Verksamhetsberättelse 2011 (pdf) - Kalmarhem

kalmarhem.se

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf) - Kalmarhem

Verksamhetsberättelse 2011


Innehållsförteckning

VD har ordet 1

Väsentliga händelser 2011 3

Strategier 4

Marknad 5

Hållbart boende 7

Energi 8

Avfall 10

Fastighetsförvaltning 11

Fastighetsutveckling 13

Medarbetare 15

Resultat- och balansräkning 16

Nyckeltal 17

Fastighetsförteckning 18


Styrelsen 2011

Från vänster: Bengt-Olof Roos (KD), Roger Kaliff (S), Nicklas Anderberg (S), Lars Holmberg (V), Ylva Granqvist (S)

Ann Hellenborg (MP), Åke Pettersson (C), Jacqueline Dovblom (V) och Magnus Isaksson (M)

Frånvarande: Lennart Nordström (M)

Kalmarhem AB:s styrelse är tillsatta för period 2011-2015

Ledningen 2011

Från vänster: Thomas Eklund - Kundservicechef, Pernilla Sampson - Ekonomichef, Marie Dellve

Kristiansson - Fastighetsutvecklingschef, Britt Johansson - VD, Birgitta Leigard - Marknadschef,

Niclas Ohlslöf - Förvaltningschef


VD har ordet

Under mer än 60 år har Kalmarhem AB förnyat och förädlat

bostäder i Kalmar. Kalmarhem AB har varit en viktig

motor i bostadbyggandet och har kunnat erbjuda Kalmarborna

det senaste och modernaste inom området. De

äldre fastigheterna har kontinuerligt förädlats för att leva

upp till moderna människors förväntningar på sitt hem.

Ett långsiktigt arbete för att skapa trivsel och hemkänsla,

en känsla av att hos Kalmarhem stannar man kvar

för den fina lägenheten, den goda servicen, bemötandet

och övriga kvaliteter som vi erbjuder. Den långsiktiga

strategin ger nu utdelning genom att alltfler anmäler sitt

intresse för lediga lägenheter och att omflyttningen sjunker.

Man väljer i större utsträckning att bo kvar, man trivs.

Utveckling av fastighetsbeståndet

Det finns många utmaningar framåt, vi arbetar allt mer

aktivt med att utveckla fastighetsbeståndet. Det innebär

underhåll och renoveringar

men också försäljningar och

nyproduktion av lägenheter.

Långsiktig hållbarhet - ekonomiskt,

ekologiskt och socialt

- är vårt viktigaste uppdrag.

Kalmarhem AB är

med i Skåneinitiativet, en sammanslutning av kommunägda

bostadsbolag, med målsättningen att reducera

energiförbrukningen med 20% från år 2007 till år 2016.

Under år 2010 och 2011 har bl.a. individuell mätning av

el installerats i ca 1 500 lägenheter. Kunden har fått en

hyressänkning och betalar istället sin egen förbrukning

av hushållsel. Genom att Kalmarhem AB mäter förbrukningen

blir kostnaden för kunden lägre än om kunden

”Vi tänker inte slå oss till ro med

detta, målet är inte certifieringen i sig.

Målet är att kontinuerligt höja vår kvalitet

och effektivisera arbetet genom ständiga

förbättringar enligt ISO”.

1

har eget abonnemang. Att betala för egen förbrukning

är ett sätt att medvetandegöra och ge incitament att

spara, något som upplevs positivt av de flesta kunder.

Gamla tvättstugor byggs om och moderniseras med

nya maskiner, vilket också ger energibesparande effekt.

Bästa sättet att minska avfallsmängderna är att förenkla

för kunden att sortera avfallet. Vi har de senare

åren byggt nya miljöpaviljonger och miljöbodar där kunden

kan sortera i upp till 10 fraktioner. Det ger effekt och

andelen sorterat avfall ökar.

Utveckling av verksamheten

Ständiga förbättringar görs genom att gå från ord till

handling. Under året har Kalmarhem AB blivit certifierade

enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det var

en stor satsning och vi är mycket glada och stolta

över att få båda certifieringarna.

Vi tänker

inte slå oss till ro med

detta, målet är inte certifieringen

i sig. Målet är

att kontinuerligt höja vår

kvalitet och effektivisera

arbetet genom ständiga förbättringar enligt ISO.

Ekonomiska nyckeltal

Nu läggs år 2011 till handlingarna som ett år som

bidragit till Kalmarhem ABs positiva utveckling.

De ekonomiska nyckeltalen pekar åt rätt håll, vi är

ett bolag på väg mot våra långsiktiga mål. Ett resultat

på 10 mkr före skatt. Underhållsinsatserna


är på samma nivå som år 2010. Uthyrningsgraden

är 99,2%. Räntekostnaderna är på en låg nivå.

Energieffektiviseringarna, och det varma vädret, gav

lägre energikostnader än budgeterat. Det finns många

positiva nyckeltal att glädjas åt.

Vi fortsätter att vårda balansräkningen. Varje enskild

fastighet analyseras och värderas varje år. Årets värdering

har resulterats i nedskrivning av kvarteret Svärdet

5 med 11,5 mkr. Totalt bedöms marknadsvärdet på Kalmarhem

AB:s fastighetsbestånd överstiga bokfört värde

med ca 400 mkr.

Ny lagstiftning

En ny lagstiftning för kommunägda bostadsbolag trädde

i kraft 1 januari 2011. Den nya lagen ställer stora krav

på de kommunägda bostadbolagens affärsmässighet.

Bolagen ska i allt väsentligt följa den privata marknadens

villkor och avkastningskrav. Dock finns fortfarande

kravet på att verka i allmännyttigt syfte. Kalmarhem AB

bedriver sedan flera år verksamheten på affärsmässiga

grunder, vilket innebär att den nya lagstiftningen inte

medfört några större förändringar. Den hyresnormerande

rollen har upphört, vilket fått till effekt att Fastighetsägarna

i Kalmar valt att inte följa Kalmarhem AB:s och

Hyresgästföreningens överenskommelse.

Hyresförhandlingar år 2011

Hyresförhandlingarna hösten 2011 medförde en tvåårsuppgörelse

med en ökning i genomsnitt 2% för år 2012

och 1,5% för år 2013. Båda åren blir hyresökningarna

fördelade mellan 0-3%. Positivt både för våra kunder

som får låga hyresökningar de närmaste två åren och

för Kalmarhem AB som får stabila intäkter.

2

Nu ser vi framåt

Attraktiva bostäder i bra lägen är en framgångsfaktor

för att näringsliv och samhälle kan utvecklas långsiktigt.

