Gymnasiediplomet i bildkonst 2006-2007 - Edu.fi

edu.fi

Gymnasiediplomet i bildkonst 2006-2007 - Edu.fi

3

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST LÄSÅRET 20062007

Allmänt

Gymnasiediplomet i bildkonst är ett självständigt prov i form av en portfolio som genomförs

under en kurs. För genomförandet av kursen reserveras 38 timmar för den studerande.

Före deltagandet i diplomkursen skall den studerande ha slutfört fyra (4) bildkonstkurser

som gymnasiet har godkänt. Diplomkursen i gymnasiet är alltid en tillämpad

kurs.

Temat för diplomuppgifterna läsåret 20062007 är Med sikte på en hållbar framtid

och medborgarinflytande (bilaga med uppgifter). Det finns fem alternativa uppgifter, av

vilka den studerande skall välja endast en. Dessutom skall en essä skrivas i slutskedet av

kursen (den första uppgiften). Som stöd kan den studerande använda visuellt och litterärt

material ur böcker och från museernas Internetsidor, eller museiförbundets sida, därifrån

man kommer till alla museer i Finland och även till internationella databaser.

För essän, som är gymnasiediplomets skriftliga deluppgift, reserveras 4 timmar. Essän

skall ansluta sig till den uppgift som den studerande valt. Studeranden rubricerar

själv essän.

Diplomuppgifterna skall helst delas ut till studerandena redan under våren så att de

har tillräckligt med tid för att bekanta sig med dem, skaffa material och fundera över egna

lösningar. Om diplomkursen hålls under höstens första period är det speciellt viktigt

att uppgifterna delas ut redan under våren. Läraren går igenom uppgifterna och bedömningsgrunderna

tillsammans med de studerande i början av kursen (ca 2 h) och delar då

ut:

• Anvisningarna till läraren och den studerande

• Kom ihåg-listan för den studerande.

Den studerande skall fylla i del 1 av processbeskrivningsblanketten (bilaga s. 11)

och presentera en arbetsplan med tillhörande tidtabell för läraren i början av kursen. En

tidtabell har visat sig vara ett bra redskap för att avgränsa arbetet så att det går att genomföra

under en kurs. Av vartdera papperet tas kopior både för den studerande och för

läraren.

I detta arbetsskede har den studerande rätt att få handledning av läraren. Läraren har

rätt att begränsa den studerandes verksamhetsformer.

Det konstnärliga arbetet utförs självständigt under övervakning av läraren och essän

i en provliknande situation (4 h). De studerande skall planera arbetet och själv genomföra

det tekniskt och materiellt. Om en del av arbetet, t.ex. fotografering, görs utanför

skolan skall man avtala om detta med läraren (plats och tid).

Syftet med portfolion är att synliggöra både processen och det verk som är slutresultatet.

Då man presenterar processen är det viktigt att den studerande registrerar, begrundar

och utvärderar arbets- och tankeprocessen. Ett gott stöd för att uppnå målen är

att föra arbetsdagbok under kursen. Arbetsdagboken kan utnyttjas då del 2 av processbeskrivningsblanketten

fylls i och när essän skrivs.

Utställning av portföljerna stöder öppenheten i bedömningen och utvecklandet av

densamma. I samband med utställningen kan man också ordna ett offentligt utvärderingssamtal.

Utställningen är ett frivilligt evenemang genom vilket arbetet vid läroanstalten

kan utvecklas.

More magazines by this user
Similar magazines