Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Tabell 12 Grön NNP för Sverige 1993 och 1997

Miljoner kronor, 1997 års priser

135

1993 1997

Konsumtion 1 314 601 1 372 220

Handelsbalansnetto 78 011 161 823

Investeringar 209 854 244 700

Kapitalförslitning -222 529 -212 600

Skogslagerökning 6 230 5 670

Gruvuttag -1 250 -1 250

Naturkapitalförslitning -5 780 -5 420

Miljöskador -3 400 -3 300

Grön NNP 1 375 737 1 561 843

Anm.: Kostnader från miljöskador omfattar endast buller och hälsa.

Källor: Konjunkturinstitutet och SOU 2000:7.

Genuint sparande

Det genuina sparandet är värdet av de nettoinvesteringar som inkluderas i grön NNP

och mäter välfärdsförändringen över ett kort tidsintervall. 108

I praktiken utgår Världsbankens beräkningar av genuint sparande från nationalräkenskapernas

bruttosparande (BNP minus konsumtion) som sedan justeras med hänsyn

till kapitalförslitning, utbildningsutgifter (som ett mått på humankapitalinvesteringar),

nettoförändringar av naturkapitalstockarna (energi, mineraler, skog) och löpande miljöskador.

Dessa beräkningar utförs för ca 200 länder men, för jämförbarhetens skull,

begränsas det som ingår i beräkningarna. Som exempel kan nämnas att måttet enbart

inkluderar ett begränsat urval marknadsprissatta varor och tjänster och att koldioxidutsläpp

är den enda miljöskada som inkluderas. Ett fullständigt välfärdsmått på genuint

sparande bör egentligen inkludera värdet av alla förändringar i kapitalstockarna.

Det genuina sparandet beräknas som:

Genuint sparande = Bruttosparande – realkapitalförslitning + utbildningsutgifter -

naturkapitalförslitning – miljöskador

I Tabell 13 visas beräkningar för länder indelade i inkomstgrupper (låg, medel, hög),

för världen som helhet och för Sverige. Uttömningen av naturkapital är högre för låg-

och medelinkomstländer. Utbildningsutgifterna är högre i höginkomstländer. Det

genuina sparandet för Sverige är högt i ett internationellt perspektiv. Ett negativt genuint

sparande tolkas vanligtvis som minskad välfärd och ihållande negativa värden

som att utvecklingen är ohållbar.

En ofta framförd kritik är att utbildningsutgifterna så starkt påverkar det genuina sparandet

(Pillarisetti, 2005). Utbildningsutgifter är inte heller något bra mått på investeringar

i humankapital eftersom det inte mäter avkastningen på utbildning (Aronsson

m.fl., 1997).

108 Det vill säga genuint sparande är endast ett lokalt mått på hållbarhet.

More magazines by this user
Similar magazines