Lagring och distribution - Handelsanställdas förbund

medlem.handels.se

Lagring och distribution - Handelsanställdas förbund

Avtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Handelsanställdas förbund

1 april 2012 – 31 mars 2013

Lagring och distribution

Avtal


1/4 2012 – 31/3 2013

KOLLEKTIVAVTAL

mellan å ena sidan

ALMEGA Tjänsteförbunden

och å andra sidan

HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND

avseende

lagring och distribution

1


Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna

Huvudavtal mellan SFO och LO

Utvecklingsavtal SAF-LO/PTK inkl avtal om förslagsverksamhet och

jämställdhetsavtal

Överenskommelse om avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, mellan SAF och LO

Överenskommelse om avtalspension mellan SAF och LO

Överenskommelse om trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, mellan SAF

och LO/PTK

Överenskommelse om tjänstegrupplivförsäkring, TGL, mellan SAF och LO

Överenskommelse om avgångsbidrag, AGB, mellan SAF och LO

Avtal om Trygghetsfonden (TSL), SAF-LO

Överenskommelse om ungdomsplatser mellan SAF och LO/PTK

Överenskommelse om regler för permitteringslön mellan SAF och LO

Beredskapsavtal SAF-LO/PTK

Överenskommelse om vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts

för asbestexponering mellan SAF och LO/PTK

3


Innehållsförteckning

§ 1 Allmänna bestämmelser .......................................................... 5

§ 2 Anställning m m ...................................................................... 6

§ 3 Anställningens upphörande .................................................... 7

§ 3a Inhyrd arbetskraft ................................................................ 10

§ 4 Arbetstid ................................................................................ 13

§ 5 Lön ......................................................................................... 16

§ 6 Löneform ............................................................................... 20

§ 7 Sjuklön m m ........................................................................... 21

§ 8 Månadslöneregler m m .......................................................... 24

§ 9 Ackordsarbete ........................................................................ 26

§ 10 Löneutbetalning ................................................................... 26

§ 11 Helglön ................................................................................. 27

§ 12 Förskjuten arbetstid ............................................................. 28

§ 13 Skiftarbete ............................................................................ 29

§ 14 Ersättning för övertidsarbete .............................................. 31

§ 15 Semester ............................................................................... 33

§ 16 Sjukdom, olycksfall, totalförsvarsplikt ............................... 38

§ 17 Beklädnadsförmåner ............................................................ 38

§ 18 Permission och tjänstledighet .............................................. 38

§ 19 Permitteringslön .................................................................. 41

§ 20 Omflyttning ......................................................................... 43

§ 21 Omplacering och omställning ............................................. 44

§ 22 Traktaments- och reseersättningar ..................................... 45

§ 23 Restidsersättning ................................................................. 47

§ 24 Avtalsförsäkringar ............................................................... 48

§ 25 Giltighets- och uppsägningstid ............................................ 49

Bilaga 1 Särskilda regler vid deltidsarbete ................................. 50

Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2010 års

upplaga av avtalet.

4


§ 1 Allmänna bestämmelser

Mom 1 Avtalets tillämpning

Avtalet tillämpas för lagerpersonal och chaufförer inom Handelsanställdas

Förbunds organisationsområde vid företag anslutna till ALMEGA

Tjänsteförbunden Bransch Lagring och Distribution.

Har ny medlem i kommittén annat kollektivavtal blir detta avtal gällande när

det andra avtalet upphört genom uppsägning eller annan överenskommelse.

Inkoppling under detta avtal ska ske med verkan från den första i månaden

efter den då framställning därom gjorts i enlighet med följande

förhandlingsordning.

Förhandlingsordning

Uppstår vid förhandling oenighet om vilket avtal som ska anses tillämpligt

eller om speciella lönevillkor kan anses motiverade, ska frågan behandlas

under medverkan av en representant vardera för branschkommitté Lagring

och Distribution respektive förbundets ledning. Skulle avtalsfrågan då inte

kunna lösas, ska ärendet lämnas till en nämnd bestående av en representant

för vardera parten samt en av parterna gemensamt utsedd opartisk

ordförande.

Lokal facklig organisation

Med lokal facklig organisation avses i första hand avdelning inom

Handelsanställdas förbund. I de fall Handels bildat fackklubb vid företaget är

klubben att betrakta som lokal facklig organisation. Fackombud med

utbildning kan ha delegerats viss förhandlingsrätt av Handels lokalavdelning

och är då att betrakta som lokal facklig organisation i dessa delar.

Mom 2 Undantags- och tilläggsbestämmelser

Vid tillämpningen av bestämmelser och föreskrifter i detta avtal ska gälla de

undantags- och tilläggsbestämmelser som intagits i lokalt avtal

(företagsbestämmelser) för enskilt till kommittén anslutet företag.

Mom 3 Trafiksäkerhet

Inom varje företag med anställda som omfattas av trafikförordningen, så som

truckkörning, bör det finnas en trafiksäkerhetspolicy som anger företagets

syn och arbete med trafiksäkerheten.

5


§ 2 Anställning m m

På avtalsområdet gäller reglerna i vid varje tidpunkt gällande lagen om

anställningsskydd av den 24 februari 1982.

Mom 1 Anställning på prov

Mellan arbetsgivare och arbetstagare kan träffas avtal om anställning på prov

om

• arbetstagarens kvalifikationer inom befattningsområdet är

oprövade, eller

• det annars föreligger särskilda skäl att pröva arbetstagarens

kvalifikationer och arbetsförutsättningar mot bakgrund av

arbetsuppgifternas speciella krav.

Provanställning kan omfatta högst sex månader.

Sådan anställning upphör en vecka efter det någondera parten lämnat

skriftlig underrättelse om det. Har sådan underrättelse inte lämnats senast en

vecka före provanställningstidens utgång, gäller för den fortsatta

anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren

ska underrätta den lokala fackliga organisationen att överenskommelse om

provanställning skett.

I det fall provanställd inte erhåller tillsvidareanställning ska arbetsgivaren

informera den lokala fackliga organisationen. I de fall den anställde begär,

ska arbetsgivaren ange skälen till varför provanställningen inte övergick i en

tillsvidareanställning.

Protokollsanteckning:

Vid sjukdomsfall och annan frånvaro kan arbetsgivare och anställd

överenskomma om en mot frånvaroperioden svarande förlängning av

provanställningstiden.

Mom 2 Anställning på viss tid

Anställning för viss tid får tillämpas i enlighet med reglerna i lagen om

anställningsskydd.

Anmärkning till mom 2:

Det förutsätts att de lokala parterna närmare fastställer under vilka

förutsättningar tidsbegränsad anställning vid tillfällig ökning av

arbetskraftsbehovet ska ske.

6


Mom 3 Anställningsbevis

Vid anställningens tillträdande överlämnar arbetsgivaren, oavsett

anställningens längd, ett anställningsbevis, vari anställningens karaktär,

arbetstidens längd samt lön och/eller branschvana ska anges.

Ändring i anställningsbeviset görs vid väsentlig förändring av befattning och

arbetstidsmått.

Anmärkning:

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål till den lokala fackliga organisationen kopia

på anställningsbeviset för nyanställd personal inom avtalsområdet liksom

vilka som slutar sin anställning på företaget.

Med lokal facklig organisation avses Handels fackklubb vid företaget. I de

fall fackklubb inte har bildats ska kopia av anställningsbeviset lämnas till

utsett fackombud för arbetsplatsen.

Till facklig organisation överlämnad kopia av anställningsbevis beträffande

tidsbegränsad anställning ska även anses som underrättelse enligt § 28 i lagen

om anställningsskydd.

Mom 4 Läkarintyg

Om arbetsgivaren kräver läkarintyg, ska arbetstagare som anställs erhålla full

ersättning för kostnader i samband med anskaffandet av läkarintyg. Har vid

läkarundersökningen för erhållande av intyg, krävts skärmbilds- eller annan

speciell undersökning ersätts även kostnaden för sådan undersökning.

Mom 5 Konkurrerande verksamhet m m

Arbetstagare får inte utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva ekonomisk

verksamhet som konkurrerar med det företag där arbetstagaren är

anställd. I övrigt gäller vad som fastställts i lokala ordningsregler.

§ 3 Anställningens upphörande

Mom 1 Uppsägningstid

För arbetstagare gäller en uppsägningstid av en månad. Vid uppsägning från

arbetsgivarens sida gäller en uppsägningstid om minst en månad.

7


Vid uppsägning från arbetsgivaren sida har anställd som anställts den 1 juli

2001 eller senare rätt till en uppsägningstid enligt nedan

Anställningstid vid företaget

mindre än 2 år 1 mån

fr o m 2 år till 4 år 2 mån

fr o m 4 år till 6 år 3 mån

fr o m 6 år till 8 år 4 mån

fr o m 8 år till 10 år 5 mån

fr o m 10 år 6 mån

8

Uppsägningstid

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har anställd som anställts före den 1

juli 2001 och som varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna

eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren rätt till en

uppsägningstid av

två månader, om han har fyllt 25 år

tre månader, om han har fyllt 30 år

fyra månader, om han har fyllt 35 år

fem månader, om han har fyllt 40 år

sex månader, om han har fyllt 45 år

Mom 2 Underrättelse

Vid anställningar som avses i § 2 mom 2 gäller, om anställningen är avsedd

att vara längre än 2 månader kan anställningen avbrytas under de första 6

månaderna med en ömsesidig underrättelsetid om 14 dagar.

Har sådan underrättelse inte lämnats senast 2 veckor före

sexmånadersperiodens utgång gäller för den fortsatta anställningen vad som

följer av lagen om anställningsskydd.

Mom 3 Uppnådd pensionsålder

Anställningen upphör utan uppsägning i och med att den anställde erhållit

förtidspension eller uppnår den pensionsålder som gäller för honom om inte

annan överenskommelse träffats med företaget. Företaget behöver inte lämna

underrättelse enligt § 33 lagen om anställningsskydd.


Mom 4 Överenskommelse om annan uppsägningstid

Om arbetstagare på grund av särskilda skäl vill lämna sin anställning med

kortare uppsägningstid kan detta ske efter samråd mellan arbetsledning och

klubben.