En rörlig arbetsmarknad och ett universitet i utveckling

kräver ett flexibelt boende med små ekonomiska risker.

Finansoron som startade under år 2011 och fortsätter

in i år 2012 med sjunkande villa- och bostadsrättspriser,

tydliggör en av hyresrättens stora fördelar.

”Under år 2012 kommer vi inte kunna

bygga några nya lägenheter, men målsättningen

är att få fram flera projekt under

året som genererar i nyproduktion de

kommande åren”

Det är en stor utmaning att få lönsamhet i nyproduktion

av hyresrätter. Under de senaste 5 åren har därför produktionen

av hyresrätter varit låg. Kalmarhem AB spelar

en viktig roll i utvecklingen av Kalmars bostadsmarknad.

Under år 2012 kommer vi inte att kunna bygga några nya

lägenheter, men målsättningen att få fram flera projekt under

året som genererar i nyproduktion de kommande åren.

Den dagliga verksamheten är det som bygger upp

företaget och ligger till grund för fortsatt utveckling. Att

utveckla människors livsmiljö, att ha nöjda kunder, att

stödja Linnéuniversitetet och att bidra till utvecklingen i

Kalmar grundas av medarbetarnas insatser och bemötande

av våra kunder, entreprenörer och samarbetspartners

i det dagliga arbetet. Det är vardagens alla små

beslut som skapar den positiva utvecklingen av verksamheten.

Kalmarhem ABs alla medarbetare och samarbetspartners

kan vara stolta över sina insatser år 2011.

Ett stort tack!

Britt Johansson

VD


Kalmarhem 2011 i korthet

Väsentliga händelser 2011

• Under år 2011 är hyresökningen efter överenskommelse med Hyresgästföreningen förhandlad till ca 0,9 %

fördelat på 0 kr/m², 10 kr/m² eller 20 kr/m².

• Efterfrågan på Kalmarhem ABs lägenheter har under år 2011 varit god med fortsatt hög uthyrningsgrad

99,2 % (99,0 %). Omflyttningsfrekvensen har sjunkit under året från 23,5% för bostäder och 72,6 % för

studentlägenheter till 18,1 % respektive 74,7 %.

• Studentuthyrningen har fungerat bra under året och lägenheterna har kunnat fördelas i enlighet med

bostadsgarantin för studenter.

Kalmarhem AB har köpt tomträtter från Kalmar kommun i kvarteren Fältet 12, Gullregnet 24, Kroppkakan 1,

Kroppkakan 2, Porfyren 1, Smedhagen 1, Smältardrängen 1, Stenmuren 1, Äppelträdet 12 och

Bergkristallen 2. Total köpeskilling var 44,5 mkr med tillkommande stämpelskatt på 3,0 mkr.

• År 2011 löper de sista räntebidragen ut och inga bidrag kvarstår för år 2012.

Året 2011 i sammandrag

2011 2010

Hyresintäkter 306,4 mkr 304,1 mkr

Årets resultat efter skatt 7,4 mkr 7,2 mkr

Kassaflöde från den löpande rörelsen 65,9 mkr 61,9 mkr

Investeringar (exkl. investeringsbidrag) 49,9 mkr 15,1 mkr

Balansomslutning 1946,0 mkr 1 957,5 mkr

Direktavkastning fastigheter 6,6% 5,8%

Soliditet 15,3% 14,8%

Medelantal årsanställda 47 46

3

studentboende Korsnäbben


Utblick 2012

Hyresförhandlingarna hösten 2011 medförde en tvåårig uppgörelse med en ökning i genomsnitt 2% för år 2012 och

1,5% för år 2013.

Under år 2012 kommer Kalmarhem AB tillsammans med Kalmar kommun ha ett paket med fastigheter till försäljning.

En ökad kostnad jämfört med år 2011 för räntor och fortsatt ökande avgifter för energi, vatten, avlopp och renhållning

kommer att få en negativ påverkan på 2012 års resultat.

Stora ansträngningar görs för att Kalmarhem AB skall fortsätta att redovisa ett positivt resultat. Kalmarhem AB:s övergripande

finansiella mål är att minska belåningsgraden. Därmed ska Kalmarhem AB:s idag alltför stora känslighet för

ränte- och finansieringsrisk minska. Nu påverkas bolagets kostnader i hög grad av finansmarknadens utveckling.

Förutsättningarna för eventuellt kommande nyproduktion påverkas av dagens ränteläge, slopade investeringsbidrag

och ökade produktionskostnader. Det innebär att svårigheterna har ökat med att få investeringarna lönsamma inom

rimlig tid. Takten på bolagets kommande nyproduktionen kommer således att påverkas av de ekonomiska förutsättningarna.

Planerade investeringar kommer att genomföras i den takt som bolagets ekonomi tillåter.

De renoveringar som utfördes under år 2011 har lett till ytterligare förbättringar i fastighetsbeståndet vilket kommer

våra hyresgäster tillgodo.

Det pågående rationaliseringsarbetet kommer att fortsätta och vidareutvecklas. Den positiva utveckling som skett av

lönsamheten år 2011 bedöms fortsätta under år 2012.

För de närmaste åren är Kalmarhem AB:s fokuserade områden målsättningar, hyressättning och analys av varje fastighet

för att minska kostnadsnivån.

Våra strategier fram t.o.m. 2013

Belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska minska till 82%.

Resultatmål: Resultat före extraordinära kostnader och intäkter ska vara minst 3% av omsättningen under perioden

2010-2013.

Underhållsnivå: Den höga standarden på fastigheterna ska bibehållas på en hög nivå. För att nå det målet ska underhållskostnaderna

vara 150 kr/m2 i snitt under perioden 2010-2013.

Hyressättning: Uthyrningsgraden ska vara 99%.

Interna processer – kundnytta: En effektiv verksamhet som mäts genom att summan av driftskostnader och administration

ska vara lägre än snittet i SABO-företag.

El, värme, vatten och renhållning: Energiförbrukning ska vara 16,9% lägre 2013 jämfört med 2007. Kostnaden för

taxebundna kostnader i förhållande till intäkterna ska minskas.

Fastighetsstocken: Avkastningskravet för totala fastighetsstocken ska uppgå till 7% år 2013.

Studentbostadsgarantin: Ska uppfyllas varje år.

4


Marknad

Från och med årsskiftet kom en ny lag för allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär bland

annat att bolagen ska ha maknadsmässig avkastning.

Kommunfullmäktige har med anledning av detta förändrat

ägardirektiven, ”Verksamheten ska bedrivas enligt

affärsmässiga principer”. Kalmarhem AB ska fortsatt

kunna erbjuda människor som bor i eller vill flytta till

Kalmar möjligheter till ett boende i bra miljöer, till rimliga

kostnader. Positivt för våra kunder är att hyresförhandlingarna

för åren 2012-2013 gav låga hyresökningar,

mellan 0-3%, men gav även planeringsförutsättningar

för Kalmarhem AB.

