrdokumenten.<br />

olA BJÖrlin<br />

och de frivill iga skolformerna 1994. I<br />

<strong>Lärare</strong>ns handbok. Stockholm: Lärarförbundet.<br />

Read, G., Rudge,J., Teece, G., &<br />

Howarth, R.B. (1994). Th e Westhill<br />

Project 5-16. How Do I Teach Religious<br />

Education? Cheltenham: Stanley<br />

Th ornes.<br />

Taylor, C. (2007). A Secular Age.<br />

Cambridge, Massachusetts:Belknap:<br />

Harvard University Press.<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 13


kArin norDsTrÖM<br />

Botade från<br />

objektivitetskramp?<br />

De nya kursplanernas orädda inställning till religion<br />

Att religionskunskap betraktas som ett centralt ämne är internationellt ingen<br />

själv klarhet. Det mångreligiösa samhället till trots kan kunskap om religion<br />

betraktas som en privatsak. Utifrån sådana referensramar karaktäriserar Karin<br />

Nordström – universitetslektor i religionsvetenskap vid högskolan för lärande<br />

och kommunikation i Jönköping – det religionskunskapsämne som skrivs fram i<br />

de nya kursplanerna som ett gediget kunskapsämne som vågar låta elever möta<br />

religioner på nära håll, som ett relationellt och etiskt ämne där religion varken<br />

reduceras till privatsak eller politik och som låter de levande, nära och konkreta<br />

