Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

ingen. De bokförda upptagen av koldioxid 2050 i våra kalkyler blir därmed 5, 2 och

10 miljoner ton för scenarierna ”Miljö”, ”Produktion” respektive

Miljö+Produktion”.

KONSEKVENSER FÖR 2030-MÅLET

För att få en uppfattning av hur mycket skogsbruk och annan markanvändning kan

bidra till att nå det beräknade 2030-målet, avsätts först de bokförda mängderna upptagen

koldioxid för de olika scenarierna på 2050-målet. I de alternativa scenarierna

minskar kravet på utsläppsminskningar i övriga delar av ekonomin utanför EU ETS.

Om inga bidrag ges från skogsbruk och annan markanvändning är det bokförda värdet

noll och 2050-målet för den icke-handlande sektorn är oförändrat, det vill säga den

antagna minskningen med 80 procent från 1990. Det visas som punkter 2050 i Figur

37. Från nivåerna 2050 dras sedan linjer till 2020-målet och därefter avläses utfallen

för det beräknade 2030-målet med bidragen från skogsbruk och annan markanvändning

som scenarierna ger. Tillvägagångssättet illustreras i Figur 37 där de högre linjerna

representerar lägre reduktionsnivåer. Dessa linjer är tänkta linjer kring vilka svensk

ekonomi långsiktigt behöver anpassa sig, vad gäller utsläpp av klimatgaser i den ickehandlande

sektorn, för att uppnå 2050-målet i de olika scenarierna. Eftersom bidragen

från skogsbruk och annan markanvändning är ett medelvärde över perioden 2020-

2100 kan dessa bidrag anses hållbara även efter 2050.

Figur 37 Utsläpp av växthusgaser för icke-handlande sektorn för att uppnå

klimatmålet för 2050, då skogsbruk och markanvändning antas ge bidrag

Miljoner ton CO2e

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Källor: Naturvårdsverket och Konjunkturinstituet.

Utsläppsgap 2030

De, längs linjerna, avlästa värdena år 2030 beskriver förändringar i det beräknade

2030-målet med olika bidrag från skogsbruk och annan markanvändning längs vägen

mot 2050-målet. I scenariot ”Miljö+Produktion”, vars långsiktiga medelvärde av kolinlagring

är högst, får exempelvis den icke-handlande sektorn släppa ut drygt

30 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030 vilket kan jämföras med ett utsläppsmål

utan bidrag från skog och annan markanvändning som motsvarar utsläpp av

27 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

127

Utfall/Prognos

Miljö+Produktion

Miljö

Produktion

Inga bidrag

More magazines by this user
Similar magazines