Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Precis som koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen har ett pris i den

övergripande klimatpolitiken, skulle skogsbruket kunna ersättas för sitt upptag av

koldioxid. En sådan kompensation (till exempel ersättning för att inte avverka) skulle

gynna klimatet, och komplettera övriga styrmedel genom att denna externa effekt

internaliseras på ett effektivt sätt.

I praktiken uppstår givetvis problem med införande av en sådan koldioxidsubvention

som ovan nämnda mätproblem, läckage och beständighet, men den skulle också medföra

höga administrativa kostnader.

Om de problem som existerar gällande mätning och läckage kan åtgärdas, samt om

effektiva styrmedel finns till hands för att skapa individuella incitament för att öka

nettoupptaget av koldioxid i skogsbruk och annan markanvändning, bör Sverige arbeta

för ett utökat utrymme för tillgodoräknande av framtida kolsänkor.

AVSNITTET I KORTHET

I ett globalt perspektiv anses skogsbruk och annan markanvändning på sikt

kunna begränsa ökningen av de atmosfäriska halterna av koldioxid, men flera

problem återstår att lösa för att realisera denna potential.

I Sverige utgör skogsbruk och annan markanvändning ett relativt stort upptag

av växthusgaser, primärt genom att tillväxten av biomassa är större än avverkad

biomassa i våra skogar.

Upptag och utsläpp till och från skogsbruk och annan markanvändning inkluderas

inte i det svenska utsläppsmålet för år 2020.

En oväntat hög avverkning i skogsbruket kommer försvåra Sveriges förmåga

att uppnå målet för Kyotoprotokollets kommande åtagandeperiod.

Om problemen med mätning och läckage kan åtgärdas samt om effektiva

styrmedel finns till hands för att skapa individuella incitament för att öka nettoupptaget

av koldioxid i skogsbruk och annan markanvändning, bör Sverige

arbeta för ett utökat utrymme för tillgodoräknande av framtida kolsänkor.

111

More magazines by this user
Similar magazines