Gymnasiediplomet i bildkonst 2006-2007 - Edu.fi

edu.fi

Gymnasiediplomet i bildkonst 2006-2007 - Edu.fi

6

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST LÄSÅRET 20062007

nehållet. I en prestation som är bättre än vitsordet 3 är verket en helgjuten och effektfull

helhet där bilduttryck, material och teknik stöder varandra och den studerandes

mål.

Helhetsbedömning av portfolion, verket, arbetsprocessen och det yttre:

• Hur intressant portfolion är och sambandet mellan dess yttre och dess innehåll

• Hur man i portfolion kan se processtänkandet, hur processen framskridit och faktorer

som inverkat på verket

• Hur portfolion förverkligats konstnärligt sett

• Hur den studerandes har förstått och varit medveten om sin inlärning

Kriterierna för vitsorden 1, 2 och 3: I essän kan den studerande beskriva de konstinriktningar

eller verk och deras upphovsmän samt övrigt insamlat bakgrundsmaterial

som påverkat hans eller hennes arbete. Den studerande utnyttjar för uppgiften

lämpliga källor. Språket är klart.

Kriterierna för vitsorden 4 och 5: Portfolion berättar om sin upphovsmans syften.

Portfolion bildar en konstnärlig helhet, där innehåll och framställning stöder varandra.

Den visuella helheten är intressant. Den studerande är konsekvent i sin självvärdering

och granskar verkets och processens växelverkan utgående från den egna

inlärningen.

Uppgiftsrelaterade bedömningsgrunder:

• De uppgiftsrelaterade bedömningsgrunderna finns i samband med uppgifterna

Bedömningen av essän och kriterier

Bedömningen av den skriftliga uppgiften fokuseras på den studerandes konstkännedom,

förmågan att koppla samman det egna arbetet med någon av konstens uttrycksformer

eller med bakgrundsmaterialet för uppgiften. Föremål för bedömning är

även skribentens förmåga att verbalt uttrycka sina tankar. Essän är en skönlitterär

text, där skribentens personliga reflexion klart framträder. Den ger utrymme för det

subjektiva och för en kritisk bedömning av det egna arbetet.

I essän begrundar den studerande sin egen arbetsprocess och

utgångspunkterna för verket:

• Essän påvisar den studerandes konstkännedom och fördjupar den process som

beskrivs i portfolion

Det språkliga uttrycket i essän:

• Det språkliga uttrycket i essän är anpassat till innehållet och den studeranden visar

att han eller hon behärskar begreppen inom bildkonsten

Arvosanojen 3, 2 ja 1 kriteerit: Esseessä opiskelija osaa kertoa omaan työhönsä vaikuttaneista

taidesuunnista tai teoksista ja niiden tekijöistä sekä muusta keräämistään

tausta-aineistoista. Opiskelija käyttää tehtävään soveltuvia lähteitä. Kieliasu on selkeä.

Arvosanojen 4 ja 5 kriteerit: Esseessä opiskelija pohtii syvällisesti ja luovasti valitsemaansa

aihetta. Opiskelija tiedostaa valitsemansa näkökulman ja osaa välittää näkemyksiään

muille perustellusti. Hän tiedostaa, miten jokin taidesuunta tai teos ja

sen tekijä ovat vaikuttaneet hänen työhönsä. Hän osaa valita esseeseensä olennaisen

keräämstään tausta-aineistosta ja lähteistään. Kieliasu on selkeä.

Hur portfolion samlas ihop

Den studerande samlar ihop portfolion av det material som uppkommit under diplomkursen.

Portfolion baserar sig således på den uppgift som studeranden valt. Den

består av processbeskrivningen och det slutliga verket. I portfolion presenteras

• arbetsskedena

• skisser (i kronologisk ordning)

• experiment

More magazines by this user
Similar magazines