Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Eftersom man inte väger ihop indikatorerna så innebär indikatoransatsen implicit att

alla indikatorer måste utvecklas i rätt riktning för att utvecklingen ska vara hållbar, så

kallad stark hållbarhet. Det är inte realistiskt att tro att en försämrad utveckling avseende

en indikator inte kan vägas upp av en förbättring i en eller flera andra. Därför

bör man vara försiktig i tolkningen av indikatorerna och inte tolka en negativ utveckling

av en indikator som att den totala utvecklingen är ohållbar.

Svårigheterna att ta fram ett heltäckande välfärdsmått innebär inte att vi ska sluta att

värdera och analysera miljöpåverkan – tvärtom. Det finns idag ett stort behov av ett

samhällsekonomiskt underlag till miljöpolitiken. SCB:s fysiska miljöräkenskaper där

miljödata hänförs till olika typer av verksamheter – privat konsumtion, offentlig förvaltning

och näringsliv utgör en viktig insatsfaktor till miljöekonomiska modeller som

i sin tur kan användas för att utvärdera alternativa sätt att bedriva miljöpolitik. Sammanfattningsvis

har Sverige goda möjligheter att belysa samband mellan ekonomi och

miljö samt utvärdera olika former av miljöpolitik.

AVSNITTET I KORTHET

Hållbar utveckling är den utveckling som tillgodoser dagens behov utan att

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Sedan 2002 har Sverige en strategi för hållbar utveckling som innehåller såväl

ekonomiska som miljömässiga och sociala målsättningar.

Flera sätt att mäta hållbar utveckling har föreslagits. Välfärdsmåtten nettonationalprodukt

och genuint sparande är fast rotade i ekonomisk teori och potentiella

indikatorer på så kallad svag hållbarhet. Avståndet från teori till praktiska

välfärdsmätningar är dock fortfarande långt.

Gemensamt för alla försök att mäta hållbar utveckling med ett sammansatt

välfärdsmått, som nettonationalprodukt och genuint sparande, är att de är

ofullständiga och behäftade med stor osäkerhet.

I dagsläget är det bättre att mäta hållbar utveckling med en väl vald uppsättning

av indikatorer i stället för med en sammansatt indikator.

Eftersom en försämrad utveckling av en indikator kan vägas upp av en förbättrad

utveckling av en annan indikator ska man vara försiktig i tolkningen

av indikatorerna och inte tolka en försämring som att den totala utvecklingen

är ohållbar.

139

More magazines by this user
Similar magazines