Mom 5 Inte iakttagen uppsägningstid

Arbetstagare som lämnar sin anställning utan att iaktta avtalsenlig eller

överenskommen uppsägningstid har enligt vad som nedan sägs förlorat rätten

till innestående lön och semesterersättning.

Arbetsgivaren har rätt att innehålla ett belopp motsvarande lönen för det

antal dagar av uppsägningstiden som arbetstagaren inte har infunnit sig till

arbete. Det innehållna beloppet får totalt högst motsvara lönen för en

avlöningsperiod.

Mom 6 Varsel

Varsel enligt § 31 första stycket lagen om anställningsskydd ska lämnas till

den lokala fackliga organisationen i förhållande till vilken arbetsgivaren är

bunden av kollektivavtal.

Företag med flera driftsenheter på samma ort ska, då fråga är om uppsägning

på grund av arbetsbrist, meddela varsel även till vederbörande

förbundsavdelning.

Mom 7 Formen för uppsägning

Uppsägning från såväl arbetsgivaren som den anställde ska ske skriftligen.

Mom 8 Turordning

Enligt lagen om anställningsskydd bestäms vid arbetsbrist turordning vid

uppsägning med utgångspunkt från arbetstagarens anställningstid hos

arbetsgivaren. Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala

fackliga organisationen kan i aktuella fall härutöver andra faktorer beaktas

vid fastställande av turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

respektive återintagning eller företrädesrätt till ny anställning.

Motsvarande gäller vid nyanställning efter uppsägning på grund av

arbetsbrist intill dess nio månader förflutit sedan anställningen upphört.

Den anställde ska snarast och senast två veckor efter det att han fått

erbjudandet om ny anställning lämna besked om erbjudandet accepteras eller

inte.

9


Mom 9 Lön under uppsägningstid

Lön enligt § 5 i de fall arbete inte erbjuds under uppsägningstiden utges med

den anställdes genomsnittsförtjänst under senast kända kvartal, som närmast

föregått uppsägningen. I genomsnittsförtjänsten inräknas tidlön, ackord samt

förskjuten tids- och skiftersättning.

Om den beräknade genomsnittsförtjänsten på grund av tillfällig ändring i

tjänstgöringsförhållanden väsentligt avviker från den normala i anställningen

ska jämkning av beloppet ske med hänsyn till detta.

Mom 10 Tjänstgöringsbetyg

När uppsägning skett från arbetstagarens eller från arbetsgivarens sida har

arbetstagaren rätt att få ett tjänstgöringsbetyg. Betyget ska innehålla

uppgifter om anställningstidens längd, arbetsuppgifter samt på begäran

vitsord om anställningen varat mer än sex månader i följd.

Arbetsgivaren ska utfärda betyget senast i samband med utbetalning av

slutlön.

Mom 11 Slutlön

Slutlön utbetalas vid ordinarie utbetalningstillfälle sedan arbetstagaren

redovisat och återställt utlämnade arbetsredskap m m.

Mom 12 Arbetsgivarintyg

Arbetsgivaren ska utfärda ett arbetsgivarintyg senast 14 dagar efter

arbetstagarens begäran.

§ 3a Inhyrd arbetskraft

Mom 1 Inhyrd personal

Parterna har en gemensam uppfattning att bemanningsföretag kan vara ett

komplement till ett företags ordinarie verksamhet.

Parterna är vid diskussion om anlitande av bemanningsföretag ense om att

hänsyn ska tas såväl till företagens behov av att organisera sitt arbete så att

det främjar både företagens produktivitet och fortlevnad som de anställdas

behov av trygga arbetstillfällen med goda villkor.

Parterna rekommenderar att inhyrd personal bör omfattas av tillämpligt

kollektivavtal och att endast bemanningsföretag anlitas som är auktoriserade

via överenskommelse mellan Bemanningsföretagen och LO.

10


Före anlitande av bemanningsföretag ska de lokala parterna förhandla om

följande:

Syftet med inhyrning av personal

Omfattningen av inhyrningen

Under vilken tidsperiod inhyrningen ska ske

Vilket arbete som inhyrningen huvudsakligen avser

På vilka arbetstider som inhyrning ska ske

Genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL)

Hur den lokala fackliga organisationen ska informeras om vilka personer

som är inhyrda

Arbetsplatsintroduktionen för inhyrd personal

När och hur utvärdering av inhyrningen ska ske mellan parterna

Kan enighet inte uppnås i förhandlingen ska ärendet hänskjutas till de

centrala parterna.

Anmärkning

Mom 1 gäller from den 20 augusti 2012.

Mom 2 Inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning.

Parterna har därför, med beaktande av de förutsättningar som gäller i

branschen, träffat överenskommelse om regler vid anlitande av

bemanningsföretag när det finns personer som har företrädesrätt till

återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist.

A Inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning

Denna reglering avser inhyrning i samband med företrädesrätt till

återanställning beroende på tillsvidareanställdas uppsägning på grund av

arbetsbrist.

När det finns före detta anställda som är uppsagda på grund av arbetsbrist

och som har företrädesrätt till återanställning gäller följande räknat från den

dag då uppsägningstiden löper ut för de arbetstagare som har längst

uppsägningstid (LAS 11 § st 1).

11


Arbetsgivare som avser att anlita bemanningsföretag för tid överstigande fem

veckor härefter ska uppta förhandling med lokal facklig organisation i syfte

att uppnå enighet. I förhandlingen anges skälen för att anlita

bemanningsföretag. Förhandlingen ska även klargöra i fall arbetsgivarens

krav kan tillgodoses genom återanställning av arbetstagare med

återanställningsrätt under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga

kvalifikationer.

Om företaget fattat beslut om nedläggning av en driftsenhet eller flytt av hela

eller delar av verksamheten gäller inte några begränsningar mot inhyrning av

arbetskraften från bemanningsföretag under den tid beslutet om nedläggning

eller flytt verkställs. Nedläggningsprocessen ska i normalfallet inte överskrida

sex månader.

Kan de lokala parterna inte enas kan arbetsgivaren begära prövning hos

nämnden för inhyrning enligt nedan. Denna process kan dock längst pågå i

nio veckor.

Påkallas prövning kan arbetsgivaren anlita bemanningsföretag i avvaktan på

nämndens prövning. Inhyrning kan pågå till dess en vecka förflutit från beslut

i nämnden.

Anmärkning

Med bemanningsföretag avses bemanningsföretag enligt lagen (1993:440) om

privat arbetsförmedling.

Varje driftsinskränkningsförfarande räknas för sig.

B Nämnden för inhyrning

Parterna är ense om att inrätta en nämnd för inhyrning enligt nedan.

Förfarandet i nämnden ska vara förenklat och snabbt.

Nämnden ska bestå av tre ledamöter, en från Handelsanställdas förbund, en

från Almega Tjänsteförbunden och en opartisk ordförande som parterna

utser gemensamt. Den opartiska ordföranden arvoderas av parterna med lika

delar.

Nämnden ska meddela beslut skyndsamt och som regel senast inom tre

veckor från påkallandet. Ett beslut kan ske även om endera parten inte

efterkommit en begäran att inkomma med skriftligt svaromål. Nämnden får,

men behöver inte, hålla muntlig förhandling innan ett beslut fattas. Muntlig

12


evisning ska som regel inte tas upp av nämnden vid en muntlig förhandling,

men får ske om handläggningen trots bevisupptagningen kan ske skyndsamt.

Nämnden ska i beslut förklara om arbetsgivarens planerade eller vidtagna

åtgärd kan anses strida eller strider mot 25 § lagen om anställningsskydd

(LAS). Beslutet ska protokollföras.

Nämnden ska som huvudregel redovisa skälen skriftligt, men får också

redovisa skälen muntligt till respektive part.

Om nämnden förklarat att arbetsgivarens åtgärd strider mot 25 § LAS kan

arbetsgivaren välja att

1. Avbryta inhyrningen inom sju dagar från det att arbetsgivaren fått

del av nämndens beslut och vid fortsatt arbetskraftsbehov

återanställa enligt turordning, eller

2. betala den ekonomiska kompensation som nämnden beslutat om

till dem vars företrädesrätt kränkts. Kompensationen ersätter den

ideella skada som arbetstagaren lidit och utgår med 1 1/2

prisbasbelopp.

Arbetsgivare som följer nämndens utlåtande och förfarandet enligt ovan kan

inte bli föremål för annan rättslig prövning för brott mot 25 § LAS.

§ 4 Arbetstid

Mom 1 Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete och tvåskiftsarbete, raster

oräknade, 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. För arbetstagare i

intermittent tvåskiftsarbete är arbetstiden 40 timmar i genomsnitt per vecka

och arbetstagare.

För arbetstagare med tvåskiftsarbete gäller särskilda regler för ledighet enligt

mom 8.

Mom 2 Förläggning av arbetstid

Arbetstiden förläggs i regel måndag - fredag mellan kl 07.00 och kl 19.00 samt

på lördag mellan kl 07.00 och kl 12.00. Där det är möjligt bör arbetstiden

förläggas så att lördagar och helgdagsaftnar eller andra lämpliga dagar blir

hellediga.

13


Arbetsgivaren och lokal facklig organisation kan överenskomma om avsteg

från arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila.

Jul-, nyårs- och midsommarafton är avtalsenliga fridagar.

Mom 3 Arbetstidsschema

Arbetstidsschema ska skriftligen meddelas, eller på annat sätt göras

tillgängligt för arbetstagarna.

Där så är möjligt skall förläggningen av den ordinarie arbetstiden meddelas

minst en månad innan.

Mom 4 Deltidsarbete

Med deltidsarbete avses arbete under del av den arbetstid som gäller för

anställd med heltidsarbete. Deltidsarbetet kan förläggas helt eller delvis under

annan tid än den som fastställts för dagarbete. Tillägg för förskjuten arbetstid

utgår enligt gällande regler § 12.

Det förutsätts att de lokala parterna överenskommer om riktlinjer för

deltidsarbetet.

Vid utläggning av arbetstiden för deltidsanställd ska iakttas, att arbetstiden

inte bör understiga 18 timmar/kalender vecka.