religiösa uttrycken bli synliggjorda som de didaktiska resurser de är.<br />

MoD Till närhET<br />

”Religion betraktas hemma i mitt land inte som ett värdigt<br />

ämne i en statlig skola.” Så sa en student från Nederländerna<br />

nyligen i en internationell grupp lärarstudenter, när vi på<br />

ett seminarium diskuterade religion och livsåskådning i den<br />

mångkulturella skolan. Hans uttalande orsakade viss förvåning<br />

hos en del medstudenter och han tillade att undervisning<br />

om religion endast förekommer inom historieämnet.<br />

Religion kan enligt ett sådant synsätt anses ha betydelse för<br />

en historisk förståelse av ett samhälle, men associeras inte<br />

med frågeställningar som har relevans för människor i dagens<br />

samhällen. Utifrån det perspektivet måste Sveriges nya<br />

läroplaner för grundskolan och gymnasiet i religionskunskap<br />

te sig som hämtade från en annan tid. Här tillskrivs religion<br />

14 | rEligion & livsfrågor<br />

och livsåskådning på ett närmast självklart sätt värdighet som<br />

skolämne. Kanske anas i de nya läroplanernas formuleringar<br />

till och med en större självsäkerhet än i de tidigare styrdokumenten.<br />

Den tar sig uttryck i form av ett synsätt som avstår<br />

från apologetiska motiveringar för förekomsten av ämnet i<br />

skolan. Likaså saknas omständiga utfästelser av att elever inte<br />

påverkas i någon riktning eller förklaringar för vad objektivitet<br />

i förhållande till olika religioner innebär. Istället framställs<br />

ämnets relevans för en rad aspekter som berör elevers<br />

identitet och utveckling, samt för aktuella frågor i det nutida<br />

samhället. I Gymnasiets ämnesplan för religionskunskap fastslås<br />

rätt och slätt: ’I ämnet behandlas trons och etikens betydelse<br />

för individers upplevelse av mening och tillhörighet’.<br />

Grundskolans kursplaner talar om religioner och livsåskåd-


ningar som ’centrala inslag i den mänskliga kulturen’ och<br />

om kunskaper om religioner och andra livsåskådningar som<br />

’viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor’.<br />

En student från USA i samma internationella grupp<br />

berättade att hennes kunskap om religion begränsar sig till<br />

den egna kristna religionen. Hon har under sin skolgång<br />

aldrig läst om andra religioner och har enligt egen uppgift i<br />

skolan aldrig reflekterat på ett mera övergripande sätt över<br />

religioners roll i samhället. Även hennes erfarenhet tecknar<br />

en bild på en skola, där religion som pluralistiskt och<br />

samhällsrelevant fenomen får mycket begränsat utrymme.<br />

De nya svenska kursplanerna kännetecknas däremot av<br />

tanken att sunda förhållningssätt inom pluralism kräver<br />

grundlig kunskap om mångfalden. Här skymtar en obeveklig<br />

och i mina ögon behövlig tillit till det förenliga i konkret<br />

religionsundervisning, där religion får konkretiseras utifrån<br />

människors erfarenheter, och religionsfrihet och respekt för<br />

religiös och livsåskådningsmässig mångfald. I kursplanerna<br />

finns avtryck av en orädd inställning till religionsundervisning,<br />

som vågar låta eleverna se och känna på religioner<br />

och livsåskådningar från nära håll. Jag ser detta modigare<br />

förhållningssätt gentemot religion i skolan som ett viktigt<br />

steg bort från den försiktighet, som var karaktäristisk för<br />

tidigare kursplaner. Där stod en fixering vid en snäv objektivitet<br />

i vägen för mer explorativa undervisningsformer med<br />

utrymme för nyfikenhet och öppenhet för de unika dragen i<br />

olika religioner och livsåskådningar.<br />

rElATionEr och ETik i fokus<br />

I de nya kursplanerna banas väg för undervisning där<br />

religion inte behöver framstå som avlägsen, vare sig för att<br />

den framställs som en företeelse som tillhör dåtiden eller<br />

för att den skildras som ett exotiskt fenomen, hemmahörande<br />

hos människor långt borta. Här är undervisningens<br />

utgångspunkt elevernas egna frågor och det omgivande<br />

samhället. För grundskolans tidigare år formuleras det som<br />

att elever ska ’reflektera över livsfrågor och sin egen och<br />

andras identitet’, samt att religionskunskap ska ’analysera<br />

hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och<br />

skeenden i samhället’. På gymnasienivå ska undervisningen<br />

behandla ’hur religion kommer till uttryck i handling och<br />

förhållningssätt gentemot etiska och existentiella frågor’. Det<br />

är ett ambitiöst och väl avvägt perspektiv som lyser igenom<br />

i formuleringar som dessa. Svårigheten är att i undervisningen<br />

röra sig mellan det lilla sammanhanget med elevens<br />

existentiella funderingar som utgångspunkt och den större,<br />

samhälleliga dimensionen. Det är lätt att fastna i endera av<br />

de två aspekterna av religion, men bara i skärningspunkten<br />

mellan det lilla och det stora, mellan individen och kollektivet,<br />

mellan privat och offentligt kommer religion och<br />

livsåskådning till sin rätt. Privatreligiositet å ena sidan och<br />

institutionaliserade religioner som aktörer på en offentlig<br />

arena å andra sidan är bara ytterligheter av ett fenomen vars<br />

dynamik är svår att gripas utan ett relationellt perspektiv.<br />

Religion handlar om relationer, om människor i interaktion,<br />

om anspråk och behov, om konflikter och fredsprocesser. Jag<br />

läser de nya kursplanerna som en plädering för ett relationellt<br />

och etiskt perspektiv i syfte att tvinga fram undervisning,<br />

som rör sig mellan de två ytterligheterna. Då undviks<br />

att religion reduceras till antingen privatsak eller politik. Ett<br />

relationellt och etiskt perspektiv uppmuntrar till vardagsnära<br />

och personlig reflektion i förhållande till det större historiska<br />

och politiska sammanhanget som varje individ är inbunden i<br />

och beroende utav.<br />

krisTEnDoMEns särsTällning<br />

Kristendomen har i den nya kursplanen för religionskunskap<br />

i grundskolan och ämnesplanen för gymnasiet fortfarande<br />

en särställning. Kravet, som fördes fram i höstas, att alla<br />

religioner skulle få lika mycket utrymme, har alltså fått ge<br />

vika för en bibehållen särroll för kristendomen. Den korta<br />

debatten som fördes i media kom att kretsa kring frågan om<br />

den kvantitativa fördelningen av undervisningsresurser till<br />

olika religioner. Även om kravet på en jämn fördelning av<br />

utrymmet mellan olika religioner lyfter fram, inte bara en<br />

angelägen anpassning till ett mångreligiöst och mångkulturellt<br />

samhälle, utan i vidare bemärkelse också behovet av ett<br />

postkolonialt perspektiv, är det uttryck för en trivialisering<br />

av en långt mer krävande fråga. Denna handlar snarare<br />

om attityder och förhållningssätt gentemot en religiös och<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 15


