Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Den inhemska energianvändningen, exklusive omvandlings- och distributionsförluster,

ökar med 7 procent mellan 2007 och 2030 i vårt referensscenario. Industrins energianvändning

ökar med 16 procent under samma period som en följd av ökad produktion

genererad av en växande utländsk efterfrågan på industrins varor (se Tabell 9).

Figur 32 visar energiintensiteten, det vill säga total respektive inhemsk energianvändning

dividerad med BNP (för respektive år). Dessa kvoter har minskat sedan 1970talet

vilket kan tolkas som att energianvändningen har frikopplats från BNP under

perioden 1970–2010.

Figur 32 Energiintensitet (Energianvändning/BNP)

Index 2008=100

250

200

150

100

50

0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Total energianvändning Inhemsk användning, exkl. omvandlingsförluster

Anm. Markeringarna för 2030 är Energimyndighetens prognos, marginaljusterad av Konjunkturinstitutet.

Källor: Energimyndigheten, SCB och Konjunkturinstitutet.

Det svenska energieffektiviseringsmålet är utryckt som att energiintensiteten, mätt

utifrån total energianvändning, ska minska med 20 procent mellan 2008 och 2020. I

figuren innebär det en minskning från 100 till 80. Detta mål kommer troligtvis inte att

nås utan ytterligare åtgärder (Energimyndigheten, 2011c). Den totala energianvändningen

växer förvisso långsammare än BNP och energiintensiteten faller med drygt

22 procent till 2030 (se Figur 32). En effekthöjning planeras i kärnkraftverken, vilket

leder till att omvandlingsförlusterna växer snabbare än den slutliga användningen. Till

2020 bedöms för närvarande energiintensiteten, inklusive omvandlingsförluster, att

vara ca 15 procent lägre än 2008. Bedömningen är dock osäker. Utfallet av energiintensiteten

beror på hur BNP utvecklas till 2020, för närvarande finns det en stor osäkerhet

i BNP-prognosen på grund av osäkerheter i den europeiska ekonomin. Exempelvis

skulle en svagare BNP-utveckling än prognostiserat förmodligen öka energiintensiteten,

då energianvändningen är mindre volatil än produktionen.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 2020

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläpp av växthusgaser för

Sverige år 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter

som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).

Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara ca 20 miljoner ton koldi-

120

More magazines by this user
Similar magazines