Protokollsanteckning:

De centrala parterna har träffat överenskommelse angående deltidsarbete,

bilaga 1.

Mom 5 Reducering av arbetstid

I vecka då helgdag, jul-, nyårs- eller midsommarafton infaller reduceras

arbetstiden med lika antal timmar som arbete annars skulle ha utförts på

sådan veckodag.

Vecka då nationaldagen infaller en lördag eller söndag ska arbetstiden

reduceras med åtta timmar. För timavlönade utges ersättning motsvarande

helgersättning (se § 11) för dessa timmar. Reduceringen sker genom helledig

dag om inte lokal överenskommelse träffats om annat.

Mom 6

I lokal överenskommelse om arbetstidens förläggning kan intas bestämmelse

att den ordinarie arbetstiden ska börja vid tidpunkt före kl 07.00 eller sluta

14


efter kl 19.00 måndag - fredag samt före kl 07.00 och efter kl 12.00 på

lördagar. Ersättning vid arbete under sådan tid utgår enligt § 11.

Mom 7 Skiftarbete

Med skiftarbete avses arbete som regelbundet eller enligt rullande schema

förläggs även på annan tid än den för dagarbete gällande ordinarie

arbetstiden och som inte utgör övertidsarbete eller arbete under förskjuten

tid.

Enligt överenskommelse i varje särskilt fall kan arbetet förläggas i skift mot i

detta avtal fastställd tilläggsbetalning enligt § 12.

Mom 8 Tvåskiftsarbete

Arbetstagare med intermittent tvåskiftsarbete har rätt att för varje skiftvecka

tillgodoräkna sig två timmars ledig tid. Förutsättningen för att arbetstagaren

ska erhålla två timmars ledighet är att arbetstagaren utfört arbete fem

sammanhängande arbetsdagar i tvåskift. Skiftarbetare som arbetar skift

kortare tid än fem arbetsdagar erhåller ledighet som anpassas i proportion till

detta. Tillfälliga ersättare på skift, som inte arbetar fem sammanhängande

arbetsdagar på tvåskift har ingen rätt till ledighet.

Utläggning av ledig tid sker efter överenskommelse mellan arbetsledningen

och berörd arbetstagare. Detta får inte innebära någon olägenhet för

verksamheten.

Mom 9 Övertid

När arbetsgivaren anser, att det krävs att utförs arbete på annan tid än

ordinarie arbetstid, ska arbetstagaren utföra sådans arbete mot fastställd

ersättning.

Besked om övertidsarbete ska om möjligt lämnas före kl 12.00.

Arbetstagare som har godtagbara skäl får inte nekas befrielse från

övertidsarbete. Vid övertidsarbete på sön-, helgdag samt på dag som på

grund av arbetstidens förläggning utgör fridag utgår ersättning för minst 3

timmar.

Anmärkning

Gäller fr o m den 20 augusti 2012. För tid före det så gäller den skrivning om

övertid som fanns i avtalet under perioden 2010-2012.

15


Mom 10 Mertid

Då deltidsanställd erbjuds mertid, har arbetsgivaren rätt att utfärda

anställningsbevis som omfattar mertiden om denna kan hänföras till

visstidsanställning inom ramen för lagen om anställningsskydd och gällande

kollektivavtal. Detta gäller exempelvis visstidsanställning vid sjukdom,

semester, tjänstledighet etc.

Har anställningsbevis utfärdats enligt ovan uppkommer inte mertid i

arbetstidslagens mening.

Mom 11 Varierande veckoarbetstid

De lokala parterna har rätt att komma överens om varierande veckoarbetstid

under olika perioder av året inom ramen för en arbetstid om i genomsnitt 40

timmar per helgfri vecka under kalenderår.

§ 5 Lön

Mom 1 Lönehöjningar

Lönehöjningar fr o m 1 april 2012

Fr o m 1 april 2012 höjs utgående löner och ackord med 191 öre/tim för

arbetstagare som fyllt 18 år. Den nya lönen utgår med lägst de belopp som

framgår av minimilönerna nedan.

Fr o m 1 april 2012 ska – utöver ovanstående - ett löneutrymme för lokal

fördelning utläggas om i genomsnitt 191 öre/tim för arbetstagare som fyllt

18 år.

För tiden 1 april 2012 – 31 mars 2013 gäller följande minimilönetabell i

kronor per timme:

Lönegrupp Lager Ch 1 Ch 2

16 år 84:56

17 år 90:55

18 år 121:41 122:66 122:16

19 år 121:76 123:01 122:51

20 år 122:68 123:98 123:43

+ 6 mån 123:56 124:81 124:31

16


Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse kan träffas om att de lokala parterna kan disponera

det sammanlagda utrymmet för utgående löner och lokalt löneutrymme.

Lönenivån får dock inte understiga lönen i minimilönetabellen.

Anställningstidstillägg

Ett anställningstidstillägg utges med 70 öre per timme till arbetstagare som

efter fyllda 18 år innehaft fem års anställning inom samma företag. Tillägget

utgår fr.o.m. den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts.

Vid företag där anställningstidstillägg redan förekommer ska justering av

femårstillägget ske med en uppräkning av 70 öre per timme. Fördelningen vid

dessa företag kan ske på annat sätt om de lokala parterna är överens om det.

Avtalsparternas ansvar för den lokala lönebildningen

Avtalsparterna förbinder sig att tillse att följande bestämmelser efterlevs

lokalt.

Beträffande nytillsatta befattningar i företaget tillämpas samma

förtjänst/löneformer som för redan anställda i motsvarande befattningar.

Lokala löneförhandlingar

Utgångspunkten för de lokala förhandlingarna skall vara en lönepolicy, en

lönestruktur och ett lönesystem som stödjer möjligheterna att ta tillvara och

utveckla arbetsorganisation, teknik och de anställdas och företagets totala

kompetens.

Lönepolicyn, lönestrukturen och lönesystemet ska också stimulera till

produktivitetsökning och förnyelse för ökad konkurrenskraft och är

hjälpmedel för att förbättra företagets totala kompetens och för att stimulera

de anställdas utveckling i arbetet.

Arbetsgivaren och arbetstagarna har ett gemensamt ansvar för att alla

arbetstagare ges möjlighet till ökad kompetens och utveckling i arbetet.

En förutsättning för detta är ett målmedvetet arbete på företaget för att skapa

för alla anställda gemensamma och av alla anställda kända utgångspunkter

för såväl arbetsorganisationen som för lönesystemet. Sådant arbete sker i

samverkan mellan de lokala parterna.

De lokala parterna ska kartlägga och analysera lönesituationen på

arbetsplatsen utifrån jämställdhetslagens krav. Särskilt ska omotiverade

17


löneskillnader mellan kvinnor och män beaktas. Kartläggningen och analysen

ska genomföras så att kravet på den enskildes integritet tillgodoses.

Kartläggningen och analysen ska också omfatta frågan om omotiverade

skillnader i fråga om löneläge och löneutveckling finns.

Beräkning av lokal pott

Löneutrymmet beräknas för all personal per arbetsplats på ett

månadsgenomsnitt av förbrukade timmar under september till november

föregående år. För heltidsanställd räknas förbrukade timmar alltid som 174

timmar per månad, och för deltidsanställd verkligt förbrukade timmar.

Om förbrukade timmar vid en arbetsplats under denna beräkningsperiod

väsentligt avviker från normala förhållanden eller väsentligt avviker från de

förhållande som råder på arbetsplatsen vid lönerevisionstillfället bör parterna

överenskomma om att välja annan beräkningsperiod eller metod. De lokala

parterna kan även av annan anledning överenskomma om annan

beräkningsperiod eller metod.

Anmärkning:

Lönejusteringar enligt avtalets § 5 mom 2 ska inte belasta den lokala potten.

Fördelning av potten

Fördelningen ska ske genom överenskommelse mellan lokala parter. De

lokala parterna utgöres av arbetsgivaren och den Handels utser.

Vid fördelning av lokalt löneutrymme ska följande kriterier beaktas:

18

• ansvar i befattningen

• arbetsresultat

• erfarenhet

• mångkunnighet och flexibilitet

• utbildning

Vid fördelning av det lokala löneutrymmet ska särskild hänsyn tas till

enskilda anställda eller grupper av anställda med ogynnsamt löneläge eller

ogynnsam löneutveckling. Lösningar ska efterträvas som innebär att mera

betydande ojämnheter i förtjänstutvecklingen för olika grupper undvikes.

Speciellt ska anställda med tidlön beaktas.


Förhandlingsordning

I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa

överenskommelse om beräkning resp. fördelning har lokal part rätt att föra

frågan till central förhandling.

I de fall de centrala parterna inte heller kan enas ska det lokala utrymmet

utläggas generellt.

Tidtabell

Besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan ska lämnas till

arbetsgivaren senast den 3 augusti 2012.

Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 17 augusti 2012

begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs

läggs löneutrymmet ut generellt.

Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 14

september 2012.

Mom 2 Lönestruktur

Avtalets minimilöner för lagerpersonal avser enklare rutinbetonade

arbetsuppgifter, som kräver kort upplärningstid (ca en vecka). För

lagerpersonal samt yrkes- och specialarbetare med mer kvalificerade

arbetsuppgifter motiveras en högre lön än minimilönen.

Parterna är överens om att en arbetstagare ska kunna öka sin inkomst till

följd av ökad erfarenhet, ökade krav i befattningen, ökat ansvar, förbättrade

yrkeskunskaper och övriga kvalifikationer samt lång anställning i företaget. I

syfte att utveckla och uppnå en gynnsam arbetsorganisation bör företagen ge

sådana lönehöjningar till arbetstagare, som uppfyller ovan angivna villkor.

De lokalt överenskomna lönetilläggen bör därför årligen ses över, för att

bibehålla sitt värde.

Mom 3 Branschberäkning

Då arbetstagare, som varit anställd hos arbetsgivaren minst sex månader, är

frånvarande på grund av värnpliktstjänstgöring eller sjukdom, kan han vid

uppflyttning i högre lönegrupp få tillgodoräkna sig branschvana, som kan ha

förvärvats före fyllda 20 år.

