Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

oxidekvivalenter lägre än 1990 års utsläppsnivå. Minskningen sker främst genom utsläppsreduktioner

i Sverige och genom flexibla mekanismer, som mekanismen för ren

utveckling (CDM) (se avsnitt 2.4).

Växthusgasutsläppen påverkas av den ekonomiska aktiviteten, vilket möjliggör att

utsläppen kan modelleras i den ekonomiska modellen EMEC. Det är främst utsläpp

av koldioxid som är direkt kopplade till den ekonomiska aktiviteten genom förbränning

av fossila bränslen samt industriprocesser. Referensscenariots koldioxidutsläpp

avviker från Naturvårdsverkets utsläppsprognos från 2011 i och med att energianvändningen

skiljer sig från den prognos som Energimyndigheten tidigare publicerat

och som Naturvårdsverket baserar sina prognoser på. 97

I vårt referensscenario är koldioxidutsläppen 2020, utanför EU ETS, 0,5 miljoner ton

lägre än i Naturvårdsverkets prognos. De lägre utsläppen beror framför allt på en

svagare efterfrågan på landsvägstransporter i vårt referensscenario. Med utgångspunkt

från den justerade prognosen bedömer vi att 2020-målet nås med beslutade styrmedel.

98

3.4 Utsläpp av växthusgaser efter 2020

För perioden efter 2020 finns ännu inga kvantitativa mål för de svenska utsläppen av

växthusgaser. Nuvarande prognoser pekar på att det svenska klimatmålet till 2020 kan

nås om en tredjedel av utsläppsminskningen sker i utlandet via flexibla mekanismer (se

Naturvårdsverket, 2011b). Utsläppen i Sverige 2020, utanför EU ETS, kommer i så

fall att ha minskat med ca 27 procent (2/3 av 40 procent) från 1990.

EU har som målsättning att senast 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 80–

95 procent jämfört med 1990. En del av utsläppsminskningen får ske utanför EU:s

gränser, via koldioxidmarknaderna. Utsläppen inom EU bör dock minska med

80 procent enligt kommissionen. För att nå dit har man inom EU kommit fram till att

”inhemska utsläppsminskningar i storleksordningen 40 procent och 60 procent jämfört

med 1990 års nivåer skulle vara kostnadseffektivt 2030 respektive 2040” (Europeiska

kommissionen, 2011a). Med nuvarande mål för utsläppen 2020 innebär det att

den önskade utsläppsbanan blir linjär mellan 2020 och 2050. 99

97 Utsläppen från ett visst bränsle i en viss bransch justeras procentuellt lika mycket som den procentuella

skillnaden mellan bränsleanvändingen i branschen i vårt referensscenario och Energimyndighetens

långsiktsprognos. Om exempelvis oljeanvändningen ökar med 1 procent i jordbruket jämfört med

Energimyndighetens prognos kommer utsläppen från olja i jordbruket i vårt scenario vara 1 procent högre än i

Naturvårdsverkets utsläppsprognos.

98 Naturvårdsverket (2011b) beräknar ett intervall kring utsläppsprognosen, 2020-målet täcks av detta intervall

även om deras punktskattning inte når målet.

99 Utsläppsminskningen per år motsvarar 2 procent av 1990 års utsläppsnivå. Om utsläppsmålet 2020 skjuts

över antas att målnivåerna 2030–50 inte ändras, utsläppsminskningen 2020–30 kan i så fall bli lägre än 2

procent per år.

121

More magazines by this user
Similar magazines