Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Kyotoprotokollet

Under Kyotoprotokollet bokförs utsläpp och upptag för skogsbruk och annan markanvändning

i så kallade aktiviteter. Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

(2013 till 2017 eller 2020) kommer bokföringsreglerna att förändras. De viktigaste

förändringarna är att aktiviteten Skogsbruk blir obligatorisk, att innehållet av kol i

träprodukter 85 inkluderas i bokföringen av aktiviteten Skogsbruk och att man inkluderar

en mekanism för att hantera naturliga störningar, såsom bränder, stormar och insektsangrepp.

Dessutom kommer aktiviteten Skogsbruk att bokföras relativt en referensnivå,

det vill säga skillnaden mellan faktiskt upptag av koldioxid och den på förhand

fastställda referensnivån. Det land vars Skogsbruk genererar ett större upptag än

denna referensnivå bokför ett nettoupptag medan landet bokför ett nettoutsläpp ifall upptaget

är lägre än referensnivån. Det maximala nettoupptag som kan bokföras för aktiviteten

Skogsbruk är under andra åtagandeperioden begränsad till ett tak på

3,5 procent av landets totala utsläpp 1990. Om däremot upptaget blir mindre än referensnivån

kommer detta nettoutsläpp bokföras full ut.

Europeiska Unionen

Sveriges åtaganden inom Kyotoprotokollet går genom vårt medlemskap inom den

Europeiska Unionen. De svenska åtagandena bestämdes genom en bördefördelning

mellan länderna. Under våren 2012 lämnade Europeiska kommissionen (2012a) ett

förslag om ett gemensamt regelverk för hur sektorn skogsbruk och annan markanvändning

ska hanteras inom ramen för EU:s Klimat- och energipaket. De förslag på

bokföringsregler som lämnas stämmer huvudsakligen med bokföringsreglerna för

Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Förslaget från kommissionen innebär att det från 1 januari 2013 införs ett gemensamt

regelverk för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser från skogsbruk och

annan markanvändning. Däremot kommer utsläpp och upptag av växthusgaser från

skogsbruk och annan markanvändning inte räknas mot EU:s nuvarande utsläppsmål

under Klimat- och energipaketet. Om det däremot skulle ske en upptrappning av EU:s

klimatambitioner, menar kommissionen att man ska knyta skogsbruk och annan markanvändning

till EU:s utsläppsmål genom ett kompletterande förslag. Hur detta ska

ske beskrivs inte i förslaget. Det kan noteras att även om upptag och utsläpp inte bokförs

mot EU:s 20-procentmål, så kommer varje medlemsstat att bokföra upptag och

utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, eftersom varje medlemsstat

kommer ratificera en ny åtagandeperiod under Kyotoprotokollet.

SKOGSBRUK OCH ANNAN MARKANVÄNDNING I SVERIGE

Sverige har stora arealer skog som genererar höga upptag av koldioxid. Upptagen av

koldioxid i skogsbruk och annan markanvändning för Sveriges del har varit och är

betydande jämfört med de utsläpp som genereras från övriga delar av samhället. Av de

växthusgaser som Sverige släppt ut i perioden 1990–2010 har skogsbruk och annan

markanvändning bundit upp 53 procent. Den största bidragande faktorn är att tillväxten

i skogen varit större än avverkningen trots att avverkningen stadigt ökat under

perioden (Skogsstatistisk årsbok 2011).

85 Träprodukter definieras av IPCC som all biomassa som tas tillvara vid avverkning. Virket förädlas till

produkter och det kol som bundits i den växande skogen vidarelagras i träprodukterna under olika lång tid

beroende på produktens livslängd.

109

More magazines by this user
Similar magazines