19


Mom 4 Vikariatsersättning

Arbetstagare, som utsetts att under längre tid (minst två veckor) vikariera i

högre befattning, erhåller särskild ersättning för detta.

Överenskommelse om sådan ersättning ska normalt träffas före vikariatets

början.

§ 6 Löneform

Mom 1 Löneform

Löneform kan bestå av:

• fast lön per månad

20

- grundlön och kvalifikationstillägg

• fast lön per timme

- grundlön och kvalifikationstillägg

• rörlig lön per timme

- rena ackord

- blandade ackord

• kombinationer av fast och rörlig lön per månad

- bonus, premie och dylikt

Mom 2 Lokal överenskommelse om löneform

De lokala parterna träffar överenskommelse om den eller de löneformer som

ska tillämpas i företaget.

Mom 3 Gemensam utredning

I alla frågor som hör samman med företagets lönesystem och där endera av

de lokala parterna begär och motiverar en ändring som bedöms vara av

betydelse i frågor som rör produktivitetsutveckling, arbetsledning, motivation

och arbetstillfredsställelse, ska förslaget gemensamt utredas av berörda lokala

parter. När utredningen slutförts kan lokal förhandling inledas på grundval

av utredningsresultatet.


Mom 4 Arbetsvärdering

Lönen kan avvägas med hänsyn till arbetets svårighetsgrad varvid

förekommande arbetsbefattningar kan arbetsvärderas och gruppras efter

svårighetsgrad med hjälp av anvisningar och riktlinjer för systematisk

arbetsvärdering, som lämnas av branschkommitté och förbund.

Protokollsanteckning:

Kommittén och Handels är överens om att medverka till att den anställde ges

möjlighet att få ökad kompetens och utveckling i sitt arbete.

§ 7 Sjuklön m m

Rätt till sjuklön utgår enligt lagen om sjuklön med iakttagande av följande.

Anmärkning:

Om bestämmelserna om sjukersättning i lag ändras under avtalsperioden ska

förhandlingar upptas.

Mom 1 Rätt till sjuklön

En sjuklöneperiod omfattar de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod då

arbetstagarens arbetsoförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. För den del

av sjukperioden som infaller under insjuknandedagen (karensdag) utgår dock

inte sjuklön. Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det

tidigare sjukperiod upphörde ska de båda perioderna i sjuklönesammanhang

räknas som en period. De mellanliggande kalenderdagarna ska inte räknas in

i sjukperioden.

För den som visstidsanställts för kortare tid än en månad inträder dock rätten

till sjuklön först sedan den anställde tillträtt anställningen och därefter varit

anställd 14 kalenderdagar innan sjukdomsfallet inträffar.

Mom 2 Sjukanmälan till arbetsgivaren

När en arbetstagare blir sjuk och därför inte kan arbeta ska han snarast

möjligt anmäla detta till arbetsgivaren. Vidare ska han så snart det är möjligt

meddela arbetsgivaren när han beräknar att kunna återgå i arbete.

Arbetstagare har inte rätt till sjuklön för tid innan anmälan om

sjukdomsfallet gjorts till arbetsgivaren. Detta gäller dock inte om

arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart

efter det att hindret upphört.

21


Mom 3 Försäkran och läkarintyg

Mom 3:1

Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han har

varit sjuk och i vilken omfattning som hans arbetsförmåga varit nedsatt på

grund av sjukdomen. Försäkran behöver inte innehålla närmare uppgift om

sjukdomen. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan

arbetstagaren har lämnat försäkran.

Mom 3:2

Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön fr o m den sjunde kalenderdagen

efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen

av arbetsförmågan och sjukperiodens längd med läkarintyg.

Om särskilda skäl föreligger kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren för

rätt till sjuklön styrker nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg av

läkare eller tandläkare från tidigare dag. Kostnaden för sådant läkaintyg

ersätts av arbetsgivaren.

Arbetsgivarens möjlighet att begära läkarintyg ska användas selektivt och ska

därför inte tillämpas generellt vid enskilt företag. Vidare ska bestämmelsen

ges en praktisk tillämpning t ex beträffande rätt till sjukpenning även om

arbetstagaren misslyckats vid försök att skaffa läkarintyg.

Mom 4 Beräkning av sjuklön

Mom 4:1

Sjuklön utgår inte för sjukdom som infaller under den första frånvarodagen i

sjukperioden (karensdagen). Under de 13 följande kalenderdagarna utgår

sjuklön för sådan tid som arbetstagare skulle utfört arbete under

överenskommen arbetstid om han inte varit sjuk.

Om arbetstagaren återinsjuknar inom fem kalenderdagar från det tidigare

sjukperiod upphörde, utgör den nya sjukperioden fortsättning på den

tidigare, ifråga om karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens

längd.

Antalet karensdagar per 12-månadersperiod får inte överstiga 10.

Sjuklön beräknas enligt följande:

Arbetstagare med timlön:

Första frånvarodagen/del av dagen är karensdag.

22


Fr o m andra frånvarodagen i sjuklöneperioden är sjuklönen 80 % av den lön

som skulle utgått.

Arbetstagare med månadslön:

För varje timme en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom görs

sjukavdrag per timme med

Månadslönen x 12.2

för den första frånvaro-

52 x ordinarie arbetstid dagen(karensdagen) i

sjuklöneperioden

respektive med

20 % x månadslönen x 12.2

52 x ordinarie arbetstid fr o m den andra frånvarodagen

i sjuklöneperioden

För sjukdomsfall som omfattar mer än 14 kalenderdagar görs fr o m 15:e

sjukdagen avdrag för varje kalenderdag som frånvaron omfattar med

Månadslönen x 12

365

Gemensamma bestämmelser för arbetstagare med månadslön och

arbetstagare med timlön.

Till arbetstagare som under sjukperioden, dock inte karensdagen, skulle varit

berättigad till kontant OB-, skift- eller övriga tillägg (dock inte

övertidsersättning) utges dessutom 80 % av ifrågavarande tillägg.

Till arbetstagare som omfattas av ackords-, prestations- eller liknande

lönesystem och inte tillgodoräknas utfall under sjukfrånvaro utges härutöver

80 % av det genomsnittliga utfallet per timme under den beräkningsperiod då

sjukdomsfallet inträffade, dock inte för karensdagen.

Mom 4:2

Arbetstagare, som enligt beslut av försäkringskassan av medicinska skäl har

rätt till sjuklön om 80 % redan från första ersättningsdagen, erhåller sjuklön

beräknad på samma sätt som fr.o.m. den andra ersättningsdagen.

23


Mom 5 Föräldralön

En arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om arbetstagaren

är föräldraledig med rätt till föräldrapenning eller uppbär

havandeskapspenning under förutsättning att arbetstagaren varit anställd hos

arbetsgivaren under minst ett år i följd föräldralön utbetalas i samband med

uttagen föräldraledighet.

Föräldralön betalas

• under två månader om arbetstagaren har varit anställd i ett men

inte två år i följd och

• under tre månader om arbetstagaren har varit anställd i två år i

följd eller mer.

Om föräldraledigheten skulle bli kortare än två respektive tre månader,

betalas föräldralön inte för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldralönen utgör 10 % av underlaget för beräkning av sjuklön enligt

mom 4.

Mom 6 Ledighet med tillfällig föräldrapenning

Om en arbetstagare är frånvarande med tillfällig föräldrapenning görs

löneavdrag per frånvarotimme med

månadslönen x 12

52 x ordinarie arbetstid

§ 8 Månadslöneregler m m

Mom 1 Månadslöneregler

Lön utbetalas som månadslön. Med månadslön avses ett fastställt belopp per

kalendermånad som är oberoende av månadens längd och i månaden

infallande helgdagar och avtalsenliga fridagar.

Månadslöneformen gäller för fast anställd arbetstagare. Med fast anställning

avses anställning tillsvidare.

Månadslönernas belopp fastställs för arbetstagare fyllda 20 år.

24


För arbetstagare som inte fyllt 20 år reduceras månadslönebeloppet enligt

lokal överenskommelse. Om de lokala parterna inte enas i frågan fastställs

beloppen i relation till timlönevärdena i § 5 mom 1.

Om månadsavlönad arbetstagare börjar eller slutar sin anställning under

löpande kalendermånad betalas daglön för varje kalenderdag anställningen

omfattar.

Mom 2 Visstidsanställda

Arbetstagare som inte är tillsvidareanställd avlönas med timlön.

Mom 3 Löneberäkning vid annan frånvaro än sjukfrånvaro och frånvaro med

tillfällig föräldrapenning

Daglönen utgör

månadslönen x l2

365

Timlönen utgör

månadslönen

l74

Vid annan arbetstid än 40 timmar per vecka i genomsnitt per kalenderår

anpassas talet 174 i proportion härtill.

Vid beräkning av daglön och timlön medtas inte eventuell premie, bonus och

dylikt.

Vid frånvaro del av dag eller hel dag för period om högst fem arbetsdagar

görs avdrag med timlönen för varje frånvarotimme.

Vid längre frånvaro än fem arbetsdagar görs avdrag med daglönen för varje

kalenderdag som frånvaron omfattar. Arbetsfria dagar som inleder eller

avslutar en frånvaroperiod räknas inte som frånvarodagar. Vid frånvaro hel

kalendermånad görs oberoende av om frånvaron inleds eller avslutas på

arbetsfri dag avdrag med hela månadslönen.

Anmärkning:

Avdrag till följd av semesterdag utan semesterlön görs enligt § 15 mom 7:4.

25


Mom 4 Deltidsanställda

För deltidsanställd med månadslön sker avdrag såsom för heltidsanställd,

varvid timlönen beräknas som 1/174 av den deltidsanställdes månadslön

uppräknad till heltidstjänst.

§ 9 Ackordsarbete

Bestämmelser om ackordsarbete kan efter överenskommelse införas vid det

företag, där sådant arbete lämpar sig. Tids- och metodstudier samt andra

förberedande åtgärder för att ta fram riktiga mått på prestationerna bör

göras i god tid före införandet. Införs nya arbetsmetoder eller ändras det

tekniska strukturella och/eller organisatoriska förutsättningarna för arbetet,

upphör berört ackord att gälla med 14 dagars uppsägningstid.

