Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

4 Fördjupningsanalyser

4.1 Kan hållbar utveckling mätas?

Från politiskt håll finns ett återkommande önskemål om att kunna mäta hållbar ut-

veckling, nu senast från regeringens framtidskommission. 104 Försöken att mäta hållbar

utveckling har varit många, det har också begreppen varit. Först diskuterades hållbar

utveckling, sedan grön tillväxt och nu pratas det om grön ekonomi. Syftet med detta

avsnitt är att besvara frågan om hållbar utveckling verkligen kan mätas och i så fall

hur. I avsnittet görs en översikt över arbeten som gjorts såväl nationellt som internat-

ionellt. Vi diskuterar FN:s miljöräkenskapsarbete och det svenska miljöräkenskaps-

uppdraget, Världsbankens beräkningar av genuint sparande, OECD:s arbete med grön

tillväxt samt den så kallade Stiglitz-kommissionen.

BAKGRUND

Sedan 2002 har Sverige en strategi för hållbar utveckling som innehåller ekonomiska,

miljömässiga och sociala målsättningar (Skr. 2001/02:172, 2003/04:129, 2005/06:126).

Eftersom hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik, är det

intressant att utvärdera i vilken utsträckning målet uppnås. För att kunna utvärdera

politiken behöver vi kunna mäta om utvecklingen är hållbar eller inte.

I samhällsdebatten används ibland bruttonationalprodukten (BNP) som ett mått på

välfärd, men att använda BNP som ett välfärdsmått är olyckligt av flera skäl. Exempelvis

avspeglas inte miljöskador eller användningen av naturresurser i BNP trots att

dessa på sikt kan ha stor betydelse både för produktionen och för människors välfärd.

105 För att kunna kombinera ekonomisk tillväxt med ett hållbart utnyttjande av

naturresurser krävs en bättre förståelse av förhållandet mellan ekonomi och ekologi.

Vad är hållbar utveckling?

Insikten om att ekonomisk utveckling och miljömässiga aspekter inte kan behandlas

separat var bakgrunden till att Brundtlandkommissionen 106 inrättades av Förenta Nationerna

(FN) 1983. Kommissionen skapades för att hantera oron för den ökade miljöförsämringen

och dess konsekvenser för ekonomisk och social utveckling. Enligt

Brundtland-rapporten handlar en hållbar utveckling till stor del om fördelningen av

resurser inom och mellan generationer (FN, 1987). En av de mest citerade definitionerna

av hållbar utveckling antogs av kommissionen ”Hållbar utveckling är den utveckling

som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

att tillgodose sina behov”. Hur man ska mäta hållbar utveckling diskuterades

emellertid inte av kommissionen. Ett försök att konkretisera definitionen är en samhällsutveckling

som innebär en icke-fallande intertemporal välfärd, det vill säga att

framtida generationers välfärd inte ska vara lägre än dagens (Li och Löfgren, 2010).

104 BNP håller inte måttet längre, Svenska Dagbladet 2011–08–10.

105 Andra brister i BNP som välfärdsmått är till exempel att hushållsarbete, värdet av fritid och

inkomstfördelning inte beaktas på ett adekvat sätt.

106 Formellt Världskommissionen för miljö och utveckling.

131

More magazines by this user
Similar magazines