Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Tabell 10 Produktionsvärde i några näringslivsbranscher

Procentuell förändring jämfört med referensscenariot år 2030

Miljö Produktion Miljö+Produktion

Skogsbruk -5,0 5,0 -0,9

Massa- och pappersindustrin -1,8 1,2 -0,4

Övrig industri -1,5 1,0 -0,3

Jordbruk -0,6 0,4 -0,2

Fjärrvärmeverk -0,4 0,3 -0,1

Källa: Konjunkturinstitutet.

Åtgärderna som krävs för att förändra bidraget till det beräknade klimatmålet från

skog och annan markanvändning ger inte enbart strukturella effekter på ekonomin

utan har även viss inverkan på makroekonomin. Tabell 11 visar att åtgärder för att öka

nettoinlagringen av koldioxid i skogen genom avsättningar eller genom subventioner

för att öka produktionen ger en kostnad i form av en negativ inverkan på BNP.

Tabell 11 Makroekonomiska indikatorer

Procentuell förändring jämfört med referensscenariot år 2030

Miljö Produktion Miljö+Produktion

Privat konsumtion -0,11 -0,05 -0,17

Offentlig konsumtion 0,00 0,00 0,00

Investeringar -0,02 0,04 0,02

Export -0,12 0,01 -0,12

Import -0,08 0,00 -0,08

BNP, baspris -0,09 -0,01 -0,11

Källa: Konjunkturinstitutet.

För att relatera dessa kostnader till andra styrmedel beräknas effekterna av att minska

utsläppen i lika stor omfattning som i respektive scenario, men genom att höja den

generella nivån på koldioxidskatten i modellen. Kostnaderna i form av minskad produktion

(BNP) blir högre i fallet då koldioxidskatten höjs för att uppnå samma utsläppsminskning

som i scenarierna jämfört med åtgärder för att öka nettoupptaget i

skogen.

En stringent analys av dessa scenarier kräver en dynamisk skogssektormodell som kan

fånga dels den biologiska dynamiken i skogen, dels de viktigaste sambanden inom

skogssektorn samt även en länkning av skogssektorn till en allmänjämviktsmodell, se

Furtenback (2011). I en sådan modell skulle en jämförande samhällsekonomisk intäkts-

och kostnadsanalys vara möjlig över de olika scenariernas ekonomiska livstid.

EMEC, som är en statisk modell utan biologisk modellering av skogen, uppfyller inte

fullt ut dessa krav, men kan ändå utgöra ett komplement till intäkts- och kostnadsanalyser

gjorda i partiella modeller då potentiella allmänjämviktseffekter och strukturomvandlingar

kan fångas upp.

129

More magazines by this user
Similar magazines