Parterna på respektive arbetsplats bör själva träffa överenskommelse om

ackorden inklusive ersättningsformen efter ackordsystemets upphörande.

Kan sådan lokal överenskommelse inte träffas kan frågan hänskjutas till

huvudorganisationerna.

§ 10 Löneutbetalning

För arbetstagare med lön per månad:

Lönen betalas en gång per månad i efterskott, om inte parterna kommer

överens om annat, på löneutbetalningsdagar enligt lokal överenskommelse.

Lönen betalas över bank eller post. I samband därmed ska lönespecifikation

överlämnas.

För arbetstagare med lön per timme:

Lönen betalas varannan vecka i efterskott, om inte parterna kommer överens

om annat. Lönen betalas över bank eller post. I samband därmed ska

lönespecifikation överlämnas.

Om ordinarie avlöningsdag infaller på en helgdag eller helgdagsafton betalas

lönen närmast föregående arbetsdag.

De lokala parterna överenskommer om löneutbetalningsdagar under

kalenderåret.

26


§ 11 Helglön

Mom 1

För på vardag infallande helgdag och för helgdagsafton, som enligt detta

avtal är fridag, utges helglön till arbetstagare med lön per timme i nedan

angivna fall och under där angivna förutsättningar.

Mom 2

För erhållande av helglön erfordras att arbetstagaren innehaft anställning en

månad i följd och för arbetsgivarens räkning arbetat ordinarie arbetstid under

för arbetstagaren gällande arbetsdag (kvalifikationsdag), antingen på

arbetsdag närmast före eller arbetsdagen efter helgdagen.

Med arbete på kvalifikationsdag jämställs:

• Erforderlig frånvaro på grund av styrkt sjukdom eller olycksfall, i

den mån sjukdomen eller olycksfallet inte medför rätt till

sjukpenning under helgen enligt lagen om allmän försäkring.

• Försening till följd av hinder i allmänt kommunikationsmedel, som

inte normalt kunnat förutses.

• Beviljad ledighet på kvalifikationsdag, såvida ledigheten omfattar

högst fyra veckor. Ledigheten kan bekräftas skriftligen för

undvikande av tvister.

Mom 3

Helglön utges för det antal ordinarie arbetstimmar, som arbetstagaren skulle

ha utfört, om veckodagen inte varit helgdag eller fridag.

Mom 4

Helglönen utges med arbetstagarens genomsnittliga timförtjänst på tidlön

och ackord jämte eventuellt Ob-tillägg under den avlöningsperiod, i vilken

helgdagen eller fridagen infaller, såvida lokal överenskommelse ej träffas om

annan beräkning.

Mom 5

För arbetstagare avlönad per vecka eller längre tidsenhet är helglönen

inräknad i lönen.

27


Mom 6

När permittering, som omfattar högst fyra veckor, eller semesterledighet

förläggs i anslutning till helg, ska åtgärden inte inverka på rätt till helglön i

annan mån än att den för arbetstagaren gällande arbetsdagen närmast före

arbetsavbrottets början och efter dess slut utgör kvalifikationsdag.

Om permittering omfattar mer än fyra veckor, ska dock endast arbetsdagen

närmast före arbetsavbrottets början utgöra kvalifikationsdag, varjämte

helglön utges för helg, som infaller under de fyra första veckorna.

Mom 7

Helglön betalas såvitt möjligt vid det avlöningstillfälle som avser den

avlöningsperiod, inom vilken kvalifikationsdagen efter helgen infaller.

Mom 8

Överlåtelse av företag ska inte inverka på arbetstagarens rätt till helglön

enligt denna bestämmelse.

Avbrott i anställningen anses inte föreligga vid arbetstagarens övergång från

en arbetsplats till en annan inom samma koncern.

Uppbär arbetstagaren i samband med ledighet för studier statligt eller

kommunalt studiebidrag för helglöneberättigad dag ska helglönen minskas

med motsvarande belopp.

För tjänstledig arbetstagare som tillfälligt inträder i tjänst utges inte helglön

om tjänstgöringsperioden understiger 10 kalenderdagar.

§ 12 Förskjuten arbetstid

Mom 1 Ersättning för förskjuten arbetstid

För arbetstid på vardag förlagd före kl 07.00 samt efter kl 18.00 betalas ett

tillägg med 40 %. För tid efter kl 23.00 betalas ett tillägg av 70 %.

Mom 2 Beräkningsgrund

De här ovan angivna procentsatserna tillämpas på:

• vid tidlönearbete den för arbetstagaren fastställda timlönen

inklusive eventuellt individuellt tillägg

28


• vid ackordsarbete den genomsnittliga individuella timförtjänst som

utgetts på ordinarie ackords- och tidlönetimmar under senast

kända kvartal, såvida lokal överenskommelse inte träffas om

annan beräkning.

Protokollsanteckning:

1 För sådant fall lönen bestämts till ett fast belopp per

kalendermånad (månadslön inklusive eventuell premie) erhålls

timlönen genom att månadslönen divideras med faktorn 174.

2 Lokal överenskommelse kan träffas om annan teknisk beräkning

av den förtjänst, som enligt ovan angivna regler ska utges.

3 Betalning för övertid och förskjuten tid eller skift utges inte

samtidigt.

§ 13 Skiftarbete

Mom 1 Regelbundet skiftarbete

Vid regelbundet skiftarbete, som varar minst en arbetsvecka enligt gällande

arbetstidsschema eller motsvarande antal arbetsdagar i följd, ska för

skiftarbete på vardagar, förlagt till annan än ordinarie arbetstid, utbetalas

tillägg till ordinarie arbetslön nedan med 40 %, om arbetet är förlagt till:

a) morgonen mellan kl 06.00 - 07.00

b) eftermiddagen fr o m ordinarie arbetstidens slut och längst fram till

kl 23.00.

Om arbetet är förlagt till

a) natten mellan kl 23.00 - 06.00

b) natten om skift 2 påbörjas kl 20.00 eller senare utges tillägg om

70 %.

Ovan angivna procentsatser tillämpas på timförtjänsten beräknad enligt § 13

mom 2.

29


Mom 2 Uttag av ledig tid

Vid uttag av ledig tid som inarbetats av skiftarbetare vid tvåskiftsarbete enligt

§ 4 mom 7 ovan erhåller arbetstagaren följande ersättning.

1 Arbetstagare med lön per månad:

30

oförändrad månadslön inklusive eventuell premie.

2 Arbetstagare med lön per timme:

den aktuella timlönen (dvs timlön inklusive eventuella individuella

tillägg) som gäller för arbetstagaren eller

arbetstagarens medeltimförtjänst på tidlön och ackord under senast

kända kvartal.

Tillägg för obekväm tid ska utges om ledigheten infaller under sådan tid.

Mom 3 Skiftarbete kortare tid än en arbetsvecka

Vid skiftarbete, som varar kortare tid än en arbetsvecka, enligt gällande

arbetstidsschema eller motsvarande antal arbetsdagar i följd, ska för arbete,

förlagt till annan än ordinarie arbetstid, utges tillägg med de procentsatser

som gäller övertidsarbete. Sådant tillägg utges också för allt skiftarbete

förlagt till söndag.

Mom 4 Regelbundet treskiftsarbete

Vid regelbundet treskiftsarbete, som varar minst en arbetsvecka enligt

gällande arbetstidsschema eller motsvarande antal arbetsdagar i följd, gäller

beträffande arbetstidens längd samt skifttilläggets beräkning särskilda regler.

Anvisningar om detta lämnas av organisationerna.


§ 14 Ersättning för övertidsarbete

Mom 1 Kompensation för övertidsarbete

Kompensation för övertidsarbete utgörs normalt av övertidsersättning eller

om arbetstagaren så önskar av ledighet (kompensationsledighet) enligt

följande tabell:

a) Vardagar, de två första

timmarna per dag varvid

sammanräknas utfört

övertidsarbete före och

efter arbetstidens slut

b) Vardagar, övrig tid

c) Lördagar, samt påsk-

och pingstafton efter kl

12.00, sön- och helgdagar

samt midsommar, jul- och

nyårsafton

Övertidsersättning

% tid

50

70

100

Komp.tid tim/tim

av timlön

Vid utläggning av kompensationstid får detta inte innebära särskild olägenhet

för verksamhetens behöriga fortgång.

Anmärkningar:

1 Ersättning för övertid och förskjuten tid eller skift utges inte

samtidigt.

2 Om övertid ersätts med ledig tid (kompensationsledighet) räknas

det antal timmar som kompenserats med ledighet inte som övertid

enligt arbetstidslagen. Kompensationsledighet räknas som arbetad

tid.

3 I de fall arbetstagare beordras utföra arbete på dag som på grund

av arbetstidens förläggning utgör fridag, utges övertidstillägg enligt

b). Infaller sådan fridag på lördag eller jul-, nyårs-, påsk- och

pingstafton utges för övertidsarbete förlagt på sagda dagar tillägg

enligt c).

1,5

1,7

2

31


4 I de fall övertidsarbete påkallas på sön- eller helgdag samt på dag,

som på grund av arbetstidens förläggning utgör fridag, ska

ersättning utges för minst tre timmar.

Vid inkallelse till arbete på sådan tid utges ersättning för restid och

resekostnad till och från arbetsplatsen.

5 Då övertidsarbete utförs på tid då skiftgående personal eller

arbetare med förskjuten ordinarie arbetstid erhåller ett högre

tillägg än vad övertidsarbetet i sig ger så ska det högre tillägget

utges för övertidsarbetet.

Mom 2 Övertidsersättning

Kan inte enighet om utläggning av kompensationstid uppnås mellan

arbetsledningen och berörd arbetstagare utbetalas ersättning i form av

pengar. Grunden härför utgör för ackordsarbeten den individuella

medeltimförtjänsten på tidlön och ackord enligt § 11 mom 2. Timavlönad

arbetstagare erhåller ordinarie timlön. Månadsavlönad arbetstagare erhåller

per övertidstimme aktuell månadslön dividerad med talet 174. Härutöver

tillkommer i ovannämnda fall övertidsersättning enligt mom 1 för varje

utförd övertidstimme.

