Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Stiglitz-kommissionen

År 2008 tillsatte den dåvarande franska presidenten Sarkozy den så kallade Stiglitzkommissionen

vars uppgift var att analysera BNP:s begränsningar som välfärdsmått

och föreslå alternativa eller komplementära mått (Stiglitz m.fl., 2009). Kommissionen

bestod av fem ekonomipristagare till Alfred Nobels minne och ett tjugotal andra experter

på området.

Ett av kommissionens huvudbudskap är att nationalräkenskaperna behöver utvecklas

så att de bättre speglar de strukturella förändringar som präglar utvecklingen i en modern

ekonomi. Kommissionen menar att den växande andelen av komplexa varor och

tjänster gör mätningen av produktion och ekonomisk utveckling svårare än tidigare.

Det finns många produkter vars kvaliteter är mångdimensionella och förändras

snabbt. Detta är tydligt för varor, som bilar och datorer, men ännu tydligare för tjänster

(hälsovård, utbildning, information och kommunikationsteknologi). I vissa sektorer

är ökad produktion mer en fråga om ökad kvalitet än ökad kvantitet. Att fånga kvalitetsförändringar

är en enorm utmaning som är viktig för att kunna mäta välfärd.

Rapporten lyfter fram behovet att flytta fokus från produktion till välfärd, inkomst,

konsumtion och tillgångar. Sammanlagt lämnar kommissionen tolv rekommendationer.

De diskuterar bland annat behovet av att ta fram objektiva och subjektiva indikatorer

på välbefinnande för att mäta individers livskvalitet. På miljöområdet rekommenderas

en pragmatisk inställning till att mäta hållbarhet. De anser att en bedömning av

om utvecklingen är hållbar kräver en hel panel av väl valda fysiska indikatorer. De

menar att en monetär indikator visserligen kan ha sin plats i en sådan indikatorpanel

men då bör den utgå från marknadsprissatta kapitalstockar.

Sammanfattningsvis menar kommissionen att gå från mått på produktion till välfärd

innebär:

”Att utveckla ett statistiksystem som kompletterar mått på marknadsaktivitet med mått på människors

välbefinnande och mått på hållbarhet. Ett sådant system måste av nödvändighet bestå av flera

mått eftersom inget enskilt mått kan fånga något så komplext som hållbar utveckling. Frågan om

aggregering är viktig, men underordnad upprättandet av ett brett statistiksystem som fångar så många

av de relevanta dimensionerna som möjligt”. 111

OECD:s arbete med grön tillväxt

Enligt OECD handlar grön tillväxt om att främja ekonomisk tillväxt och utveckling

samtidigt som vi försäkrar att naturtillgångarna kan fortsätta att tillhandahålla de resurser

och miljötjänster som vårt välstånd bygger på. Det handlar också om att främja

investeringar och innovation som kommer att stödja hållbar tillväxt och ge upphov till

nya ekonomiska möjligheter (OECD, 2011e).

För att kunna följa utvecklingen mot grön tillväxt krävs en uppsättning indikatorer

som baseras på internationellt jämförbara data. Dessa måste inlemmas i ett begreppsmässigt

ramverk och väljas ut enligt väl specificerade kriterier. I slutändan måste de

kunna skicka tydliga budskap till beslutsfattare och allmänhet (OECD, 2011e).

111 Egen översättning av Stiglitz m.fl. (2009) sidan 12.

137

More magazines by this user
Similar magazines