Samarbete med Linnéuniversitetet, social- och omsorgsförvaltningen

i Kalmar kommun har varit fortsatt

bra. Det finns många spännande tankar om fortsatt utveckling

som tillgodoser deras målgrupper. Kalmarhem

AB har möjlighet att tillgodose våra kunders olika behov

och önskemål då vi har ett varierat utbud av radhus småhus,

höghus, låghus i vårt fastighetsbestånd.

kv Bergskristallen

Det är en utmaning att följa kundernas förändrade önskemål

och på Kalmarhem AB har vi ambitionen att utveckla

vår lyhördhet mot våra kunder och deras behov.

Lägenheterna är naturligtvis även de olika utformade.

På senare år har lägenhetslösningarna utvecklats mot

öppna planlösningar och ger därmed större tillgänglighet

för bland annat rullatorer, barnvagnar och rullstolar.

5

kv Smältardrängen

kv Hajen

kv Tumlaren

kv Duvan kv Kölby 9:90

Bostadsmarknaden

Kalmarhem AB har en dominerande roll på bostadsmarknaden

med ca 40% av hyresbostäderna och efterfrågan

på våra bostäder har varit fortsatt mycket stor

under året. Särskilt finns många sökande till lägenheter

i centrala Kalmar, fler anmäler intresse för lediga lägenheter

och omflyttningen sjunker.

ex på en 2 rok i kv Vallmon ex på en 2 rok i kv Kalmarsund


Uthyrningsgraden efter nybyggnationerna har nu återhämtat

sig till en hög nivå och slutade år 2011 på 99,2%.

4 971

Antal lägenheter 2007-2011

5 080

5 003 5 004

Uthyrninggrad 2009-2011 i %

5 024

2007 2008 2009 2010 2011

99,4%

99,7%

95,6% 95,4%

99,8%

97,2%

2009 2010 2011

Omflyttningsgraden för bostäder minskade i jämförelse

med tidigare år och uppgick till 18,1% (23,5%). Den

minskade omflyttningen på bostäder innebär att den

genomsnittliga sökandetiden för att få kontrakt på en

lägenhet har ökat. För de nyproducerade 55+ bostäderna

på Vasallgatan har intresset ökat och lägenheterna

har fått välförtjänt uppmärksamhet. Studentlägenheterna

fortsätter att ha en hög omsättning, för året 74,6%

(72,6%). Sammanlagt har Kalmarhem AB strax över

1000 studentboenden, varav ca 150 idag hyrs ut till internationella

studenter. Skiftet från Högskolan i Kalmar

till Linnéuniversitet har med sin verksamhet ökat antalet

sökande, vilket i sin tur har bidragit till ett ökat behov av

studentbostäder.

Bostäder

Studenter

Totalt

6

Hyror

2011 års hyresökning var för de flesta av Kalmarhem

AB:s lägenheter 10 kr/m², studentbostäder och nyproducerade

fick 0 kronor i höjning. Den fortsatta differentieringen

av hyrorna är ett led i Kalmarhem AB:s ambition

att genom tolkning av bruksvärden, enligt Hyreslagen,

ge våra kunder rättvisa hyror.

Marknadskommunikation

Marknadsföring

I rådande marknadssituation blir varumärksbyggande,

gentemot befintliga hyresgäster och potentiella kunder,

en del av vårt dagliga arbete. Bolagets framtoning, som

främst förmedlas av personalen, är den viktigaste funktionen

i varumärksbyggandet. För att stärka Kalmarhem

AB:s varumärke har den grafiska profilen reviderats och

moderniserats under året. En enhetlig profil stärker den

bild vi vill att våra kunder ska ha av oss d.v.s. ordning,

reda och trygghet.

Webbplats

Kontakten med våra kunder förskjuts för varje år

mer och mer mot webbplatsen och den blir alltmer

en viktig del av marknadskommunikationen. Detta

ställer stora krav på ständig förnyelse och att göra

den mer användarvänlig. Under året har det gjorts

en kundenkät till webbplatsens besökare. Den visar

att flertalet är nöjda, men även på utvecklingsmöjligheter.

Ett projekt påbörjades där webbplatsens

roll, som navet i vår kommunikation med våra

nuvarande och potentiella kunder, ska förstärkas.


Hållbart boende

Hållbart boende

Kalmarhem AB arbetar för ett hållbart boende.

Med hållbart boende menar vi social, ekonomisk,

och ekologisk hållbarhet. Det är grunden för all vår

verksamhet inom planering, byggande och förvaltning.

För Kalmarhem AB:s kunder innebär detta att de ska

kunna erbjudas förutsättningar att leva i bra bostäder

till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö.

Detta samtidigt som vi alla ska utgöra så liten belastning

på miljön som möjligt.

I egenskap av beställare/fastighetsägare har

Kalmarhem AB både ansvar och möjlighet att på ett

aktivt sätt bidra till att verka för ett hållbart boende.

Social hållbarhet

Med socialt hållbart boende menar vi ett boende i vilket

man känner sig trygg och säker. Delaktighet och ansvarstagande

är andra nyckelord i ett hållbart boende.

Ekologisk hållbarhet

I vårt arbete med ekologiskt hållbart boende prioriteras

hushållning med resurser. Med andra ord att använda så

lite energi och vatten som möjligt, att minimera mängden

avfall samt att minska belastningen på det kommunala

avloppsnätet genom lokalomhändertagande av dagvatten.

Ekonomisk hållbarhet –

rätt boendekostnad

Kalmarhem AB strävar efter att erbjuda ett hållbart

boende till rätt boendekostnad. Med det menas en

boende kostnad som speglar bostadens skick, läge och

utformning. Rätt boendekostnad uppnår vi genom;

• planera, bygga och förvalta på ett hållbart sätt

• tidig samverkan med olika aktörer för att nå rätt så

tidigt som möjligt i processen

• anpassa boendet till dess läge och presumtiva

kunder

• göra medvetna val och frånval

• engagemang och delaktighet

Kalmarhem AB:s Miljöpolicy

Kalmarhem AB ska målmedvetet arbeta för att långsiktigt skapa en livsmiljö byggd på miljö- och

resurshushållning. Vi ska sträva efter att tillgodose våra kunders krav och förväntningar på miljö- och

kretsloppsanpassade bostäder och lokaler.

Under året ...

har Kalmarhem AB fortsatt sitt systematiska arbete med

energieffektivisering samt att öka andelen sorterat avfall

och tillsammans med våra kunder därmed gemensamt

minskat vår belastning på miljön.