livsåskådningsmässig mångfald och avgörs knappast i ett<br />

kvantitativt beslut.<br />

Det finns goda argument för att kristendomen ska få ta<br />

större plats i svensk skola än andra religioner och det finns<br />

också anledning att fördela tiden mellan andra religioner<br />

på ett sätt som tar hänsyn till respektive religions förekomst<br />

och betydelse i Sverige och Europa. Likväl studsar jag till<br />

inför motiveringen av kristendomens särställning i ämnet<br />

religionskunskap, som för gymnasieskolan formuleras så här:<br />

’Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess<br />

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat<br />

den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.’<br />

Föreställningen om en enhetlig värdegrund är naturligtvis<br />

relevant i form av en minsta gemensamma nämnare och<br />

som verktyg inom ett officiellt Sverige, men kännetecknar<br />

knappast samhället som sådant. Kopplingen mellan det<br />

svenska samhällets värdegrund – i den mån vi kan tala om<br />

en enhetlig sådan – och kristendomen ter sig inte så självklar<br />

som det förutsätts. Det svenska samhället har också präglats<br />

av en intensiv kristendoms- och religionskritisk diskurs, som<br />

har satt tydliga avtryck i värdegrundsfrågor.<br />

Därtill känns tanken om en tradition som förvaltare av<br />

en värdegrund befängd. Utgör inte etiska värden en integrerad<br />

del av en tradition? Begreppet förvalta förknippar jag<br />

inte bara med en paternalistisk syn på etik och moral, utan<br />

också med ett mått av kontroll och medveten strategi, som<br />

överskattar även en institutionaliserad religions inflytande<br />

i förhållande till etiska värden. Går det att särskilja en värdegrund<br />

från en traditions praxis, institutioner och maktstrukturer?<br />

Etiska värden är i mina ögon inget som förvaltas,<br />

de växer fram och gestaltas, ofta implicit, i handlingar och<br />

rutiner; de återspeglas i förhållningssätt och genomsyrar<br />

samhällsstrukturer. På så sätt är etiska värden inte enbart produkten<br />

av en tradition, såsom den kristna, utan de påverkar<br />

i sin tur hur en tradition utformas, tolkas och utvecklas. Det<br />

handlar om en komplex väv, där tradition och värden implicerar<br />

varandra.<br />

16 | rEligion & livsfrågor<br />

Andra skäl kan dock anföras för att låta kristendomen<br />

behålla en särställning i religionskunskap i svensk skola. Det<br />

är inte bara historiskt motiverat att i undervisningen spegla<br />

den jämförelsevis klart mer omfattande betydelsen kristendomen<br />

har haft och har i det svenska samhället än andra<br />

religioner, utan det finns också argument som grundar i<br />

religionsdidaktiska resonemang. Om ämnet religionskunskap<br />

ska kunna kännetecknas av en orädd och nära kontakt med<br />

religion och livsåskådning, är det didaktiskt en förutsättning<br />

att kunna ge det som är mest närvarande av religion<br />

och livsåskådning utrymme i undervisningen. Vare sig det<br />

handlar om att lyfta in elevers egna etiska och existentiella<br />

frågor, eller att i undervisningen belysa samhällets religiösa<br />

traditioner och uttryckssätt, så finns ett värde i omständigheten<br />

att det levande, nära och konkreta religiösa eller livsåskådningsmässiga<br />

uttrycket utgör en didaktisk resurs. Även<br />

om det under aktuella omständigheter innebär en självklar<br />

belysning av mångfald, är ett tydligt inslag av kristen tradition<br />

ändå att förvänta. Med andra ord hade av didaktiska<br />

skäl en exakt jämn fördelning av undervisningsresurserna<br />

mellan religionerna känts otillfredsställande, då det hade<br />

inneburit mindre utrymme för välbehövlig närhet och spontanitet<br />

i förhållande till i samhället närvande uttrycksformer<br />

för religion och livsåskådning. Slutligen kan den bibehållna<br />

särställningen av kristendomen i religionskunskap också<br />

tolkas som ett viktigt ämnesdidaktiskt ställningstagande för<br />

uppfattningen att substantiell undervisning om en specifik<br />

religion eller livsåskådning inte behöver strida mot en<br />

ambition att ge en allsidig undervisning, som främjar såväl<br />

ett kritiskt förhållningssätt och respekt för det annorlunda.<br />

Objektivitet förutsätter enligt ett sådant resonemang alltså<br />

inte någon millimeterrättvis fördelning av undervisningstid<br />

mellan religioner, utan kan mycket väl integreras i studiet av<br />

konkreta religiösa uttryck.<br />

kArin norDsTrÖM


SOL 4000<br />

– Religion och Liv<br />

Efter drygt fyra decennier och ett antal<br />

kursplaneförändringar, kommer SOL<br />

4000 – självklart anpassad till Lgr 11!<br />

Under årens lopp har SOL-paketet<br />

vuxit, och det är med stolthet vi kan säga<br />

att du med SOL4000 kan hitta en lösning<br />

för alla dina elever. Ett solklart val!<br />

Att leva i ett samhälle ställer höga krav på<br />

dess invånare. Förståelse och respekt för<br />

människors olika val men också att kunna göra<br />

egna medvetna val. Religion och liv behandlar<br />

frågor som övar eleven i att refl ektera över<br />

livsfrågor men även att ta ställning i dessa.<br />

Att veta vem man är och var man kommer<br />

ifrån är viktigt, att skapa en identitet. Självklart<br />

behandlas fortfarande kristendomen och övriga<br />

världsreligioner, livsåskådningar och deras<br />

historia på samma innehållsrika och levande sätt<br />

som i tidigare upplaga.<br />

Författare: Leif Berg, Gunilla Rundblom<br />

SOL 4000 RELIGION OCH LIV 7<br />

SOL 4000/Religion och liv 7 Elevbok 27-41944-5<br />

SOL 4000/Religion och liv 7 Lärarhandledning (pdf) 27-40957-6<br />

SOL 4000/Religion och liv 7 Fokus Elevbok utk 2012<br />

SOL 4000/Religion och liv 7 Fokus Arbetsbok utk 2012<br />

SOL 4000/Religion och liv Fokus Arbetsbok m ordlista utk 2012


svEn-åkE sElAnDEr<br />

Från livsfrågor, etik och reflektion<br />

till samhälle, kunskap och analys<br />

En tydlig skillnad mellan 2011 års planer för religionskunskap och de planer som nu<br />

ersätts gäller elevens reflektion över sitt eget liv och sin egen livstolkning. 2011 års<br />

planer är mer försiktiga med att stimulera elevens egen reflektion och skrivs när så<br />

förekommer fram snarare som en konsekvens av än en utgångspunkt för undervisning.<br />

Livstolkning, etik och reflektion har tonats ned till förmån för samhälle, kunskap och<br />

analys menar Sven Åke Selander – professor emeritus vid Centrum för Teologi och<br />

Religionsvetenskap, Lunds universitet, en av de svenska forskare som arbetat mest<br />

med att analysera och diskutera religionskunskapsämnets förändring i svenska kurs-<br />

