Leva utomlands (pdf) - Lingazelle

lingazelle.se

Leva utomlands (pdf) - Lingazelle

R. Åtgärder vid inträffad skada

Har du en skada som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren, var vänlig och

läs dessa instruktioner noggrant. Observera att det även finns instruktioner till

varje moment i försäkringsvillkoret, som ej redogörs för i detta avsnitt.

Anmälan av skada sker till:

Gouda Reseförsäkring

Wollmar Yxkullsgatan 14

118 50 STOCKHOLM

Telefon +46 8 615 28 00

Fax +46 8 641 84 80

E-post: skada@gouda-rf.se

Skadeanmälan skall alltid fyllas i och skickas till Gouda. Du skriva ut från Goudas

hemsida www.gouda-rf.se, eller ring Gouda på 08-615 28 00 så skickar Gouda en

skadeanmälan till dig. Skada skall anmälas till Gouda snarast möjligt och inom tre

år från det att du fick kännedom om att kravet kunde göras gällande. Vid bedömning

av preskription gäller 7 kap. 4 § Försäkringsavtalslagen (2005:104).

I samtliga skadefall skall kvitton, läkarintyg, polisanmälan etc sändas i original till

Gouda. Du skall också lämna Gouda specificerat krav på ersättning samt ge Gouda

de upplysningar och handlingar, exempelvis inköpskvitton, läkarintyg etc, som

Gouda kräver för att reglera skadan. Du är skyldig att upplysa Gouda om det finns

någon annan försäkring som gäller för samma skada. Du har i sådant fall inte rätt

till högre ersättning än som sammanlagt motsvarar

R.1. Försäkringstagarens ansvar

Nedan följer en guide över hur den försäkrade skall agera vid skada, beroende på

vilken typ av skada som inträffat. Guiden är generell och skall läsas tillsammans

med bestämmelserna som återfinns under respektive ersättningsmoment i försäkringsavtalet

i övrigt.

32

Similar magazines