Den energin vi inte använder är de mest miljövänliga

varför vi under år 2011 bl.a. fortsatt att installera modern

styr-och installationsteknik i flera fastigheter. Installation

av elundermätning där Kalmarhem AB tidigare haft kollektiv

mätning, möjliggör medvetna val för våra kunder.

7

Under år 2011 har Kalmarhem AB genomfört en rad avfallsprojekt

med fokus på förbättrad arbetsmiljö och en

ökad grad av sortering av det uppkomna avfallet.

Kalmarhem AB har genomfört kundevenemang med

Hållbart boende i fokus. Genom det personliga mötet har

vi chans att sprida kunskap och därmed skapa förutsättningar

för engagemang och ansvarstagande bland såväl

boende som hos Kalmarhem AB:s personal.


Energi

Den energi och de kWh som inte behöver användas

är de mest miljövänliga och den energi som vi trots allt

måste köpa ska användas så effektivt som möjligt. Detta

har varit Kalmarhem AB:s ledord i vårt energiarbete under

år 2011. Ett år som präglats av fortsatt optimering av

våra fastigheters installationer för att minska behovet av

köpt energi och därmed minska miljöbelastningen.

Energimål

År 2008 anslöt sig Kalmarhem AB till ”Skåneinitativet” , i

vilket fler än 100 SABO företag nu är anslutna. Målet är

att minska energibehovet med 20% från 2007 års energiförbrukning

fram till år 2016.

Energiprojekt under år 2011

• Fortsatt energieffektivisering - belysning

Under år 2011 har Kalmarhem AB fortsatt arbetet med

energieffektivisering av belysning i allmänna utrymmen.

Ett projekt som påbörjats och vars syfte är att varje fastighet

ska gås igenom och armaturer, ljuskällor, styrning

liksom placering optimeras med hänsyn till varje fastighet,

våra kunders behov och med beaktande av aspekter

som trygghet och säkerhet.

• Byte av termostater

I ett projekt tillsammans med yrkesskolan har det i kv

Porfyren skett byte av termostater. Genom att byta termostater

underlättas styrningen av temperaturen i våra

bostäder.

I kv Koljan har termostaterna bytts ut i såväl lägenheter

som allmänna ytor såsom trapphus.

8

Energiindexkorrigerad elenergiförbrukning

(kWh/m²Atemp)

34,1

33,2

31,5

29,9

28,5

2007 2008 2009 2010 2011

Energiindexkorrigerad energiförbrukning

för värme och varmvatten

(kWh/m²Atemp)

124,3

121,4 121,4

114,2

112,1

2007 2008 2009 2010 2011

• Styr och regelsystem

Uppdatering och utbyggnad av våra styr och reglersystem

har gjorts i fastigheterna;

Kv Riddaren

Kv Popplen

Detta har möjliggjort en förbättrad övervakning av aktuella

fastigheter.

• Fortsatt energieffektivisering - tvättstugor

Energieffektivisering av tvättstugor i Kv Marmorn och

Kämpaleken 1. Äldre centrifuger och tvättmaskiner och

energikrävande torkrum har ersatts av energieffektiva

maskiner och torkskåp. Installationer som innebär såväl

elenergibesparing, ökad kapacitet som vattenbesparing.

Tvättstugorna har i samband med nya maskiner också

fräschats upp och målats om.


”Den energi som inte behöver användas är de mest miljövänliga och den energi som vi

trots allt måste köpa ska användas så effektivt som möjligt”.

energieffektivisering av tvättstugor Kv Marmorn

9


Avfall

Allas vårt ansvar

Kalmarhem AB:s mål för avfallshanteringen är att underlätta

sortering och därmed öka andelen återvunnet

avfall, minska ökningen av fraktionen övrigt hushållsavfall

samt att förbättra arbetsmiljön för de som tar hand

om vårt avfall. Genom kundträffar, information och tydlig

skyltning har kunskap spridits och med kunskap fås engagemang

och en insikt att avfallshanteringen är allas

vårt ansvar.

Grovavfallshantering

Grovavfall såsom t ex möbler är ett växande problem

med ökande mängder och som inte sällan ställs i källargångar,

miljörum och vindskorridorer. Detta avfall

står ofta i vägen för andra kunder och utgör ett arbetsmiljöproblem

liksom en brandfara. Under året har Kalmarhem

AB tillsammans med Kalmarsunds Regionens

Renhållare (KSRR) fortsatt det projekt som påbörjades

år 2010 med fastighetsnära hämtning av grovavfall.

Människan är egentligen innesluten i en stor ”kupa”, jorden.

Inget försvinner och inget tillkommer.

Det betyder att allt vi förbrukar, bör gå att återanvända eller återvinna.

Avfallsprojekt under år 2011

Ex. på projekt som genomförts under år 2011 för att erbjuda

en förbättrad avfallshantering är;

• Kv Ljungbyholm

Två små miljöskjul har ersatts med en miljöpaviljong. Då

avfallsmängderna ökar liksom önskemål om att kunna

sortera sitt avfall fastighetsnära var det befintliga miljöskjulen

inte längre ändamålsenliga. I den nya paviljongen

kan våra kunder sortera och slänga tio fraktioner

samtidigt som paviljongen erbjuder en förbättrad arbetsmiljö

för de som hanterar avfallet

10

• Kv Duvan

Vår fina fastighet i hörnan Esplandaden och Smålandsgatan

har fått ett eget miljöhus.

• Kv Konvaljen

De två befintliga miljörummen har under året ljusats upp

genom nya fönsteröppningar i fasad, nya dörrar med

ljusinsläpp samt omålning av väggar och tak.


Fastighetsförvaltning

Fastighetsservice

Fastighetsservice personal ska se till att våra välskötta

fastigheter är medlet för nöjda kunder. Att ge våra kunder

rätt service är en mycket viktig del i vår verksamhet.

Målsättningen är att utföra kundnära arbeten med egen

personal såsom besiktningar (underhålls- och flyttbesiktningar),

serviceanmälan samt större underhålls-

och reparationsarbeten. För att ytterligare fokusera på

kundnära aktiviteter har under året medarbetarnas ansvarsområden

renodlats. Det innebär att vi idag har en

bovärd och en lägenhetsreparatör i respektive bovärdsenhet

som ansvarar för kundkontakter och reparationer.

Fastighetsservice personal.

Samlat kontor

Omorganiseringen innebar en ihopslagning av två olika

fastighetskontor. Från att fastighetsservice personal

varit utplacerade på ett söder- och ett norrkontor samlades

alla istället under ett och samma tak vilket har

fått mycket positivt bemötande från personalen själva.

