Gränshinder för individen - Interreg Sverige Norge

interreg.sverige.norge.com

Gränshinder för individen - Interreg Sverige Norge

Gränshinder för individen

Utmaningar!

EU utvidgas, arbetskraften alltmer rörlig

Den globala konkurrenskraften blir allt

starkare

Vi i Norden måste kunna följa med och

framstå som dynamiska och flexibla

Viktigt att säkerställa att den inre marknaden

fungerar även i praktiken


Det nordiska samarbetet är klart starkast förankrat bland

medborgarna än något annat internationellt samarbete

Allt fler nordbor är i sitt dagliga liv

beroende av att de nordiska avtalen

fungerar och att gränshindren

avlägsnas

Myndigheter och medborgare har helt motsatt syn på

gränshindrens och problemens existens..

Norden var länge föregångare att riva gränshinder, de

nordiska avtalen var medlet. Det medlet tycks i allt

högre grad ha förlorat sin effektivitet


De största problemen för individen återfinns

inom familjepolitik, utbildning och beskattning

Särskilt problematiskt blir det för nordbor som

faller mellan två länders system p.g.a oklarheter

om vilket lands regler som skall tillämpas. I sådana

situationer är nordbornas rättsskydd delvis satt ur

funktion

Antalet avtal som kan betecknas som centrala eller

av betydelse med tanke på nordbornas rättigheter

är ca 30 st. Ex: Arbetsförmedlingssamarbete,

Nordisk tentamensgiltighet, NORDPLUS,

kommunalt samarbete över nordiska riksgränser,

konvention om socialt bistånd, receptgiltighet etc


Studier

Norska myndigheter värderar mekaniskt en

finländsk grundskolelärares examen lägre än en

norsk med hänvisning till teoretiska normer.

Följden blir att lägre lön utgår för samma arbete

En norsk medborgare kom inte in vid ett

svenskt universitet då enbart gymnasiebetygen

räknades, inte därefter genomförda

högskolestudier i Norge


Nordiska

Språkkonventionen

I flera fall har lokala myndigheter inte accepterat

handlingar på andra nordiska språk.

Översättningar har fått bekostas av kunden

Norska skattedirektoratet har tolkat

språkkonventionen så att de mottar brev på

annat nordiskt språk, men svarar enbart på

norska


Arbete

Svensk medborgare med kockutbildning i

Sverige och arbetar sedan tre år i Norge efter 26

års branscherfarenhet i Sverige. Utbildning och

erfarenhet godkänns ej i Norge, lönen blir lägre

En ickedansk medborgare kan ej inneha en

tjänstemannaställning i Danmark. Motsvarande

gäller i övriga länder enbart för personer som

utövar myndighet


Pension

Pensionsålder i Norge är 67 år, i Sverige 65 år.

En boende i Sverige som jobbat i Norge och blir

arbetslös vid t ex 65 års ålder, kan ej få pension

från Norge eftersom pensionsåldern ej är

uppnådd. Den arbetslöse kan heller inte få Akassa

från Sverige eftersom hon/han har uppnått

pensionsålder..


Skatter

En norrman, bosatt i Sverige, som arbetar i Norge får

inte göra avdrag för ränta på bostadslån (tagna dels i

Norge, dels i Sverige)

En svensk pensionär bosatt i Norge betalar 25% skatt

på sin svenska pension, medan en dansk pensionär

bosatt i Norge betalar 40% på sin danska pension

En norsk medborgare bosatt i Norge med pension från

Sverige, betalar skatt på svensk pension i Sverige.

Resterande svensk pension tas med vid

skatteberäkning av norsk pension


Socialskydd

En norsk kvinna boende i Sverige blev gravid med en

norsk man och flyttade till Norge före födseln. Barnet

folkbokfördes i Norge och skulle bo hos fadern då

modern efter barnledigheten återvände till arbete i

Sverige. Sverige betalde barnbidrag men upphörde efter

tre månader med motiveringen att barnet var folkbokförd

i Norge. Norge betalade inte då modern var bokförd i

Sverige under graviditeten..


Mobilitet

En person som flyttar till Sverige eller Norge kan inte

öppna bankkonto eller ingå hyresavtal innan han/hon fått

ett nationellt personnummer som kan dröja flera veckor

En ambulans får inte köra över gränsen till annat nordiskt

land med t ex morfin i bilen

En person som behöver stark medicin och lagligen vill

resa från Sverige till annat nordiskt land måste kontakta

ambassad för att veta vilka mediciner som kräver

tillstånd, därefter få motivering av läkaren som skrivit

receptet, och ytterligare intyg av central myndighet.

Proceduren tar 12-14 dagar och kostar flera hundra kr..


Rekommendationer till åtgärder

Information! Tillgång till korrekt, tillgänglig och likriktad

information om regler, system och möjligheter

Utbildning! Fri mobilitet för studerande, erkännande av

varandras utbildningar, underlag för gränsregional

kompetensförsörjning, pragmatisk inställning


Rekommendationer till åtgärder

Förenkling av regler! Förenkla och översätta

blanketter, (1) personnummer i Norden, myndighetssamarbete,

utbilda handläggare i gränsproblematik, säkra kompabilitet mellan

skatt- social och pensionssystemen

Nätverk och kontaktforum! Förmedling av

problemställningar och lösningar till beslutsfattare, ökat samarbete

och förståelse för helheten mellan olika myndigheter, ökad

samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska

informationstjänsterna

More magazines by this user
Similar magazines