Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

2.5 Klimatanpassning

Två strategier för att möta klimatförändringarna är att minska utsläppen av växthus-

gaser och att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte går att undvika.

Medan åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser riktar sig mot orsaken till

klimatförändringarna, riktar sig åtgärder för klimatanpassning mot effekterna av kli-

matförändringarna. I tidigare avsnitt har vi beskrivit ekonomiska styrmedel för att

minska utsläppen av växthusgaser. I detta avsnitt fokuserar vi på klimatanpassning,

främst ur ett svenskt perspektiv. Vi beskriver kortfattat vilka påfrestningar klimatför-

ändringarna kan innebära för samhället, varför klimatanpassning är viktigt och vem

som har ansvar för klimatanpassning i Sverige.

KLIMATANPASSNING – VAD OCH VARFÖR?

Medan åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser riktar sig mot orsaken till

klimatförändringarna, riktar sig klimatanpassning mot effekterna av klimatförändringarna.

Även om beslutsfattarna från och med idag skulle totalförbjuda alla utsläpp av

växthusgaser är en del klimatförändringar oundvikliga på grund av den mängd växthusgaser

som redan släppts ut i atmosfären (IPCC, 2007a; Klimatanpassningsportalen,

2012). Därför behövs åtgärder för klimatanpassning.

Klimatanpassning definieras som åtgärder som syftar till ”att anpassa samhället till de

klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden”

(Klimatanpassningsportalen, 2012). Klimatanpassning kan bestå av en mängd

olika åtgärder som kan variera i omfattning och kostnad. Enkla och billiga åtgärder

kan till exempel vara övergång till andra grödor och växter i jord- och skogsbruk. Mer

komplicerade och dyrare åtgärder kan bestå av förflyttning av bebyggelse och byggande

av skyddsvallar. Klimatanpassning kan också bestå av ny eller förändrad lagstiftning,

till exempel förändringar i byggnormer och kommunala detaljplaner.

De flesta samhällen och kulturer har historiskt sett varit tvungna att anpassa sig till

förändringar i både klimat och väder. Många gånger har anpassningen skett helt utan

planering som ett direkt svar på ett visst problem. Planerad klimatanpassning baserar

sig däremot på förutspådda klimatförändringar och en uppfattning om människans

möjlighet att ingripa för att göra det bästa möjliga av en oundviklig situation.

För varje förväntad negativ effekt av klimatförändringarna finns ett antal sociala, institutionella,

teknologiska, marknadsmässiga och/eller beteendemässiga anpassningsåtgärder

som kan minska och lindra effekten i fråga. I vissa fall kan exempelvis en

försäkringslösning vara ett bra alternativ. 72 Möjligheterna till anpassning varierar naturligtvis

mellan geografiska områden, socioekonomiska grupper och över tiden (IPCC,

2007a). En fördel med klimatanpassning framför utsläppsminskningar är att kopplingen

mellan kostnaden och nyttan av en åtgärd är tydligare för den som bekostar åtgärden.

Motsvarande koppling för en utsläppsminskande åtgärd är både mindre direkt

(nyttan uppstår över tid) och mindre tydlig (nyttan är global). Anpassningsåtgärder ger

dessutom nytta oavsett vad som orsakar klimatförändringarna.

72 Kostnaderna för klimatrelaterade skador, till exempel översvämningar, förväntas öka i framtiden.

Försäkringsbolagen förväntas därför behöva höja och differentiera sina premier. Till exempel diskuteras

differentierade premier beroende på villans eller fritidshusets läge (Miljöaktuellt, 2011).

98

More magazines by this user
Similar magazines