Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Miljö+Produktion”, vilka resulterar i ökade nettoupptag av koldioxid jämfört med

basscenariot. Scenarierna beskrivs enligt följande:

1. Basscenariot beskriver utvecklingen förutsatt nuvarande skogsskötsel, beslutad

miljöpolitik till år 2010 och en sannolik förändring av klimatet. Naturvårdsverkets

basscenario för skogsbruket antas vara i linje med antaganden

för skogsbruket i det ekonomiska referensscenario som presenterats ovan.

2. ”Miljö” syftar till att belysa utvecklingen förutsatt att miljöambitionerna är

höjda till en nivå som bedöms kunna leda till att man kan uppfylla de övergripande

miljökvalitetsmålen, framför allt Levande skogar, vilket innebär ökade

skogsarealer med formellt skydd eller frivillig avsättning.

3. ”Produktion” syftar till att belysa potentialen för och effekterna av en ökad

virkesproduktion givet rimliga, men höga, investeringsnivåer i skogsbruket. I

jämförelse med basscenariot så innebär detta att åtgärder som normalt anses

gynna produktionen av virke tillämpas i större utsträckning än i nuläget medan

miljöambitionerna är på samma nivå som i basscenariot.

4. ”Miljö+Produktion” innebär en sammanslagning av förutsättningarna för

scenarierna ”Miljöoch ”Produktion”.

De årliga nettoupptagen av koldioxid för de olika scenarierna under perioden 2000–

2100 visas i Figur 36.

Figur 36 Prognos för årliga nettoupptag av koldioxid i sektorn Skogsbruk och

annan markanvändning i olika scenarier

Miljoner ton CO2e

2000

0,0

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

-10,0

-20,0

-30,0

-40,0

-50,0

-60,0

Källor: Naturvårdsverket och Konjunkturinstituet.

Skillnaderna mellan de alternativa scenariernas nettoupptag och basscenariots nettoupptag,

i skogsbruket, utgör de årligt bokförda upptagen för de alternativa scenarierna.

103 Av figuren framgår att dessa skillnader förändrar sig över tiden. I början av perioden

är skillnaderna små, men växer fram till 2050 (störst skillnad på ca 20 miljoner

ton koldioxid ger ”Miljö+Produktion”) för att avta mot slutet av perioden. Att använda

sig av de höga talen 2050 vore att överdriva skogsbrukets långsiktiga nettoupptag

av koldioxid. I beräkningarna nedan används i stället medelvärdet för perioden

2020–2100, för respektive scenario, som en uppskattning av det långsiktiga nettoupptaget

2050. Medelvärdet för basscenariot antas här användas som referensnivå i bokfö-

103 En mindre mängd utsläpp från övrig markanvändning ingår också i bokföringen.

126

Bas

Produktion

Miljö

Miljö+produktion

More magazines by this user
Similar magazines