och läroplaner.<br />

18 | rEligion & livsfrågor


livsfrågor – ETik – rEflEkTion<br />

Under arbetet med de kursplanerevisioner som genomfördes<br />

inför de nya kursplanerna i religionskunskap både på<br />

grundskolan och i gymnasiet 1994 så var det särskilt tre<br />

begrepp som stod i centrum: livsfrågor – etik – reflektion.<br />

Detta var naturligtvis ingen tillfällighet utan en naturlig följd<br />

av utvecklingen inom religionskunskapen alltsedan John<br />

Ronnås lät genomföra undersökningen om Tonåringen och<br />

livsfrågorna och Harry Aronson initierade undersökningen<br />

om Gymnasieeleven och livsfrågorna. Utvecklingen är välkänd.<br />

Livsfrågor tolkas vanligtvis mer i ett individuellt än i ett<br />

samhälleligt perspektiv. Det blir lätt individens förhållande<br />

till de stora livsfrågorna som sätts i centrum. I Lgy 94 formulerades<br />

det så:<br />

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap<br />

är människan. Det är människan och människans<br />

situation som skall göras till föremål för studium, och de<br />

upplevelser och behov av livstolkning som hon har, skall stå i<br />

centrum.<br />

Vikten av att religionskunskapen behandlade etik prioriterades.<br />

Det hade en naturlig bakgrund i utvecklingen i<br />

samhället. Särskilt aktuellt var detta i början av 1990-talet<br />

som utmärktes av spänningar i samhället inom olika områden.<br />

Med stigande öppenhet ökade möjligheterna för olika<br />

värderingar att göra sig gällande och påverka människors<br />

medvetenhet om etiska val. <strong>Religionskunskap</strong>en förutsattes<br />

ha en viktig roll genom att bidra till att fördjupa elevernas<br />

kunskaper om hur människor med olika livstolkningar såg<br />

på sina liv jämfört med elevernas tolkningar av deras liv.<br />

Detta ledde naturligt till man i kursplanerna betonade<br />

vikten av reflektion:<br />

Reflektion och kritiskt tänkande har en framträdande plats i<br />

ämnet när det gäller etiska frågor, omvärlds- och överlevnadsfrågor,<br />

behovet av en allmängiltig internationell övergripande<br />

värdegrund, samt när det gäller hur religion och livsåskådning<br />

förhåller sig till kultur och samhälle (Lgy94).<br />

Liknande iakttagelser kan man göra när det gäller formuleringarna<br />

i Lgr94.<br />

Kanske vågar man säga att det omfattande arbete med<br />

att undersöka och formulera sig kring samhällets värdegrund<br />

som startades under 1990-talet hade som en av sina<br />

utgångspunkter vad läroplansarbetet vid 1990-talets början<br />

fokuserade på.<br />

Följer man utvecklingen mellan 1994 och 2011 så ser<br />

man en viktig tendens: individperspektivet, etikfrågorna och<br />

vikten av reflektion har inte samma framträdande ställning<br />

2011 som 1994.<br />

I Kursplan för <strong>Religionskunskap</strong> 2000–07 (SKOLFS:2000:<br />

135 Samhällsorienterande ämnen) är livsfrågor, etik och<br />

reflektion fortfarande prioriterade begrepp. Under rubriken<br />

”ämnets syfte och roll i utbildningen” står det inledningsvis:<br />

<strong>Religionskunskap</strong> bidrar till att utveckla förmågan att förstå och<br />

reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla<br />

en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella<br />

frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt<br />

perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje människa<br />

reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig<br />

redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka<br />

mening i de frågor som hon ställs inför i livet.<br />

Under rubriken ”Mål att sträva mot” nämns 2000 först att<br />

eleven ”reflekterar över etiska, existentiella och religiösa<br />

frågor som berör hans eller hennes liv”. Reflektionen hjälper<br />

eleven att utveckla ”förståelse av ställningstaganden i religiösa<br />

och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som<br />

grund för egna ställningstaganden och eget handlande.”<br />

Ett individualiserande drag är tydligt i Lgr2000: ”Att<br />

medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågor hör till ämnets<br />

kärna.” ”Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt<br />

perspektiv ingår i en personlig, livslång process.” ”Estetiska<br />

uttryck och gestaltningar utgör en viktig del i religionen och<br />

därmed också i ämnet […] Upplevelse- och känslodimensionerna<br />

i ämnet ger möjligheter till fördjupade insikter och<br />

personligt engagemang.”<br />

2000 betonades vidare vikten av att ”fördjupa kunskaper<br />

om och problematisera grundläggande demokratiska värden”<br />

och ”handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-,<br />

miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor”. <strong>Religionskunskap</strong>en<br />

skulle ”främja en öppen diskussion om frågor som rör tro<br />

och livsåskådning samt […] skapa nyfikenhet och intresse för<br />

religion.”<br />

Eleven skall vidare bl.a. ”fördjupa sina kunskaper om<br />

religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk<br />

tid.” Särskilt betonas studiet av kristendom, judendom<br />

och islam. Kristendomsstudiet är väsentligt eftersom ”det<br />

svenska samhället är starkt influerat av kristendom i värde-<br />

och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och<br />

traditioner.” Studiet av kristendom och övriga ”etablerade<br />

religioner och nya religiösa rörelser och fenomen” och den<br />

kunskap det leder till kan skärpa elevernas uppmärksamhet<br />

på vilken betydelse dessa religioner haft ”för människor och<br />

samhällen”. Särskilt skall religionernas ”estetiska uttryck och<br />

gestaltningar” uppmärksammas: ”tolkning och erfarenhet<br />

av musik, konst, riter och högtider är komplement till mer<br />

teoretisk kunskap.”<br />

Jämför man kursplanerna 1994 med kursplanen 2000 så<br />

är livsfrågor, etik och reflektion fortfarande prioriterade innehålls-<br />

och studieområden. Ett individualiserande perspektiv<br />

gör sig alltjämt gällande. Samhällsaspekten uttrycks mera<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 19


