Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

tredjedel av anläggningarna har goda marginaler för ökade extremflöden. Det innebär

att en ansenlig mängd av dammarna måste klimatanpassas på ett eller annat sätt.

I en granskning av säkerheten vid vattenkraftdammar konstaterar Riksrevisionen

(2007) att det finns problem och brister. Bland annat bedöms dammägarnas egenkontroll

vara för svag och länsstyrelsernas tillsyn av dammarna för begränsad. Riksrevisonen

påpekar att det är viktigt att länsstyrelser, som bedriver tillsyn enligt miljöbalken,

och kommuner, som bedriver tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, utvecklar en

samsyn av hur tillsynen ska bedrivas. Eftersom frågan om dammsäkerhet styrs av två

lagar och involverar ett flertal aktörer, är det extra viktigt att ansvarsförhållanden är

tydliga (Svenska kraftnät, 2007).

Utredningen om översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet menar också i sitt

betänkande (SOU 2012:46) att länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerheten hittills varit

otillräcklig. Utredningen föreslår därför ett antal åtgärder för att förbättra tillsynen och

egenkontrollen av dammarna, till exempel en klassificering av dammarnas säkerhet

och krav på säkerhetsledningssystem med rapporteringsskyldighet för dammägarna.

Givet att åtminstone en del av de förslagna åtgärderna genomförs bör dammsäkerheten

i Sverige förbättras avsevärt i framtiden.

De sårbarhetskartläggningar av vattenkraftdammar som genomförts är viktiga ingredienser

i svensk klimatanpassning. Om olika sektorers sårbarheter kartläggs på liknande

sätt skapas en möjlighet för beslutsfattarna att prioritera bland olika insatser.

AVSNITTET I KORTHET

Klimatanpassning behövs för att de utsläpp av växthusgaser som redan är

gjorda medför att en del klimatförändringar är oundvikliga.

Klimatanpassning och utsläppsminskningar interagerar och båda bör vara del

av politiken för att möta klimatförändringarna.

Klimatanpassning innebär lokala nyttor och kostnader medan utsläppsminskningar

innebär globala nyttor och lokala kostnader.

Områden där det kan bli aktuellt för Sverige med klimatanpassning är till

exempel vatten och avlopp, vägar och järnvägar, vård och omsorg och livsmedelshantering.

Kommunerna är skyldiga att ta hänsyn till risker från klimatförändringar i sin

planering eftersom de ansvarar för flera verksamhetsområden som kommer

att påverkas av klimatförändringarna.

För att stödja kommunerna ska länsstyrelserna samordna det regionala klimatanpassningsarbetet.

I samverkan med andra myndigheter samlar SMHI in och

sprider information om klimatförändringar och klimatanpassning.

Klimatanpassning i Sverige bör fokusera på att identifiera och reducera samhällets

sårbarheter. Investeringar med lång livslängd bör ta hänsyn till att klimatet

kommer förändras.

En förutsättning för kostnadseffektiva anpassningsåtgärder är planeringsunderlag

som tar hänsyn till osäkerheter i klimatförändringarna.

105

More magazines by this user
Similar magazines