Möjligheterna att arbeta mer övergripande samt bättre

gemenskap och sammanhållning har tillsammans med

detta ökat.

Kalmarhem AB:s styrelseordförande, Roger Kaliff, fick äran att

symboliskt knyta samman banden.

Under slutet av året påbörjades förberedelser inför projekt

”Lägenhetsservice”. Målet med projektet att förebygga

fel och på så vis hjälpa våra kunder och minska

framtida serviceanmälningar. Projektet startas i början

av år 2012.

11

Boinflytande

Viktigt i modern och framåtsträvande fastighetsförvaltning

är ett aktivt arbete gällande boinflytande. Vi har under

året haft träffar med våra kunder tillsammans med

Hyresgästföreningen och KSRR ute i våra bostadsområden,

kallade ”3 till 6 hos oss”. Vi har under träffarna

diskuterat aktuella boendefrågor och haft ett tydligt fokus

på det hållbara boendet med energibesparing, källsortering

och resurshushållning på enskild individnivå.

Träffarna har varit välbesökta och boende i alla åldrar

från barn till äldre pensionärer har medverkat. Detta sätt

att informera, diskutera och utveckla boendet är mycket

tilltalande, varför vi tänker fortsätta denna boinflytande

satsning med ”3 till 6 hos oss” träffar även under år 2012.

”Viktigt i modern och framåtsträvande fastighetsförvaltning

är ett aktivt boinflytande

arbete. Vi har under året haft träffar med

våra kunder tillsammans med Hyresgästföreningen

och KSRR ute i våra bostadsområden,

som vi kallat ”3 till 6 hos oss”.

”3 till 6 hos oss” träff i kv Konvaljen.

Kalmarhem AB:s miljövärd medverkade.


Helt och Rent, Tryggt och Snyggt

Under året har Kalmarhem AB liksom tidigare år arbetat

med trygghet och säkerhet som ett led i det hållbara boendet.

Vår ambition är att kunderna ska känna sig trygga

i bostadsområdena och vi fokuserar på att alltid gå

efter ledorden ”Helt och rent, tryggt och snyggt”, oavsett

övriga underhållsinsatser i kvarteren. Detta gäller såväl

utemiljö som invändigt i bostäder och gemensamma

utrymmen. Skötsel och underhåll av planteringar och

buskage är ur trygghetssynpunkt lika viktigt som bra belysning

och lås.

Vasallparken

Ett urval av underhållsåtgärder som genomförts är:

Underhåll

Kalmarhem AB genomförde 143 stycken projekt, i varierande

storlek, som planerade underhållsåtgärder varav

installation av passersystem och elektronisk tvättbokning

som en del i kundens trygghet i sitt bostadsområde.

Kalmarhem AB arbetar fortlöpande med trygga och

trivsamma gårdsmiljöer i det privata, halvprivata och offentliga

rummen i bostadsområdena. En stor del av underhållsbudgeten

investeras även i lägenhetsunderhåll

som hanteras av våra bovärdar i respektive område, i

form av t.ex. golv-, tapet -och kökslucksunderhåll.

Kvarter Åtgärd Kostnad (tkr)

Beckasinen Badrums- och stamrenovering 800

Bryggaren Renovering/ombyggnad Träffpunkt 750

Diamanten Omläggning trapphustak 180

Dragkroken Underhåll av äldreboende 140

Fältet Byte av fjärrvärmeventiler 80

Gladan Underhåll av korridor/Allrum studentboende 100

Guldbaggen Byte av termostatventiler på radiatorer 60

Häggen Målning fönster 110

Kalmarsund Byte balkongfronter

280

Byte skalskydd samt porttelefon

110

Kastanjen Målning fönster, renovering balkonger 390

Konvaljen Installation av individuell mätning av el.

505

Byte av garageportar med skalskydd

620

Kungsfågeln Skalskydd och tvättbokning 30

Kämpaleken 1 Renovering tvättstugor 550

Kölby 11:2 Installation av värmepump och ventilation 450

Marmorn/Porfyren Målning fönster

500

Ombyggnad tvättcentral, ventilation och ytskikt

890

Byte av termostatventiler på radiatorer

150

Riddaren, Svärdet Byte av entrédörrpartier 700

Smedby Gård Renovering Träffpunkt 280

Äppelträdet Målning fönster, miljöhus och smide 280

Gemensamt Energispar styrd belysning

520

Underhåll tvättutrustning

420

Underhåll utemiljö

716

Lägenhetsunderhåll

10700

12


Fastighetsutveckling

Projekt under år 2011

IMD

Kalmarhem AB arbetar aktivt med att installera individuell

mätning av varmvatten, värme och el i våra fastigheter.

Syftet är att få en rättvisare fördelning av kostnaderna,

kunden betalar för den mängd som förbrukas.

Under året har arbetet med installation av undermätning

av el genomförts i de flesta av de fastigheter där vi tidigare

haft kollektiv el.

I följande kvarter har installation skett;

• Rubinen

• Havren

• Ejdern

• Poppeln

• Beckasinen

• Korsnäbben

• Vecklaren

• Konvaljen

• Marmorn och Porfyren

Under året har 886 lägenheter utrustats med individuell

mätning av hushållsel. Våra kunder erbjuds en möjlighet

att göra ett aktivt val som bidrar till hållbar utveckling

genom att Kalmarhem AB synliggör och gör dom mer

medvetna om den egna förbrukningen.

”Under året har 886 lägenheter utrustats

med individuell mätning av hushållsel.

Undermätning av el erbjuder våra kunder

möjlighet att göra ett aktivt val, som bidrar

till hållbar utveckling, genom att synliggöra

och göra dom mer medvetna om den egna

förbrukningen”.

Nya lägenheter - Norrliden, kv Porfyren

I kv Profyren påbörjades under år 2010 ombyggnaden

av 500 m² dagislokaler till sju nya lägenheter . I de nya

lägenheterna står tillgänglighet i fokus med stora badrum

och liten eller ingen höjdskillnad mellan olika rum

inom lägenheterna och entréerna till bostäderna. De

nya lägenheterna färdigställdes under år 2011.

nya lägenheter i Norrliden kv Tingby

13

Lokaler blir boende

I den centralt belägna fastigheten Korsnäbben har Kalmarhem

AB under året byggt om lokaler till sex nya studentlägenheter.

49 stycken studentlägenheter har försetts

med kyl/frys, spisplattor och micro.

nya studentboenden i kv Korsnäbben

För att möta efterfrågan på billiga , centralt belägna studentrum

har Kalmarhem AB påbörjat inredning av små

lokaler till studentrum inom kv Popplen .