indirekt: ”en grundsten i ett mångkulturellt och demokratiskt<br />

samhälle är att människor är lika värda trots sina<br />

olikheter”.<br />

Under rubriken ”Bedömningens inriktning” görs det<br />

däremot tydligt att ”elevens reflektioner angående frågor om<br />

rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor kring livets<br />

ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle<br />

samt frågor om gudstro och gudsuppfattning skall ligga till<br />

grund för bedömningen av hans eller hennes kunskaper<br />

i ämnet”. Här sker en förskjutning mot samhällsrelaterade<br />

områden. ”Elevens reflektioner” var dock fortfarande<br />

utgångspunkt. Kunskap och elevernas nyfikenhet och behov<br />

förutsatte varandra.<br />

sAMhällE – kunskApEr – AnAlys<br />

Man kan tala om en utveckling mot en starkare prioritering<br />

av samhällsaspekter, kunskaper och analys i kursplanerna.<br />

Denna utveckling förstärks tydligt i kursplanen för religionskunskap<br />

2011:<br />

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå<br />

och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang<br />

som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför<br />

centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som<br />

är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra<br />

livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan<br />

människor.<br />

Under rubriken ”Syfte” dominerar inledningsvis kunskapsaspekten:<br />

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska<br />

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och<br />

andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll<br />

i världen”. ”Undervisningen ska även ge kunskap om och<br />

förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska<br />

samhället”.<br />

”Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap<br />

om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med<br />

koppling till religioner och andra livsåskådningar”. Här<br />

kopplas kunskap och träning i analys och kritiskt tänkande<br />

samman på ett konstruktivt sätt. Sådana kunskaper och<br />

färdigheter är en förutsättning för att eleverna skall ”kunna<br />

tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner”.<br />

Detta betyder att begreppet analys får en kunskapsinhämtande<br />

funktion, som i formuleringen att eleverna skall<br />

ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att:<br />

» analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar<br />

samt olika tolkningar och bruk inom dessa<br />

» analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden<br />

och skeenden i samhället<br />

Begreppen kunskap, analys och samhälle hör alltså nära<br />

samman.<br />

Kursplanen 2011 gör vidare en nära koppling mellan<br />

kunskaper och väsentliga etiska frågor i samhället: ”Undervisning<br />

ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om<br />

hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör<br />

kön, jämställdhet, sexualitet och relationer”. Eleverna skall<br />

20 | rEligion & livsfrågor<br />

”resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar<br />

och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller”. I resonera<br />

och argumentera ligger en kunskapsdimension och ett<br />

rationaliserande tänkesätt mer än ett individuellt ställningstagande.<br />

Ett individualiserande perspektiv kommer till uttryck i<br />

att eleverna skall ”reflektera över livsfrågor och sin egen och<br />

andras identitet” och utveckla ”beredskap att handla ansvarsfullt<br />

i förhållande till sig själva och sin omgivning”. Det är<br />

dock tydligt att detta individualiserande perspektiv inte har<br />

samma framträdande plats i kursplanen som i tidigare motsvarigheter.<br />

Kombinationen samhälle – kunskap – analys mer än livsfrågor<br />

– etik – reflektion i kursplanen 2011 kommer tydligt<br />

till uttryck när det centrala innehållet i religionskunskapsundervisningen<br />

beskrivs. För årskurs 4–6 och 7–9 följs samma<br />

disposition:<br />

Religioner och andra livsåskådningar<br />

Religion och samhälle<br />

Identitet och livsfrågor<br />

Etik.<br />

Mest iögonenfallande är att etik, som 1994 var ett högprioriterat<br />

område, nu placeras sist. Kunskapsdimensionen präglar<br />

både ”religioner och andra livsåskådningar” och ”religion<br />

och samhälle”. Frågor om identitet och livsfrågor är försiktigt<br />

och allmänt formulerade:<br />

» Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet<br />

och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i<br />

populärkulturen.<br />

» Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad<br />

som händer efter döden, skildras i religioner och andra<br />

livsåskådningar.<br />

» Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för<br />

människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.<br />

Det finns en försiktighet i kursplanen 2011 med att stimulera<br />

eleven att reflektera över sitt eget liv och sin egen<br />

livstolkning. Det framträder inte minst i de kunskapskrav<br />

som ställs upp. Inte ens på så hög nivå som betyget A i slutet<br />

av årskurs 6 talas om annat än att när det gäller livsfrågor så<br />

skall kunskapskravet vara att ”eleven kan […] föra välutvecklade<br />

och nyanserade resonemang om hur livsfrågor<br />

skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra<br />

livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt<br />

som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar<br />

det”. Motsvarande kunskapskrav i årskurs 9 för betyget A är<br />

att eleven för ”välutvecklade och nyanserade resonemang om<br />

hur livsfrågor skildas i olika sammanhang och hur identiteter<br />

kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett<br />

sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar<br />

det”. Liknande iakttagelser gör man när det gäller kraven på<br />

hur eleverna kan behandla etiska frågor.


