Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

3.2 Referensscenario

Som utgångspunkt för analysen används ett referensscenario som beskriver utvecklingen

av svensk ekonomi, med nuvarande politik, fram till år 2030. Referensscenariot

är baserat på det långsiktsscenario som Konjunkturinstitutet tidigare har utarbetat.

Benämningen scenario, snarare än prognos, används för att betona att framskrivningarna

är betingade på olika antaganden. Den långa tidshorisonten innebär naturligtvis

att osäkerheten är mycket stor. 91

FÖRUTSÄTTNINGAR I REFERENSSCENARIOT

Referensscenariot antas vara förenligt med att finanspolitiken bedrivs så att budgetpolitiska

mål är uppfyllda. Skattesatserna antas oförändrade med undantag för de aviserade

förändringarna i energi- och klimatskatter som planeras fram till 2015 (se avsnitt

2.1).

Vidare antas att EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS), fram till och med

2030, har samma struktur som 2013 (tredje handelsperioden). År 2030 antas dock att

samtliga utsläppsrätter auktioneras ut och priset för utsläppsrätterna antas vara

16 euro per ton koldioxid. 92 Råoljepriset antas stiga något från 2011 års genomsnitt på

111 dollar per fat till 120 dollar per fat år 2030. 93

DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN

Tabell 7 visar utvecklingen av viktiga makroekonomiska variabler 2009–2030. De

makroekonomiska variablerna i referensscenariot påverkas i stor grad av den demografiska

utvecklingen som antas följa SCB:s befolkningsprognos. Det är den allt långsammare

tillväxten av befolkningen fram till år 2030 samt den förändrade åldersstrukturen

som påverkar både offentlig konsumtion och arbetsutbud.

Olika arbetsmarknadsrelaterade variabler, såsom sysselsättningsgrad, medelarbetstid

med mera, antas i ett långsiktigt perspektiv vara konstanta inom olika grupper av arbetskraften.

Antalet arbetade timmar per capita påverkas på lång sikt därmed bara av

förändringar i sammansättningen av befolkningen. Sammantaget ökar antalet arbetade

timmar med i genomsnitt 0,2 procent per år 2009–2030.

Konjunkturinstitutets bedömning av den långsiktiga produktivitetstillväxten utgår från

den historiska utvecklingen 1980–2010 och för ekonomin som helhet ökar därmed

produktiviteten med i genomsnitt 1,8 procent per år. Eftersom antalet arbetade timmar

endast ökar svagt, stiger BNP bara något snabbare än produktiviteten i ekonomin

som helhet. I genomsnitt över perioden 2009–2030 ökar BNP med 2,0 procent per år.

91 En rad olika modeller har använts i arbetet med framskrivningarna i referensscenariot (se Konjunkturinstitutet,

2012a). I de alternativa scenarierna används endast EMEC. Det innebär att variabler, som i referensscenariot

beräknats med hjälp av andra modeller, till exempel offentlig konsumtion och arbetskraft, antas inte

förändras i de alternativa scenarierna.

92 2011 års penningvärde. Källa: Energimyndigheten (2011c).

93 Brentolja i 2011 års penningvärde. Källa:”New Policy Scenario” i IEA(2011c), där det antas att redan

beslutade klimatåtaganden i världen kommer att implementeras.

116

More magazines by this user
Similar magazines