Utemiljön Lunden/Gläntan

Utemiljön i kv Lunden/Gläntan fick en rejäl genomgång.

Ett stort antal träd har tagits ner för att ge tillbaka det

ursprungliga intrycket av hus i park, det har även medfört

att lägenheterna upplevs som ljusare och fått mer

utsikt. Alla gångar har asfalterats om och nya plattytor

har lags framföra alla entreér. Önskemål från kunderna

har varit en ny lekplats och bättre grillplats, vilket vi ordnat

på innergården i ett skyddat och soligt läge.

Ombyggnation - Bryggaren

Andra delen av omsorgsförvaltningens lokaler i kv Bryggaren

har byggts om och renoverats. Ombyggnaden

möjliggör en flexiblare användning av matsal och klarar

på så sätt att möta de olika behov som omsorgen har i

sin verksamhet. Även köket och personaldelen har anpassats

för att uppfylla dagens krav.

Utökning - Tingby 4:5, Skogsbacka

Kalmarhem AB:s LSS-boende i Smedby, Tingby 4:5, har

kompletterats med ytterligare ett hus. Det nya huset har

byggts i nära samarbete med socialförvaltningens personal

och i ett uttryck som väl stämmer tillsammans med

den tidigare bebyggelsen.


IT

För en ökad kundtillgänglighet använder bovärdar och

reparatörer handdatorer i sitt arbete. Arbetsorder och

besiktningar rapporteras direkt i handdatorn, något som

bidrar till en stor arbetsbesparing. Några av Kalmarhem

AB:s större leverantörer får beställningar/arbetsorder

via webben, där även leverantören sedan avrapporterar

sina utförda tjänster. Detta underlättar Kalmarhem AB:s

arbete med att kvalitetssäkra information och uppföljningar

samt minska antalet utskrifter.

Under första kvartalet driftsattes en webbsida där

vård-och omsorgspersonal från Kalmar kommun kan

göra serviceanmälningar gällande de lokaler/bostäder

som brukas.

I början av året migrerades telefoniväxeln, från Marvin

till Trio. Kalmarhem AB var pilot i Kalmar kommun

som omfattade en mer avancerad serverlösning för telefonitjänster

och svarsgrupper. Skiftet fungerade väl utan

större anmärkningar.

Kommunikationsmässigt kvarstår beroendet av telefonimodem

i vissa ytterområden och det finns även

systemberoende främst inom styr/regler och komfortmätning.

Det pågår ett arbete med utbyte av hårdvara

och telefonimodem till en mer modern ip-baserad lösning

som kommer att pågå även under 2012.

nya lägenheter i Norrliden

14


Medarbetare

Kalmarhem AB:s ambition är att vara ett hållbart företag

även när det gäller personal. Genom delaktighet

och engagemang får medarbetarna växa. Att använda

nyfikenhet som drivmedel och alltid sätta kunden i fokus

samt genom sin delaktighet är medarbetarna en av

Kalmarhem AB:s främsta tillgångar. Allas vårt intresse

för bolagets utveckling engagerar oss, ger oss kunskap

och erfarenhet om hur vi bäst

utvecklar både Kalmarhem AB

och oss själva. Ett mål i detta

är att fortsätta arbeta med b.la

kompetensutveckling. Genom

detta kan både ny personal

lockas och befintlig personal

utvecklas och vilja stanna kvar.

Kompetensutveckling

Under året har både gemensam och individuell fortbildning

ägt rum. Stor vikt har lagts på utbildning av

människor i utsatta situationer. Utbildningen har skett

tillsammans med Kalmarhem AB:s samarbetspartners

på olika förvaltningar i kommunen. Ett mycket givande

samarbete som förhoppningsvis kommer att fortsätta

under kommande år. På individuell nivå har utvecklingssamtal

mellan anställd och närmaste chef genomförts

under året.

Anställda i siffror

Totalt tillsvidareanställd personal på Kalmarhem AB var

46 (45) personer. Av dessa var 16 (16) kvinnor och 30

(29) män. Medelantalet anställda under året var 47 (46)

stycken. Av årsanställda var 17 (16) kvinnor och 30 (30)

män. Medelåldern i bolaget var 48,6 år. Av bolagets

sex chefer var tre män och tre kvinnor. Glädjande är att

personalomsättningen var låg under året, vilket innebär

att Kalmarhem AB har en stabil bas av personal med

mycket erfarenhet och gedigen yrkesskicklighet.

4,56

5,39

2,89

1,92

1,57

2007 2008 2009 2010 2011

”Under året har både gemensam och

individuell fortbildning ägt rum. Stor

vikt har lagts på utbildning av människor

i utsatta situationer”.

Sjukfrånvaro i %

15

Omorganisering

Under år 2011 genomfördes en omorganisation på fastighetsservice.

Syftet var att renodla och dela upp arbetsuppgifterna

som ett led i att öka effektiviteten i det

dagliga arbetet och för att kunna ge kunderna en högre

servicegrad. Kalmarhem AB har gått från en organisa-

tion med 13 bovärdar och fyra allmänreparatörer till en

2

Män Kvinnor

1

Åldersfördelning 2011

1

2

nästintill halvering bland bovärdar

(6) och istället gjort

dessa till lägenhets- och specialreparatörer

(6+5). Vi förstärkte

även organisationen

med en energitekniker som ett

led i vårt arbete för ett mer hållbart

boende.

Friskvård

Kalmarhem AB arbetar även aktivt med friskvård. Det

finns en friskvårdsgrupp som erbjuder de anställda aktiviteter

under hela året. Friskvårdsgruppens vision är att

förbättra hälsan och välmåendet för alla anställda genom

olika erbjudanden, som exempel kan nämnas föreläsningar

och matlagningskvällar.

Minskande sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron sjönk under året, till 1,57 % (1,92 %). Vi

har dessutom under år 2011 inte haft någon långtidssjukskrivning.

Detta glädjande resultat beror till stor del

på att Kalmarhem AB lägger stor kraft och energi på att

jobba med de långa sjukskrivningarna och försöka få

tillbaka de långtidssjuka i arbete så fort det är möjligt.

Kalmarhem ABs frisknärvaro, d.v.s. hur många personer

som inte haft en enda sjukdag, var 50 % (46 %).