EflEkTionEr – sluTsATsEr<br />

Denna översiktliga genomgång av kursplanerna ger anledning<br />

till några reflektioner och slutsatser.<br />

I läroplansarbetet inför kursplanerna 1994 diskuterades<br />

under en period möjligheten att utveckla en kursplan för<br />

religionskunskap från årskurs 1 i grundskolan t.o.m. årskurs<br />

3 i gymnasiet. Det var en spännande tanke och arbetet med<br />

detta gav flera intressanta aha-upplevelser när det gällde vad<br />

man kunde förvänta sig om kunskapsutveckling och mognad<br />

hos eleverna. Tyvärr genomfördes aldrig detta. Det är därför<br />

intressant att i kursplanen 2011 i varje fall se ett övergripande<br />

planeringsperspektiv från årskurs 1 t.o.m. årskurs 9<br />

där större hänsyn tas till stigande ålder, kunskapsprogression<br />

och mognad än i tidigare kursplaner.<br />

I läroplansarbetet inför kursplanerna 1994 var frågan om<br />

förhållandet mellan ämnesinnehåll och personlighetsutveckling<br />

en viktig fråga. Vikten av att religionskunskapsstudierna<br />

skulle vara av värde för den individuella personlighetsutvecklingen<br />

betonades. Det framgår också både av kursplanerna<br />

för grundskolan 1994 och 2000. I den kursplan som nu<br />

föreligger finns formuleringar med liknande innebörd:<br />

Undervisningen skall stimulera eleverna att reflektera över olika<br />

livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så<br />

sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att<br />

utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och<br />

andra människors sätt att tänka och leva.<br />

Det är en bra och viktig formulering. Kursplanen 2011 i<br />

stort betonar dock inte vikten av att eleverna startar med<br />

att reflektera över sitt eget förhållande till livsfrågor, etik,<br />

religion och livsåskådning. Kanske man kan säga att 1994<br />

stod eleven med sina livsfrågor och sin (bristande) livstolk-<br />

ning i centrum och religion och livsåskådning skulle tillföra<br />

eleven material för sin egen bearbetning. I kursplanen 2011<br />

möter elevernas egna reflektioner mer som konsekvenser av<br />

kunskapsstudiet och analysen: ”Vad religioner och andra<br />

livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil<br />

och grupptillhörighet (2011 centralt innehåll etik åk 4–6).<br />

När kursplanerna 1994 utarbetades hade inte konsekvenserna<br />

av FNs barnkonvention slagit igenom. Konventionen<br />

var en viktig faktor inför beslutet om att all religionsundervisning<br />

skulle vara obligatorisk för elever på alla nivåer. Det<br />

är intressant och viktigt att kursplanen 2011 uppmärksammar<br />

konventionen i etikstudiet: ”Grundläggande mänskliga<br />

rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets<br />

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter<br />

(Barnkonventionen).” Man kan tolka konventionen<br />

så att tolkningsföreträdet i skolans religionsundervisning<br />

liksom i alla andra livstolkande sammanhang tillkommer<br />

barnen i takt med deras ökande mognad. Det bör gälla<br />

både kunskapsinnehåll och barns rätt att förhålla sig till<br />

religionskunskapsstudiet. Samtidigt har skolan med sin<br />

religionskunskapsundervisning uppdraget att informera alla<br />

elever med olika religiös och livsåskådningsmässig bakgrund<br />

om företeelser i samhället som har med religion, livsåskådning<br />

och etik att göra. I princip skall det inte behöva uppstå<br />

någon spänning mellan samhällets krav på att få informera<br />

och elevernas rätt till tolkningsföreträde i ett demokratiskt<br />

samhälle. Det är dock oundvikligt att spänningar kan uppstå<br />

inte minst kring diskussioner om samhällets grundläggande<br />

värden, som förutsätts vara gemensamma för alla i samhället.<br />

Vad innebär kursplanens begrepp ”dygdetik” i det sammanhanget?<br />

svEn-åkE sElAnDEr<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 21


EXAMENSARBETE<br />

sTEfAn olsson & Jon pETErsson<br />

Vilken roll avses religionshistoria<br />

ha i den svenska skolan?<br />

Religionsvetenskapens mångdisciplinära karaktär uppmärksammas ofta i universitets och högskolesammanhang<br />

men inte lika frekvent i skolämnesdebatten. Det examensarbete som lärarstudenterna<br />

vid Göteborgs universitet Stefan Olsson och Jon Petersson författat där de granskar<br />

de aktuella kursplaneförändringarna ur religionshistoriskt perspektiv utgör ett undantag.<br />