Mom 3 Kompensationsledighet

Då arbetstagare i samband med övertidsarbete anmäler önskemål om uttag

av kompensationen i form av ledighet innehålls för ackordsarbete den

individuella medeltimförtjänsten på tidlön och ackord beräknad enligt § 12

mom 2 för varje utförd övertidstimme. För timavlönad arbetstagare innehålls

på motsvarande sätt den ordinarie timlönen.

Vid uttag av kompensationstid görs för månadsavlönad arbetstagare ej

löneavdrag. Ackordsavlönad arbetstagare erhåller den individuella

medeltimförtjänsten på tidlön och ackord beräknad enligt § 12 mom 2 för

varje timme som tas ut som kompensationstid. Timavlönad arbetstagare

erhåller på motsvarande sätt den ordinarie timlönen.

Mom 4 Uttag av kompensationsledighet

Kompensationsledighet ska normalt tas ut inom en månad, räknat från den

dag som övertidsarbetet utförts, om inte annat överenskommits mellan

arbetsledningen och berörd arbetstagare.

32


Mom 5 Överenskommelse vid tjänstledighet och permission

Vid begäran om tjänstledighet av personliga skäl ska i första hand

kompensationstid tas ut om sådan tid finns.

Vid beviljande av kortare ledighet kan överenskommelse träffas mellan

arbetsgivaren och arbetstagaren om att den senare – om detta inte strider mot

gällande lagstiftning – ska arbeta motsvarande tid på annan än ordinarie

arbetstid, utan att arbetstagaren ska erhålla övertidsersättning för sådant

arbete. Om arbetet inte utförs, har arbetsgivaren rätt att göra löneavdrag för

motsvarande tid.

Mom 6 Anmälan av övertid

När arbete utförts under övertid, som inte omedelbart kunnat kontrolleras av

arbetsledningen, ska den använda tiden senast arbetsdagen efter anmälas för

att rätten till över tidsersättning inte ska gå förlorad.

Mom 7 Överförande av personal under pågående kalendervecka

Överförs personal under pågående kalendervecka till annat vid arbetsplatsen

överenskommet arbetstidsschema erhålls övertidstillägg under pågående

kalendervecka för den tid som avviker från den ordinarie tiden.

Övertidstillägg utgår inte för fortsatt förändring.

Mom 8 Övertidsersättning till deltidsanställda

Till deltidsanställda utges övertidsersättning för tid som överstiger ordinarie

arbetstiden för heltidsanställd under veckan. Utförs arbete på tid som

berättigar heltidsanställd till övertidsersättning, ska sådan ersättning utges

också till deltidsanställd, även om ordinarie veckoarbetstiden för

heltidsanställd inte uppnåtts.

Mom 9

Vid beräkning av längden av utfört övertidsarbete medräknas allt arbete

utanför ordinarie arbetstid.

§ 15 Semester

Mom 1 Allmänna bestämmelser

Semester utgår enligt gällande lag med de tillägg och ändringar som framgår

av mom 2-7.

33


Rätt till semesterlön förvärvas under intjänandeåret 1 april - 31 mars före

semesteråret där ej annan intjänandeperiod om tolv månader

överenskommits.

Mom 2 (semesterlagen § 5, andra stycket)

Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete, som inte avser eller

varar längre tid än tre månader, berättigar inte till semesterledighet utan till

semesterersättning. Arbetsgivare och arbetstagare kan vid

anställningstillfället komma överens om att semesterledighet ska läggas ut.

Semesterersättning ska inte ingå i lönen i något fall.

Mom 3 (semesterlagen 9 §, första stycket)

Arbetstagare, som önskar utnyttja den i 9 § , andra stycket angivna rätten till

ledighet under veckoslut omedelbart före och/eller omedelbart efter

semesterledighet, ska på förfrågan – efter skälig betänketid– meddela

arbetsgivaren detta i samband med att semesterledighetens förläggning

fastställs.

Mom 4 (semesterlagen § 12)

Där säsongvariationer kan föranleda att den i 12 § angivna

semesterledigheten utläggs på annat sätt än som anges i denna paragraf kan

lokal överenskommelse om sådan förläggning träffas.

Parterna är vidare ense om att den ledighetsperiod, som avses i 12 § kan

påbörjas med ingången av den kalendervecka, i vilken den 1 juni infaller, och

avslutas med utgången av den kalendervecka, i vilken den 31 augusti infaller.

Mom 5 (semesterlagen 15 §)

Arbetstagare, som under pågående semester blir arbetsoförmögen på grund

av sjukdom eller olycksfall och som önskar få sjukdomstiden avräknad från

semester, har dels att omedelbart anmäla sjukdomsfallet till arbetsgivaren,

dels att snarast möjligt styrka sjukdomsfallet med intyg av läkare eller uppgift

från allmänna försäkringskassan.

Mom 6 (semesterlagen 16 §)

Semester utgår enligt lag.

Semesterlönen utgör 13 % av semesterlöneunderlaget.

För arbetstagare med minst tre månaders sammanhängande anställningstid

ska semesterlönen per betald semesterdag dock lägst utgå enligt följande:

34


Fr o m semesteråret 2012-04-01

Fyllda 18 år 1085 kr

Fyllda 21 år 1280 kr

Beräkning av semesterersättning m m

Vad som ovan angivits rörande beräkning av semesterlön gäller på

motsvarande sätt vid beräkning av semesterersättning och semesterlön för

sparad semester.

Semesterlönen vid sparad semester är 0,52 % av semesterlöneunderlaget för

varje semesterdag.

Semesterlöneunderlaget utgörs av arbetstagarens under intjänandeåret

förfallna lön under anställningen. I semester löneunderlaget ska inte inräknas

• annan semesterlön än sådan som avser utgiven sparad semester

samt

• permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig

semester.

Härutöver gäller följande:

Semesterlöneunderlaget för timavlönade ska för varje semesterlönegrundande

frånvarotimme ökas med ett belopp motsvarande den genomsnittliga inkomst

som utgetts för varje arbetad timme i anställningen under intjänandeåret.

Antalet frånvarotimmar per arbetsdag baseras därvid på det genomsnittliga

antalet arbetstimmar per arbetsdag under intjänandeåret.

För arbetstagare, avlönad med tidlön beräknad för vecka eller längre

tidsenhet, gäller att semesterlöneunderlaget ska ökas med de avdrag från

lönen som gjorts för frånvaro, som är semesterlönegrundande enligt §§ 17,

17a och 17b semesterlagen.

Dessutom ska för varje semesterlönegrundande frånvarodag (hel eller delvis)

semesterlöneunderlaget ökas med ett belopp motsvarande den genomsnittliga

dagsinkomsten på de lönedelar som utgetts vid sidan av tidlönen (rörliga

lönedelar, Ob-tillägg, övertidstillägg och dylikt).

Tillägget per dag utgör: ifrågavarande lönedelar dividerade med det antal

dagar under intjänandeåret under vilka arbete utförts.

35


Vid frånvaro i samband med semester görs för månadsavlönad avdrag från

månadslönen enligt de avdragsregler vid månadslön, § 7 mom 3.

Vad ovan sagts rörande beräkning av semesterlön gäller på motsvarande sätt

vid beräkning av semesterersättning.

Mom 7 (semesterlagen 16 §)

Mom 7:1 Företag som tillämpar månadslön

Vid företag som till kollektivanställd personal utger fast lön per månad

(månadslön) kan de lokala parterna överenskomma att i stället för

beräkningsreglerna i mom 6 ovan tillämpa reglerna i mom 7:2 - 7:8.

Mom 7:2 Semesterlön

Semesterlönen utgörs av den på semestertiden belöpande aktuella månadslönen

och semestertillägg enligt nedan.

Semestertillägg för varje betald semesterdag utgör:

• 0,8 % av arbetstagarens vid semestertillfället aktuella månadslön

• 0,52 % av summan av de rörliga lönedelar som enligt lagen är

semesterlöneberättigade och som utbetalats under intjänandeåret.

Mom 7:3 Semesterersättning

Semesterersättning utgörs av intjänad semesterlön som inte utgetts i samband

med semesterledighet beräknas som 4,6 % av den aktuella månadslönen per

semesterdag jämte semestertillägg beräknat enligt mom 7:2.

Semesterersättning för sparad semesterdag beräknas som om den sparade

semesterdagen tagits ut det semesterår anställningen upphörde.

Mom 7:4 Semesterdag utan semesterlön

För varje semesterdag utan semesterlön görs avdrag från arbetstagarens

aktuella månadslön med 4,6 % av månadslönen.

Mom 7:5 Ändrad sysselsättningsgrad

Om arbetstagare under intjänandeåret haft annan sysselsättningsgrad än vid

semestertillfället ska den vid semester tillfället aktuella månadslönen

proportioneras i förhållande till arbetstagarens andel av full ordinarie

arbetstid vid arbetsplatsen under intjänandeåret.

36


Om sysselsättningsgraden har ändrats under löpande kalendermånad ska vid

beräkningen användas den sysselsättningsgrad som har gällt under det

övervägande antalet kalenderdagar av månaden.

Beträffande begreppet månadslön se mom 8:1.

Om arbetstagarens arbetstidsschema ändras så att "antalet arbetsdagar per

vecka" förändras, ska antalet outtagna nettosemesterdagar omräknas att

svara mot den nya arbetstiden.

Arbetstagarens deltid är förlagd till i

genomsnitt följande antal arbetsdagar

per vecka

4 20

3,5 18

3 15

2,5 13

2 10

Mom 7:6 Utbetalning av semesterlön

Vid utbetalning av semesterlön gäller följande:

Huvudregel

Semestertillägget om 0,8 % utbetalas vid det ordinarie

löneutbetalningstillfället i samband med semestern.

Antal nettosemesterdagar (vid 25

dagars bruttosemester)

Semestertillägget om 0,52 % utbetalas senast vid semesterårets slut.

Anmärkning:

De lokala parterna bör träffa överenskommelse om utbetalning av

semesterlönetilläggen före huvudsemestern.

Mom 7:7 Sparade semesterdagar

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning de sparats.