15

-29 30-39 40-49 50-59 60-

6

Kalmarhem AB:s personalstyrka

7

2

5

5


Studentkv Havren kv Kalmarsund

kv Bryggaren lekplatsen kv Konvaljen kv Ljungbyholm

16


RESULTATRÄKNING (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007

Hyresintäkter 306 456 304 098 306 088 283 696 270 143

Övriga intäkter 4 306 2 945 1 957 1 623 3 509

Summa intäkter 310 762 307 043 308 045 285 319 273 652

Driftkostnader -123 996 -135 548 -123 614 -118 318 -109 364

Underhållskostnader -44 522 -44 654 -38 473 -45 961 -76 358

Fastighetsskatt -7 123 -6 924 -6 077 -6 591 -5 641

Avskrivningar och nedskrivningar -57 500 -45 884 -81 437 -54 325 -41 526

Summa fastighetskostnader -233 141 -233 010 -249 601 -225 195 -232 889

Bruttoresultat 77 621 74 033 58 444 60 124 40 763

Central administration -8 558 -7 807 -7 077 -7 461

Central adm och fastighetsanknuten adm

Jämförelsestörande poster 415 28 873

Rörelseresultat 69 063 66 641 80 240 52 663 13 611

Ränteintäkter 158 114 706 303 1 016

Räntebidrag 391 1 298 2 017 2 540 3 415

Räntekostnader -59 640 -57 905 -65 322 -80 372 -68 523

Resultat efter finansiella poster 9 972 10 148 17 641 -24 866 -50 481

Skatt på årets resultat -2 546 -2 966 -2 547 3 937 14 940

Årets resultat 7 426 7 182 15 094 -20 929 -35 541

BALANSRÄKNING (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007

Anläggningstillgångar 1 938 167 1 951 887 1 997 512 2 097 413 1 993 253

Omsättningstillgångar 6 964 5 500 4 625 11 815 11 584

Omsättningstillgångar (räntebärande) 897 142 702 485 38 194

Summa tillgångar 1 946 028 1 957 529 2 002 839 2 109 713 2 043 031

Eget kapital 297 373 289 947 282 765 267 671 288 600

Avsättningar 7 450 10 391 10 417 19 756 21 033

Långfristiga skulder 1 315 843 1 499 098 1 460 345 1 715 762 1 622 502

Kortfristiga skulder 325 362 158 093 249 312 106 524 110 896

Summa eget kapital och skulder 1 946 028 1 957 529 2 002 839 2 109 713 2 043 031

DEFINITIONER

För yta, m², har medelvärde använts. I lokalyta ingår kommersiella lokaler och förråd.

Förvaltningsintäkter, kr/m²

Hyresintäkter och övriga intäkter

Driftskostnader, kr/m² Övriga driftskostnader Fastighetsskötsel, kr/m²

Fastighetsskötsel, reparationer, taxebundna

kostnader, fastighetsanknuten administration,

markavgifter och övriga driftkostnader.

Fastighetsförsäkringar, avskrivna hyres- och

kundfordringar, medel till hyresgästföreningen,

bevakning, Kabel-TV, bredband.

Räntetäckningsgrad Nettoskuldsättning Skuldsättningsgrad

17

Inkluderar avskrivningar fordon men inte bevakningskostnader,

vilket istället redovisas i

övriga driftkostnader, kr/m².

Driftnetto kr/m² Direktavkastining Fastigheter Soliditet

Bruttoresultat före avskrivningar och finansiella Driftnetto i procent av fastigheternas bokförda Eget kapital i procent av balansomslutningen.

poster.

värden.

Vinstmarginal Avkastning på totalt kapital Belåningsgrad

Resultat efter finansnetto i procent av intäk- Resultat efter finansnetto plus finansiella kost- Summa fastighetslån i procent av fastigheterterna.nader

i procent av balansomslutningen.

nas bokförda värden för bygnader, mark och

markanläggningar..

Rörelseresultat plus avskrivning och finansella

intäker dividerat med finansiella kostnader.

Räntebärande skulder (inkl koncernkredit)

minus räntebärande tillgångar.

Räntebärande skulder (inkl koncernkredit)

dividerat med Eget kapital.


OPERATIVANYCKELTAL 2011 2010 2009 2008 2007

Intäkter

Hyresintäkter, kr/m²

963 959 965 903 876

Förvaltningsintäkter, kr/m²

Kostnader

977 968 971 908 888

Fastighetsskötsel, kr/m²*)

72 75 56 65 71

Reparationer, kr/m²*) 39 47 41 30 40

Taxebundna kostnader, kr/m² 214 234 221 201 208

Fastighetsankn adminstration, kr/m² 51 53 56 56 10

Central administration, kr/m² 27 25 22 24 88

Övriga driftkostnader inkl markavgifter,kr/m² 15 19 16 24 26

Summa driftkostnader inkl markavgifter o centraladm,

kr/m²

417 452 412 400 443

Underhållskostnader, kr/m² 140 141 121 146 248

Fastighetsskatt, kr/m²**) 22 22 19 21 18

Summa kostnader inkl centraladm, kr/m² 579 615 552 568 709

Summa kostnader exkl centraladm, kr/m² 552 590 530 544 621

Driftnetto inkl centraladm, kr/m² 398 354 418 341 179

Driftnetto exkl centraladm, kr/m² 425 378 441 364 267

Avskrivningar, kr/m² 147 147 152 150 136

Nedskrivningar, kr/m² 36 0 107 23 1

Finansiella kostnader, kr/m² 186 178 197 247 208

Resultat efter finansiella kostnader, kr/m² 31 32 56 -79 -164

NYCKELTAL FÖR RISKBEDÖMNING 2011 2010 2009 2008 2007

Vinstmarginal 3,2 3,3 5,7 -8,7 -18,4

Räntetäckningsgrad 2,0 2,0 2,0 1,3 0,9

Räntebidrag, kr/m² 1,2 4,1 6,4 8,1 11,1

NYCKELTAL FÖR LÖNSAMHET 2011 2010 2009 2008 2007

Direktavkastning,exkl central adm 7,0 6,2 7,1 5,7

Direktavkastning,exkl central adm och fastighetsanknytn adm 5,7 4,9 5,8 4,5 2,7

Avkastning på totalt kapital 3,6 3,5 4,1 2,6 0,9

NYCKELTAL FÖR KAPITAL 2011 2010 2009 2008 2007

Bokfört fastighetsvärde, kr/m² 6 071 6 112 6 228 6 360 6 150

Nettoskuldsättning, kr/m² 4 949 4 996 5 191 5 419 5 348

Skuldsättningsgrad, % 0,0 5,5 5,8 6,5 5,7

Belåningsgrad, bokförtfastighetsvärde, % 81,4 82,0 83,4 86,8 87,3

Investeringar, mkr 50 7 18 157 119

Soliditet, % 15,3 14,8 14,1 12,7 14,1

JÄMFÖRELSETAL 2011 2010 2009 2008 2007

Medelantal årsanställda 47 46 50 50 54

Antal bostäder 5 024 5 004 5 003 5 080 4 971

Antal lokaler 556 556 461 457 461

Yta, bostäder, m² 290 282 288 447 288 601 291 726 287 223

Yta, lokaler, m² 27 779 29 663 27 348 26 998 22 230

Yta, totalt, m² 318 061 318 110 315 949 318 724 309 453

Medelvärde, m² 318 086 317 030 317 337 314 089 308 264

Taxeringsvärde, tkr 2 099 630 2 099 630 2 049 624 2 065 433 1 900 703

Bokf värde byggnader, markomarkanläggningar, tkr 1 931 140 1 937 733 1 976 375 1 997 634 1 895 913