syfTE och frågEsTällningAr<br />

Ämnet religionskunskap utsätts stundom för förändring och<br />

omprövning. Nyligen släppte Skolverket de nya kurs- och<br />

ämnesplanerna för grund- respektive gymnasieskolan, Lgr11<br />

och Gy2011. De nya styrdokumenten förväntas ligga till grund<br />

för undervisningen framledes. Därför kan det vara relevant att<br />

undersöka förändringar mellan gamla och nya kursplaner.<br />

Hur ser förhållandet ut mellan religionskunskapens olika<br />

delar i de nya kurs- och ämnesplanerna? Vad har religionshistoria<br />

för roll i dessa nyorienteringar? Hur förhåller sig förändringarna<br />

till den moderna religionsvetenskapens religionsbegrepp?<br />

Bland annat dessa frågor har legat till grund för vår studie.<br />

Slutversionen av ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma<br />

ämnena kom så sent som 2 december 2010. Vi har därmed<br />

övervakat ett pågående skede.<br />

Examensarbetets syfte är att klargöra religionshistoriens roll<br />

i de nya kursplanerna Lgr11 och Gy2011 och hur denna aspekt<br />

av ämnet förhåller sig till resterade delar. Däri ingår att problematisera<br />

begreppet religion inom religionskunskapsämnet.<br />

Resultaten skulle kunna underlätta för lärare i religionskunskap<br />

att utifrån ämnesplanerna ta beslut när det gäller stoff urval och<br />

betoning i undervisning.<br />

Huvudfrågeställningen är Vilken roll avses religionshistoria ha<br />

i den svenska skolan? Denna preciseras genom ett antal delfrågor:<br />

» På vilket sätt signaleras ett tidsperspektiv i de undersökta<br />

dokumenten?<br />

» Vilka skillnader/likheter fi nns när det gäller religionshistoria<br />

mellan nu gällande och kommande kurs- och ämnesplaner?<br />

» I vilken riktning pekar de förändringar som Skolverket gjort<br />

i dokumenten?<br />

» Hur förhåller sig kursplanerna till begreppet religion?<br />

Undersökningsmaterialet utgörs av de nya kurs- och ämnesplanerna<br />

för grundskolan respektive gymnasieskolan, Lgr11 och<br />

Gy2011. Som metod används kvalitativ innehållsanalys med<br />

syftet att belysa det stoff som använts för att påverka mottagarsidan,<br />

d.v.s. lärare, elever och allmänhet.<br />

rEligionsBEgrEppET<br />

Inom det religionshistoriska ämnet fi nns ett antal relevanta<br />

nyckelbegrepp, som exempelvis religion, tradition och historia.<br />

Defi nitionen av begreppet religion har på senare tid diskuterats<br />

inom religionsvetenskapliga kretsar. Religionshistorikerna Ingvild<br />

Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson menar att begreppet<br />

religion kan ha haft olika konnotationer även inom vad som<br />

tidigare betraktats som en enhetlig religion av den västerländskt<br />

orienterade religionshistorien. Ett fåtal senare religionsdidaktiska<br />

undersökningar tar upp och problematiserar begreppet religion.<br />

22 | rEligion & livsfrågor<br />

Dessa undersökningar berör läromedelsstudier medan studier av<br />

kursplaner lyser med sin frånvaro. En undersökning med dessa<br />

utgångspunkter är således välmotiverad.<br />

grunD- och gyMnAsiEskolAns plAnEr<br />

I vår analys av kursplanerna fann vi att det i kursplanen för<br />

årskurs 1-3 framstår som att kristendomen har en särställning<br />

i undervisningen. Berättelser från andra världsreligioner<br />

och myter från grekisk och fornskandinavisk mytologi utgör<br />

samtidigt ett tydligt religionshistoriskt inslag. I jämförelse med<br />

Lpo94, som endast omnämner bibliska berättelser, har det religionshistoriska<br />

stoff et ökat. Tendenserna återfi nns också i årskurs<br />

4-6. Emellertid ligger tyngdpunkten i Lgr11 på kristendomens<br />

påverkan på och betydelse för det svenska samhället liksom etikavsnittet.<br />

Samtidigt fi nns det utrymme för den enskilde läraren<br />

att tolka religion som ett vitt begrepp. Den i dokumenten frekvent<br />

förekommande termen ”berättelser” skulle kunna uttydas<br />

som religiösa traditioner och ha religionshistorisk relevans.<br />

I årskurs 7-9 ligger betoningen på världsreligionerna och<br />

etik samt ”andra livsåskådningar.” De högre årskurserna är<br />

mer detaljrika. Det innebär mer stöd till den enskilde läraren<br />

men minskar samtidigt tolkningsutrymmet. Här återfi nns inte<br />

heller utdöda religioner, ett område som traditionsenligt tillhör<br />

religionshistoria. Viss öppning uppstår när kursplanen nämner<br />

”världsreligionernas historia” och ”riter”, den senare termen<br />

dock i sekulära sammanhang.<br />

<strong>Religionskunskap</strong>sundervisningen på gymnasienivå verkar<br />

överhuvudtaget fokusera på samhälleliga uttryck, livsfrågor<br />

och etik. Förändringarna som gjorts i remiss- och slutversion<br />

indikerar emellertid ett tydligare religionshistoriskt innehåll. I<br />

<strong>Religionskunskap</strong> 1 har forskningsanknytning tillkommit. Kursen<br />

kan därmed bli ganska fri till sitt innehåll. Det innebär också att<br />

kursen delvis kan bäras upp av elevernas intresse<br />

Generellt har vi i Gy2011 funnit tre olika typer av formuleringar<br />

som kan knytas till olika synsätt på religionshistoria: a/<br />

tydlig koppling till religionshistoria b/ de öppnar för ett religionshistoriskt<br />