Mom 7:8 Semesterlön för sparad semesterdag

Semesterlön för sparad semesterdag beräknas enligt mom 7:2. Vid beräkning

av tillägget om 0,52 % ska dock gälla att all frånvaro under intjänandeåret

ska behandlas på samma sätt som semesterlönegrundande frånvaro.

37


Semesterlönen för sparad semesterdag ska vidare anpassas till arbetstagarens

andel av full ordinarie arbetstid under det intjänandeår som föregick det

semesterår då dagen sparades.

Beträffande beräkning av andel av full ordinarie arbetstid - se mom 7:5.

§ 16 Sjukdom, olycksfall, totalförsvarsplikt

Mom 1 Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall

Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall ska snarast möjligt anmälas till

företaget. Arbetstagare ska dessutom hålla företaget underrättat om

beräknad tidpunkt för återgång i arbetet.

Sjukfrånvaro styrks på anfordran från arbetsgivaren med intyg från

försäkringskassan eller om så begärs med läkarintyg. Vid upprepade fall av

sjukskrivningar har arbetsgivaren rätt att efter lokal förhandling begära

hälsoundersökning som utförs på allmän vårdcentral, sjukhus eller

företagshälsovård.

Mom 2 Totalförsvarstjänstgöring

För fullgörande av totalförsvarsplikt har arbetstagare rätt till ledighet från sin

anställning. Detta innebär rätt att efter fullgjord totalförsvarsplikt åter

erhålla arbete vid företaget. Anmälan om önskad återgång i arbetet ska ske i

anslutning till totalförsvarstjänstens slut.

§ 17 Beklädnadsförmåner

Arbetsgivaren tillhandahåller lämpliga överdragskläder / arbetskläder och

svarar för fri tvätt av desamma. Därutöver utgår skyddskläder efter behov.

§ 18 Permission och tjänstledighet

Mom 1 Permission

Med permission avses ledighet med bibehållen lön.

Arbetstagare, som önskar erhålla permission, ska om så är möjligt ansöka om

detta i god tid innan ledigheten ska börja. I ansökan ska arbetstagaren ange

skälet och önskad tidsperiod för ledigheten.

38


Permission beviljas i följande fall:

Skäl

A Eget bröllop

B Nödvändiga bestyr i samband med

nära anhörigs frånfälle

Tid

Bröllopsdagen

Högst en dag

C Nära anhörigs begravning Begravningsdagen jämte erfoderlig

restid, totalt högst tre dagar

D Vid urnnedsättning avseende nära

anhörig

E Egen 50-årsdag

F Hastigt uppkommande

sjukdomsfall hos hemmaboende nära

anhörig (styrks i efter hand vid

anfordran)

Anmärkning till punkt F:

Högst en dag per tillfälle

Födelsedagen

Högst en dag per tillfälle

Här avsedd förmån betalas inte i de fall då lag om allmän försäkring ger

ersättning för vård av sjukt barn.

Skäl

G Eget läkar- eller tandläkarbesök i

följande fall:

1) Vid akuta besvär som fodrar

omedelbar behandling och under

förutsättning att ersättningen inte

betalas från allmän försäkringskassa

Tid

Tid som åtgår för första besöket

inklusive restid

39


2) Vid av företaget anordnad

hälsokontroll och av sådan kontroll

föranledd remiss till annan läkare

eller sjukhus

3) Vid besök på sjukvårdsinrättning

efter remiss av företagsläkare eller av

företaget anvisad läkare

H Besök vid företagshälsovård

I Anställd som arbetat del av dag och

därefter måste lämna arbetsplatsen

under återstoden av arbetsdagen på

grund av arbetsskada ska erhålla

permission under denna tid.

Förutsättningar för att permission ska

utges är dock att arbetsskadan inte

föranleder sjukskrivning för längre

tid än sju dagar räknat fr o m

insjuknandedagen enligt lagen om

allmän försäkring.

40

Tid som åtgår för första besöket

inklusive restid

Tid som åtgår för första besöket

inklusive restid

Tid som åtgår för besöket inklusive

eventuell restid

Med "nära anhörig" förstås make/maka, barn, barnbarn, syskon, föräldrar,

far- och morföräldrar samt svärföräldrar.

Med make/ maka jämställs person som arbetstagaren sammanlever med

under äktenskapsliknande förhållanden (d v s om man har samma

mantalsskrivningsadress eller sammanbor och har hemmavarande

gemensamma barn).

Permission beviljas inte i den mån arbetstagaren under aktuell tid är

frånvarande av annan anledning (semester, tjänstledighet, sjukdom, fridagar,

bortovarodagar som betalas av försäkringskassa eller försäkringsinrättning).

Bibehållen lön enligt detta moment se § 12 mom 2.

Mom 2 Tjänstledighet

Tjänstledighet är ledighet utan lön och andra anställningsförmåner.


Tjänstledighet kan beviljas om detta inte medför olägenhet för verksamheten

vid företaget, detta innebär ingen inskränkning i de lagenliga rättigheter som

tillkommer arbetstagarna.

Arbetstagare, som önskar erhålla tjänstledighet, ska ansöka härom i god tid

innan ledigheten ska börja. Ansökan som avser tjänstledighet med anledning

av studieledighetslagen ska lämnas senast en månad innan ledigheten ska

börja om ledigheten avses omfatta minst ett år. I ansökan ska arbetstagaren

ange önskad tidsperiod för tjänstledigheten.

Vid tjänstledighet för arbetstagare med lön per månad görs löneavdrag enligt

§ 8 mom 3.

§ 19 Permitteringslön

Mom 1

Då arbetsgivare, utan att anställningen upphör, på grund av arbetsbrist,

driftstörning eller annan sådan omständighet inte tillhandahåller

arbetstagaren något arbete samt befriar arbetstagaren från hans

närvaroskyldighet (permittering) utges ersättning (permitteringslön) i enlighet

med mom 7 - 9 nedan.

Mom 2

Permittering kan vidtas oavsett regler om turordning.

Mom 3

Arbetstagaren är skyldig att inom skälig tid återgå i arbete när det hinder som

föranledde permitteringen upphört.

Mom 4

I permitteringsfrågor ska lagstadgad förhandlingsskyldighet iakttas. Vid dessa

förhandlingar ska parterna eftersträva enighet om omfattning och förläggning

av permitteringen. Parterna bör därvid ta hänsyn till företagets produktions-

och marknadsförhållanden samt eftersträva lösningar som medför minsta

möjliga olägenhet för berörda arbetstagare.

Mom 5

Permitteringstid räknas i hela dagar (arbetsdagar). Permittering som

föranleds av oförutsedda driftsavbrott, t ex strömavbrott och som beslutas

inom en timme efter ordinarie arbetstidens början räknas som en

permitteringsdag enligt detta avtal.

41


Mom 6

Permittering enligt detta avtal får för en arbetstagare om fatta högst 30

arbetsdagar per kalenderår.

Mom 7

För permitteringstid utbetalar arbetsgivaren permitteringslön.

Permitteringslönen motsvarar vad arbetstagaren skulle ha erhållit om

arbetstagaren arbetat under permitteringstiden, d v s lön, ersättning för

förskjuten tid och skiftarbete utges med samma belopp som arbetstagaren

skulle ha erhållit om denne arbetat enligt ordinarie arbetstidsschema.

Detta innebär för arbetstagare med

• månadslön

- oförändrad månadslön inklusive eventuell premie

• timlön

- den för arbetstagaren aktuella timlönen inklusive eventuella

individuella tillägg, som gäller för arbetstagaren

• ackordslön

- arbetstagarens medeltimförtjänst på tidlön och

- ackord under senast kända kvartal.

Permitteringslönen beräknas med hänsyn till det antal timmar på

arbetstagarens ordinarie arbetstid, varunder arbetstagaren annars skulle ha

arbetat.

Permitteringslön ingår i underlaget för beräkning av lagstadgade

arbetsgivaravgifter och semesterlön.

Mom 8

Permitteringslön utges inte vid permittering som föranleds av

a) arbetstagarens eget vållande

b) olovlig konflikt inom LO:s område

c) semesterstängning i samband med huvudsemestern dock högst

under de första tio permitteringsdagarna

d) offentlig myndighets beslut som arbetsgivaren inte kunnat räkna

med.

42


§ 20 Omflyttning

Mom 1 Möjlighet till lokal överenskommelse

Betalningsreglerna vid omflyttning i mom 2 - 4 gäller om de lokala parterna

inte enas om annat.

Mom 2 Definition

Med omflyttning avses tillfällig övergång till annan befattning. Avsikten är

att arbetstagaren efter kortare tid ska återgå till sin tidigare befattning.

Mom 3 Lön vid omflyttning

För arbetstagare med lön per månad:

Vid omflyttning till befattning med högre lön betalas för den "nya"

befattningen gällande lönen från och med närmast efterföljande löneperiod.

Vid återgång till ordinarie befattning betalas ordinarie lön vid nästkommande

löneperiod. Löneförändringar får inte göras för kortare tid än en månad.

Vid omflyttning till befattning med lägre lön betalas oförändrad lön under

två avlöningsperioder efter omflyttningen. Då en omflyttning till befattning

med lägre lön varat två avlöningsperioder ska överläggning upptas om

eventuell omplacering.

Mom 4 Omflyttningstillägg

För arbetstagare med lön per timme:

Vid omflyttning till befattning med högre lön betalas från och med

omflyttningsdagen den för den nya befattningen gällande lönen.

Vid omflyttning till befattning med lägre lön betalas under fyra

avlöningsperioder - förutom eventuella upplärnings- eller inkörningstillägg -

ett personligt tillägg (omflyttningstillägg) motsvarande skillnaden mellan

arbetstagarens medeltimförtjänst under senast kända kvartal eller annan

lokalt överenskommen period och den nya befattningens genomsnittliga

medeltimförtjänst under motsvarande period. (Medeltimförtjänst =

medeltimförtjänsten på tidlön och ackord exklusive semesterlön, helglön,

förskjuten tid och övertidstillägg.) Då en omflyttning till befattning med lägre

lön varat fyra avlöningsperioder ska överläggning upptas om eventuell

omplacering.

