Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Naturvårdsverket (2012b) inte lika stor potential att minska jordbrukets utsläpp som i

övriga Europa. I det följande scenariot antas utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid

(vilka härrör till största delen från jordbruket) vara oförändrade 2020–2030.

Figur 34 visar prognosen för koldioxidutsläppen utanför EU ETS och hur den förhåller

sig till vårt beräknade mål.

Figur 34 Utsläpp av växthusgaser, i Sverige, utanför EU ETS

Miljoner ton CO2e

60

50

40

30

20

10

0

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Anm. Exklusive flyg. Naturvårdsverkets prognos justerad med nya ekonomiska förutsättningar.

Källor: Naturvårdsverket och Konjunkturinstitutet.

Utfall/Prognos Mål, inhemska utsläpp

Prognosen till 2030, med beslutade styrmedel, innebär att utsläppen minskar med ca

2 miljoner ton mellan 2020 och 2030. Det får till följd att det finns ett behov av att

minska utsläppen med ytterligare 7 miljoner ton till 2030 för att nå det beräknade

målet (27 miljoner ton).

3.5 Styrmedel och teknik mot 2030

Den i särklass största delen av utsläppen av växthusgaser utanför EU ETS kommer

från transporter (se avsnitt 2.1). Det är inte bara körsträckorna som påverkar utsläppen.

För att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn behöver bränsleeffektiviteten

förbättras (Europeiska kommissionen, 2011a). Här visas modellresultaten

från att förändra den generella nivån på koldioxidskatten (för hela ekonomin) vid olika

antaganden om bränsleeffektiviteten i transportsektorn.

Figur 35 visar utsläppsgapet mellan de faktiska utsläppen och det beräknade målet för

utsläppen 2030. Figuren visar resultaten från olika scenarier, vid olika nivåer på koldioxidskatten

(visas på den horisontella axeln) och olika antaganden om drivmedlens

effektivitet (visas som skift i kurvan). Den nedre kurvan visar fallet då bränsleeffektiviteten

utvecklas som i referensscenariot. Koldioxidskatten är i referensscenariot

108 öre per kilo koldioxid. Figuren visar hur mycket utsläppen förväntas minska om

den generella nivån på koldioxidskatten höjs.

123

More magazines by this user
Similar magazines