Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

I referensscenariot faller nettoexporten fram till 2030. Den svenska exporten däremot

antas växa med 4,5 procent per år i genomsnitt 2009–2030, vilket är något svagare än

den genomsnittliga tillväxten från 1980 till 2010 på 5,2 procent per år.

Tabell 7 Valda indikatorer

Årlig procentuell förändring, genomsnitt, fasta priser

117

2009–2030

BNP till marknadspris 2,0

Hushållens konsumtionsutgifter 2,8

Offentliga konsumtionsutgifter 0,8

Fasta bruttoinvesteringar 2,6

Export 4,5

Import 5,1

Sysselsättning 0,2

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

Hushållens konsumtion, som andel av BNP, stiger successivt fram till år 2030. År

2010 är konsumtionsandelen 47 procent och 2030 uppgår den till 56 procent. Även de

fasta bruttoinvesteringarna antas öka relativt snabbt. I slutåret 2030, då ekonomin

antas vara i konjunkturell balans bedöms investeringsandelen nå 20 procent av BNP, 94

vilket är den investeringsandel som i ett långsiktigt perspektiv antas vara förenlig med

en balanserad utveckling i ekonomin.

STRUKTUROMVANDLING 2009–2030

Förändringar i efterfrågan och framskrivningar av arbetsproduktiviteten på branschnivå

genererar en strukturomvandling av ekonomin. I referensscenariot baseras förändringen

i arbetsproduktiviteten på genomsnittet av den faktiska utvecklingen under

perioden 1980–2008, med undantag för några branscher. Osäkerheten i framskrivningar

av arbetsproduktiviteten för varje bransch fram till 2030 är givetvis stor. Tillväxten

i förädlingsvärden kommer under perioden att skilja sig kraftigt åt mellan olika

branscher. Efterfrågan förskjuts mot en ökad andel tjänster vilket påverkar produktionen

och leder till en ökad andel tjänsteproduktion och lägre andel varuproduktion.

Svag efterfrågan och ökad import antas påverka massa- och pappersindustrin negativt.

Efterfrågan på stål och andra metaller antas fortsätta att växa vilket gynnar svensk

gruvnäring och metallindustrin. Produktionen i järn-, stål- och metallverk samt kemiindustrin

ökar sina förädlingsvärdesandelar. Verkstadsindustrin däremot behåller i

stort sett samma andel av förädlingsvärdet som under 2000-talet. Den största ökningen

sker inom handel och övriga tjänster även om ökningen antas bli långsammare än

under de senaste 25 åren. Den ökande tjänsteimporten är en faktor som håller tillbaka

tillväxten i tjänstebranscherna.

I flera branscher har antalet arbetade timmar, som andel av det totala antalet arbetade

timmar i näringslivet, uppvisat en klar trend mellan 1980 och 2008. Andelen timmar

inom tjänsteproduktionen ökar medan andelen inom varuproduktionen minskar. Den

94 Detta är något högre än genomsnittlig investeringsandel för perioden 1980–2011, som var 18,6 procent.

Investeringarna, bland annat i form av bostäder, föll tillbaka kraftigt under den djupa lågkonjunkturen på 1990talet,

vilket håller tillbaka genomsnittet för perioden 1980–2011. Konjunkturinstitutet gör bland annat därför

bedömningen att investeringsandelen i ett långsiktigt perspektiv kommer att vara något högre.

More magazines by this user
Similar magazines