43


§ 21 Omplacering och omställning

Mom 1 Möjlighet till lokal överenskommelse

Betalningsreglerna vid omplacering och omställning i mom 2 - 6 gäller om de

lokala parterna inte enas om annat.

Mom 2 Definition

Med omplacering avses varaktig övergång till annan befattning. Avsikten är

att arbetstagaren ska stanna kvar i den nya befattningen.

Beträffande omställning se mom 5.

Mom 3 Lön vid omplacering

För arbetstagare med lön per månad:

Vid omplacering till befattning med högre lön betalas den för den nya

befattningen gällande lönen från och med närmast efterföljande ny

löneperiod.

Vid omplacering till befattning med lägre lön bibehålls, om arbetstagaren

varit anställd minst ett år, den tidigare utgående lönen som personlig lön.

Fram till dess lönen anpassats till den nya befattningen betalas endast av

Kommittén och förbundet överenskomna generella lönehöjningar.

Mom 4 Omplaceringstillägg

För arbetstagare med lön per timme:

Vid omplacering till befattning med högre lön betalas från och med

omplaceringsdagen den för den nya befattningen gällande lönen.

Vid omplacering till befattning med lägre lön betalas till arbetstagare som

varit anställd minst ett år - förutom eventuella upplärnings- eller

inkörningstillägg - ett personligt tillägg (omplaceringstillägg), motsvarande

skillnaden mellan arbetstagarens medeltimförtjänst under senast kända

kvartal eller motsvarande lokalt överenskomna period och den

genomsnittliga medeltimförtjänsten för den nya befattningen under

motsvarande tid.

(Medeltimförtjänsten = medeltimförtjänsten på tidlön och ackord exklusive

semesterlön, helglön, förskjuten tid och övertidstillägg.) Fram till dess lönen

anpassats till den nya befattningen betalas endast av Kommittén och

förbundet överenskomna generella lönehöjningar.

44


Mom 5 Tekniska förändringar

Vidtas tekniska förändringar beträffande produkter eller

produktionshjälpmedel innebärande att den ursprungliga befattningen

värderas annorlunda än tidigare gäller reglerna i mom 3 eller 4.

Mom 6 Undantag

Arbetsgivaren har inte skyldighet att betala personlig lön/omplaceringstillägg

• då en omplacering sker på arbetstagarens egen begäran och

omplaceringen inte är sakligt motiverad av ålder eller hälsoskäl

• då omplacering föranleds av arbetstagarens eget för vållande,

såvida inte annat överenskommits lokalt.

§ 22 Traktaments- och reseersättningar

Mom 1 Måltidsersättning

Då anställd på grund av färd utom ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin

huvudmåltid för dagen på vanlig tid och plats, utges ersättning enligt

följande.

Med 88 kronor under förutsättning att bortovaron varat minst fyra timmar

och hela måltidsrasten infaller under denna tid.

Med 88 kronor för kvällsmål under förutsättning att bortovaron varat minst

tre timmar efter ordinarie arbetstidens slut och erforderlig rast för intagande

av sådan måltid inte beretts på tjänstgöringsorten före färdens påbörjande.

Dessa ersättningar utgör såväl bidrag till måltidskostnader som vederlag för

under sådan måltidsrast eventuellt utfört övertidsarbete, som inte särskilt

beordrats.

Ersättningen inkluderar semesterlön (semesterersättning).

Anmärkning:

Beloppen justeras årligen per nästkommande lönerevisionsdatum med hänsyn

till förändring i konsumentprisindex för ”restauranger” utifrån perioden

november - november. Basår för justering är november 2005 med indextalet

391,6.

45


Mom 2 Ersättning i samband med övernattning, researvode m m

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetshetsorten betalar

arbetsgivaren ersättning för logikostnad och traktamenten enligt de

bestämmelser och med de belopp som vid varje tidpunkt anges som

avdragsgilla i anvisningarna till Kap 12 §§ 6 – 16 Inkomstskattelagen (IL).

Därutöver erhåller den anställde ett särskilt researvode om 150 kronor då helt

traktamente utges och 75 kronor då halvt traktamente utges. Ersättningarna

inkluderar semesterlön (semesterersättning).

Om arbetstagaren genom arbetsgivarens försorg erhåller fri kost och logi,

utges varken traktamente eller särskilt researvode.

Lokal överenskommelse kan träffas om tillämpning av andra regler än de

ovan angivna.

Mom 3 Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader utges för billigaste färdmedel.

Vid tjänsteresa med egen bil åtnjuter arbetstagaren resekostnadsersättning

med belopp per kilometer som anges i det s k bilersättningsavtalet för statliga

befattningshavare, om inte annat överenskommits mellan den anställde och

företaget.

Tjänsteresa med egen bil förutsätter överenskommelse mellan berörda parter

innan resan påbörjas.

Mom 4 Arbete utomlands

Innan arbetstagare påbörja utlandsresa ska lokal överenskommelse träffas

om villkoren för utlandsarbetet.

Vid arbete utomlands ska arbetstagaren tillförsäkras motsvarande avtals- och

lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner som vid arbete i Sverige.

Med avtalsfästa försäkrings- och pensionsförmåner avses AGS, STP, TFA,

TGL och ABG.

Med lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner avses förmåner enligt lagen

om arbetsskadeförsäkring samt sjukpenning och ATP-förmåner enligt lagen

om allmän försäkring.

46


En grundläggande förutsättning för arbetsgivarens försäkringsåtagande är att

arbetstagaren inte begär utflyttning från Sverige under det första

tjänstgöringsåret.

§ 23 Restidsersättning

Mom 1 Restid

Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad

tjänsteresa som åtgår för själva resan till bestämmelseorten.

Restid som faller inom klockslagen för den ordinarie dagliga arbetstid, som

gäller för den anställde, räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas

därför endast tjänsteresor utanför den anställdes ordinarie arbetstid.

Vid beräkning av restid ska endast fulla halvtimmar medtas.

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan eller del

av denna, ska tiden kl 22.00 - 08.00 inte medräknas.

Som restid räknas även normal tidsåtgång då den anställde under tjänsteresa

själv kör bil eller annat fordon, oavsett om detta tillhör arbetsgivaren eller

inte.

Resan ska anses påbörjad och avslutad i enlighet med de bestämmelser som

gäller för traktamentsberäkning eller mot svarande vid respektive företag.

Mom 2 Restidsersättning

Till timavlönade arbetstagare utges restidsersättning per timme med

timförtjänst x 174

250

utom när resan har företagits under tiden från kl 18.00 fredag fram till kl

06.00 måndag eller från kl 18.00 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag

fram till kl 06.00 efter helgdag, då ersättningen är

timförtjänst x 174

200

Restidsersättning enligt divisorn utges för högst fem timmar per

kalenderdygn.

47


Till månadsavlönade arbetstagare utges restidsersättning per timme enligt

ovan med månadslönen dividerad med faktorn 250 respektive 200.

Anmärkning:

För arbetstagare med lön per timme avses med timförtjänst ovan den aktuella

timlönen (dvs. timlön inklusive eventuella tillägg) som gäller för

arbetstagaren

eller

arbetstagarens medeltimförtjänst på tidlön och ackord enligt senast kända

kvartal.

För arbetstagare med lön per månad avses oförändrad månadslön inklusive

eventuell premie.

Mom 3 Undantag

Ovan angivna restidsersättningar tillämpas inte för anställda för vilka i

arbetsuppgifterna ingår att regelbundet resa för arbetsgivarens räkning.

§ 24 Avtalsförsäkringar

Följande överenskommelser mellan SAF/Svenskt Näringsliv och LO har

antagits att gälla parterna emellan:

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Avgångsbidrag (AGB)

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

Avtalspension SAF-LO

Trygghetsförsäkring (TFA)

Omställningsförsäkring Svenskt Näringsliv – LO

I övrigt gäller som kollektivavtal mellan parterna de bestämmelser som anges

i vid varje tidpunkt gällande "Regler i kollektivavtal om anslutning till AFAförsäkringarna"

vilka överenskommits av SFO, LO och PTK.

48


§ 25 Giltighets- och uppsägningstid

Detta avtal gäller från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars

2013. Därefter gäller avtalet för ett år i sänder om begäran om förhandling

inte framställts senast två månader före den 31 mars 2013. Sker begäran om

förhandling före januari månads utgång gäller avtalet för tid efter den

31 mars 2013 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Stockholm den 19 juni 2012

ALMEGA Tjänsteförbunden Handelsanställdas Förbund

Bransch Lagring och distribution

Aimo Pekkala Tommy Tillgren

49


Bilaga 1 Särskilda regler vid deltidsarbete

Arbetsgivaren ska se till att den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänst

blir så jämn som möjligt. Arbetstidsschema ska upprättas, om

arbetsuppgifternas särskilda karaktär gör detta omöjligt. På

arbetstidsschemat ska anges all arbetstid som återkommer regelbundet.

Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens

längd och förläggning. En arbetstid understigande 16 timmar per vecka

medför att rätten till avgångsbidragsförsäkring och grupplivförsäkring samt i

vissa fall avtalsgruppsjukförsäkringsförmåner minskas. Information om detta

och övriga anställningsvillkor ska ges till den deltidsanställde.

Där det är praktiskt möjligt och om den anställde så önskar ska arbetstiden

bestämmas så att den ger rätt till de ovan angivna sociala förmånerna. På

detta sätt beaktas också möjligheten att erhålla arbetslöshetsförsäkring. För

närvarande gäller minst 17 timmars arbete i genomsnitt per vecka. Vid utökat

arbetskraftsbehov ska i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal

timmar.

Parterna är ense om att tvist rörande tillämpning av denna överenskommelse

avgörs av Svenskt Näringsliv och LO.

50


Nu når du

Handels Direkt

på 0771-666 444

Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning

i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet och

arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor,

löner, arbetsmiljön, rättigheter och medlemsförmåner

till frågor om din medlemsavgift.

Du når Handels Direkt alla vardagar 8-18

på 0771-666 444, oavsett var du bor.

07 2012

Handelsanställdas förbund

Box 1146, 111 81 Stockholm HA2012-505

handels.se

More magazines by this user
Similar magazines