Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

kan även, till exempel som en del i biståndsarbetet, finansiera klimatanpassning utomlands.

KLIMATANPASSNING I RELATION TILL UTSLÄPPSMINSKNINGAR

Vid en första anblick kan åtgärder för klimatanpassning respektive utsläppsminskningar

framstå som substitut till varandra. För det första innebär två olika åtgärdsstrategier

i kombination med begränsade resurser alltid en risk för undanträngning av den ena

eller andra. Om resurser satsas på utsläppsminskningar finns mindre resurser till anpassning

och vice versa. För det andra innebär framgångsrika anpassningsåtgärder att

marginalnyttan av utsläppsminskningar minskar och tvärtom. Eftersom det tar lång tid

för utsläppsminskande åtgärder att ha effekt är troligtvis utsläppsminskningars effekt

på marginalnyttan av anpassningsåtgärder mindre än anpassningsåtgärders effekt på

marginalnyttan av utsläppsminskningar. Klein m.fl. (2007) granskar sambandet mellan

klimatanpassning och utsläppsminskningar och drar slutsatsen att förhållandet är

komplext. En allmän slutsats är att klimatanpassning och utsläppsminskningar interagerar

över tid och rum och att båda bör vara del av en övergripande strategi för att

möta klimatförändringarna (Ingham m.fl., 2005; Klein m.fl., 2007; Lecocq och Shalizi,

2007).

De senaste årens svårighet att nå enighet i klimatförhandlingarna har också inneburit

att en större vikt nu läggs vid klimatanpassning (Agrawala m.fl., 2011). Beslutsfattare

efterfrågar därför alltmer analyser av hur mixen av utsläppsminskande åtgärder och

anpassningsåtgärder ska se ut, när den ska implementeras, vad den kostar och vilka

fördelningsmässiga effekter den innebär.

Givet att beslutsfattare har en låg diskonteringsränta (det vill säga värderar framtida

kostnader och nyttor högt) och att det finns en risk för katastrofala klimatförändringar

visar optimeringsmodeller 73 att en mix av strategier är välfärdshöjande jämfört med att

enbart tillämpa den ena eller andra strategin (Bosello, 2010; Bosello m.fl., 2010; de

Bruin m.fl., 2007; 2009). Hur mycket anpassning respektive utsläppsminskningar

mixen ska innehålla är emellertid fortfarande en öppen fråga.

Närvaro eller frånvaro av internationella samarbeten för att minska utsläppen av växthusgaser

påverkar också resultaten i optimeringsmodellerna. I en analys utan samarbete

mellan länder uppstår starka incitament till anpassning och små incitament till

utsläppsminskningar, givet en liten risk för katastrofala klimatförändringar. Om internationellt

samarbete däremot förekommer är det optimalt med både utsläppsminsknings-

och anpassningsåtgärder i modellerna (Bosello m.fl., 2011).

De olika effekter utsläppsminskningar respektive klimatanpassning har på kort och

lång sikt talar också för att båda strategierna behövs.

73 Så kallade integrated assessment modeller som kombinerar naturvetenskapliga och socio-ekonomiska

aspekter på klimatförändringarna i syfte att utvärdera olika styrmedelsalternativ (Kelly och Kolstad, 1998).

100

More magazines by this user
Similar magazines