18


Fastighetsförteckning

FASTIGHETER VÄRDEÅR

TAXERINGS-

VÄRDE

ANTAL

LGH

ANTAL

LOKALER

LGH YTA LOKAL

YTA

TOTAL

YTA

Alabastern 1977 3 763 2 1 705 1 705

Beckasinen 42 (37) 1990 36 314 51 4 3 638 32 3 670

Beckasinen 42 del 1982/84/96/97/99 63 678 213 12 5 570 1 719 7 289

Bergkristallen 1 1988 33 887 81 12 5 362 207 5 569

Bergkristallen 2 1974 105 841 308 5 17 694 83 17 777

Björkliden 5,6 1986 1 561 7 2 356 38 394

Blockmakaren 1960 6 216 1 12 150 1 479 1 629

Bofinken 2 1982 6 956 11 783 783

Borgmästaren 5 1984 15 985 30 2 1 958 18 1 976

Bryggaren 23 1987 43 600 70 5 4 610 759 5 369

Bärnstenen 2 1985 13 483 36 6 2 147 315 2 462

Diamanten 1978 87 204 216 20 14 176 616 14 792

Dragkroken 1997 8 980 39 3 2 502 322 2 824

Duvan 6 1970/98 14 652 34 989 989

Dälden 2 2005 1 1 094 1 094

Ejdern 14 1994 24 800 79 1 2 559 7 2 566

Frikadellen 2 1991 11 156 45 2 2 475 881 3 356

Fältet 12 1982 32 489 99 6 8 082 615 8 697

Galjonen 5 1979 6 807 18 2 790 13 803

Galjonen 6 1987 15 284 23 1 714 1 714

Gamla Vattentornet 1984 4 503 11 6 553 6 559

Gladan 5 1996 11 890 39 2 951 28 979

Gläntan 2 1984 7 910 5 540 540

Guldbaggen 1979 22 490 63 4 3 682 167 3 849

Gullregnet 24 1984 18 046 20 1 1 714 327 2 041

Hajen 6 1997 20 122 23 1 889 1 889

Handelsboden 1 1983 6 729 23 1 1 553 8 1 561

Havren 1 2002/03/04 34 100 156 24 4 027 48 4 075

Häggen 8 1982 37 286 100 10 4 061 611 4 672

Inspektoren 2000 74 653 164 29 9 022 480 9 502

Kajan 17 1991 18 750 26 5 1 871 688 2 559

Kalmarsund 1,3 2002 65 192 61 6 4 551 17 4 568

Kastanjen 6 1969 15 226 25 7 1 800 114 1 914

Koljan 1,3,16 1955 9 909 19 1 1 141 50 1 191

Kompassen 11 1992 3 238 4 333 333

Konvaljen 1 1970/92/93/94 143 584 316 35 21 164 685 21 849

Korsnäbben 24 93/94/97 73 131 219 3 7 778 103 7 881

Kroppkakan 1976/77 71 432 154 1 12 170 13 12 183

Kråkan 8 1979 10 767 15 1 1 215 76 1 291

Kungsfågeln 12 1988 33 491 63 6 3 876 566 4 442

Kungsljuset 3 1991 5 800 43 1 344 1 344

19


FASTIGHETER VÄRDEÅR

TAXERINGS-

VÄRDE

ANTAL

LGH

ANTAL

LOKALER

LGH YTA LOKAL

YTA

TOTAL

YTA

Kämpaleken 1/Svärdet 2 1989 83 314 231 31 13 210 836 14 046

Kämpaleken 2 2007 19 560 30 1 888 1 888

Kämpaleken 3 2008 60 286 88 1 5 822 1 5 823

Kämpaleken 4 2008 1 2 263 2 263

Kölby 9:75 1991 5 325 26 1 1 791 7 1 798

Kölby 9:90 2008 10 722 20 1 150 1 150

Kölby 11:2 1986 3 920 23 6 1 189 203 1 392

Ljungby 16:125 1970 4 664 19 1 688 1 688

Lunden/Gläntan 1966 29 853 48 18 3 617 434 4 051

Marmorn/Porfyren 1971 177 272 474 111 31 651 3 697 35 348

Muren 3 1985 8 529 17 2 973 155 1 128

Pilträdet 1979 39 781 67 10 4 379 500 4 879

Poppeln 1 1993 14 514 46 1 970 20 990

Riddaren 1975 46 295 122 16 7 550 697 8 247

Rinkaby 7:44 1990 8 268 19 1 959 63 1 022

Rubinen 1 2007 26 178 64 1 804 1 804

Sarven 1 1968 23 019 48 9 2 808 130 2 938

Sjötungan 1,2 1971/72 44 091 81 8 5 050 214 5 264

Skivlingen 1 1970 19 290 48 11 3 049 78 3 127

Skivlingen 3 1971 20 530 48 18 3 257 156 3 413

Smaragden 1 1995 14 866 30 1 906 1 906

Smedby Gård 1 1990 15 926 58 2 3 434 726 4 160

Smedhagen 1 1982 10 380 35 1 2 708 50 2 758

Smältardrängen 1 1981 18 681 58 2 4 289 53 4 342

Stenmuren 1 1983 16 215 54 1 4 103 40 4 143

Svärdet 1 1987 28 787 74 10 4 710 373 5 083

Svärdet 3 1979 25 055 60 11 3 971 420 4 391

Svärdet 5 1993 17 318 32 10 1 750 1 384 3 134

Tegelslagaren 1979 22 863 60 4 656 4 656

Tingby 4:1 2005 2 1 051 1 051

Tumlaren 1 1986 8 392 18 2 1 019 22 1 041

Vallmon 16 1998/2003 18 527 72 2 338 2 338

Vecklaren 11 1970/95 4 276 28 5 843 251 1 094

Äppelträdet 12 1983 8 600 16 2 960 65 1 025

2 099 630 5 024 532 290 282 27 779 318 061

20


Kalmarhem AB

Box 305, 391 23 Kalmar

Telefon 0480-44 75 00 Telefax 0480- 44 75 19

E-post: bobutiken@kalmarhem.se

Similar magazines