perspektiv men tar inte ställning för eller emot en<br />

sådan inriktning i undervisningen c/ formuleringar som inte kan<br />

knytas till religionshistoriskt stoff genom anknytning till samtid,<br />

nutid etc.<br />

uTryMME fÖr vAlfrihET?<br />

Sammantaget är formuleringarna med anknytning till religionshistoria<br />

ganska vaga i de olika kursplanerna. Detta ger dock<br />

ett utrymme för didaktisk refl ektion. Religionshistoriens roll i<br />

framtidens religionskunskap blir därför till stor del avhängig av<br />

enskilda lärares didaktiska val.<br />

sTEfAn olsson & Jon pETErsson


RECENSION: STEVE SJÖQUIST<br />

FOTSPÅR. OM HIV OCH OM AT T LEVA<br />

STOCKHOLM: BILDA<br />

att älska livet,<br />

att leva i det svåra<br />

och att öppna för försoning<br />

Ingen som möter och lyssnar till författaren och teologen<br />

Steve Sjöquist kan undgå att beröras djupt av den starka och<br />

positiva livssyn han, trots många års liv med hiv, utstrålar.<br />

1987 fi ck Sjöquist 31 år gammal sitt hivbesked, och därefter<br />

tycktes livets dagar vara räknade när infektionen tog sig allt<br />

allvarligare uttryck. Efter långa sjukhusvistelser med svåra<br />

smärtor och mycket trötthet, blev Sjöquist en av de första i<br />

Sverige att tack vare de nyintroducerade bromsmedicinerna<br />

kunna at sig tillbaka till ett någorlunda normalt liv. Under<br />

många år har han varit verksam som föreläsare och i sina<br />

böcker Livsfrågor (Bilda förlag 1999) och Innanför (Stiftelsen<br />

Noaks Ark – Röda Korset 2004) har han skildrat egna och<br />

andraS upplevelser av att leva med hiv, inte minst under den<br />

tid under 1980-talet när dramatiken kring hiv och aids var<br />

stor med inte sällan drastiska konsekvenser för de drabbade.<br />

Ett par läkare förespråkade i en tidningsartikel obligatorisk<br />

testning av alla medborgare över 15 år och tvångsisolering av<br />

dem som smittats i speciella aidssamhällen. Andra debattörer<br />

med hemvist i religiösa kontexter tycktes tänka sig att hiv<br />

och aids skulle tolkas som gudomliga straff för ett syndigt<br />

leverne.<br />

Man kan förstås vara tacksam att en sådan här dramatik<br />

med ovärdiga konsekvenser tycks generellt frånvarande idag.<br />

Å andra sidan fi nns det de som ger uttryck för en oro att<br />

dagens unga människor som inte upplevt det förra seklets<br />

aidsdebatt saknar kunskap om och respekt för hiv och de<br />

följder infektionen, trots bromsmediciner, för med sig. Till<br />

dessa hör Steve Sjöquist och han framhåller att detta är<br />

ett skäl för honom att i den nu publicerade boken Fotspår.<br />

Om hiv och om att leva i en samling krönikor och artiklar<br />

ventilera olika etiska, existentiella och livsåskådningsmässiga<br />

perspektiv på ett liv med hiv.<br />

Sjöquists texter har ett tillgängligt språk, de är fyllda<br />

av den kunskap och den erfarenhet livet med hiv skänkt<br />

honom – och där lyfts många av de svåra och djupt tragiska<br />

livsberättelser författaren själv och genom andra har tillgång<br />

till. Sjöquist väjer aldrig för det svåra – det skulle vara att<br />

blunda, att inte våga se och att tiga om det som kräver att få<br />

uttryckas, och därmed faller det utanför hela den hållning<br />

till livet och dess många både öppna och mer undangömda<br />

rum och skrymslen han är så mån om att undersöka och<br />

genomlysa. Men varsamheten är stor – och människovärdet<br />

står alltid i centrum, som en ingång och en utgång, kompromisslöst<br />

och med absolut respekt för varje mänskas väg i<br />

livet, hur detta nu än må gestalta sig.<br />

Här fi nns rika tankar om kärlek, sex och relationer, om<br />

tro och mening och om ett hopp som av och till kan framstå<br />

som nästan outgrundligt starkt. Framför allt fi nns övertygelsen<br />

om en försoning och dess möjligheter, hur än livet låter<br />

sig formas och forma den sökande, kämpande människan.<br />

“Försoning är inte att acceptera det som har hänt som en<br />

slutgiltighet utan att varsamt, steg för steg, införliva det i<br />

mitt fortsatta liv och att leva med det”, lyder ett visdomsord<br />

i bokens sista krönika. Det visdomsordet är rätt så typiskt för<br />

mycket av det Steve Sjöquist har att berätta. Han låter sina<br />

texter börja i egna och andras upplevelser av ensamhet och<br />

utsatthet, sorg och ledsnad, tungsinne och nätter fyllda av en<br />

ångest. Men de slutar inte där. Livet har så många möjligheter<br />

också i det svåra, hoppet gror där någonstans och växer<br />

till i styrka och ger kraft som bär mot framtiden. Och här<br />

har Sjöquist mycket att lära var och en om livet, oavsett hur<br />

tillvaron ser ut vad gäller hälsa, ålder, sexualitet och andra<br />

slag av uttryck livet tar sig.<br />

Varje år besöker Steve Sjöquist min skola för att träff a<br />

religionskunskapselever i seminarier kring existens, sexualitet<br />

och mening. De är alltid mycket uppskattade. För den<br />

som inte har den möjligheten att möta honom fi nns nu den<br />

nyutkomna boken. Den rymmer texter som säkert kan fungera<br />

väl som underlag för samtal kring det riktigt viktiga och<br />

värdefulla i livet.<br />

olof frAnck<br />

nyA kurs- och äMnEsplAnEr i rEligionskunsk Ap 2:11 | 23<br />

RECENSION


VÅR NYA SO-SERIE FÖR HÖGSTADIET<br />

– Religion, Samhälle, Historia, Geografi<br />

Åk 7 – 9<br />

Kursplanerna som träder i<br />

kraft hösten 2011 förtydligar<br />

läroplanens innehåll och<br />

kunskapskrav. Nya aspekter<br />

av geografi, historia, religion<br />

och samhälle har lyfts fram.<br />

Också våra SO-läromedel förnyas och förändras<br />

genom en helt ny serie med de fyra ämnena för<br />

årskurs 7, 8 och 9.<br />

Tydlig struktur i kapitel och texter – stöder,<br />

förtydligar och fördjupar:<br />

• Speciella uppslag som visualiserar kapitlets<br />

centrala innehåll med hjälp av grafik och bilder.<br />

• Reportage som väcker intresse och ger<br />

möjlighet till inlevelse.<br />

• Avslutningar som sammanfattar innehållet<br />

i form av korta texter med central grafik<br />

från kapitlet.<br />

Gå in på vår hemsida för att läsa mer om vår nya<br />

SO-serie och beställ ditt personliga exemplar!<br />

www.bonnierutbildning.se/so<br />

Order/information: Tel 08-696 86 00, fax 08-696 86 10, www.bonnierutbildning.se<br />

SKOLA<br />

2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!