Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

empel på ett styrmedel som skulle kunna resultera i samma skuggpris är ett internationellt

system för överlåtbara utsläppsrätter som täcker samtliga koldioxidutsläpp,

givet att taket sätts i enlighet med den optimala nivån av utsläpp.

Figur 38 Samband mellan skadekostnad (MD), reduktionskostnad(MC) och pris

på koldioxid (P).

CO2-pris, P

P*=SCC=SPC

Det finns flera orsaker till varför detta samband inte är uppfyllt i praktiken. För närvarande

finns ingen internationell marknad för samtliga koldioxidutsläpp från vilken ett

pris (värde) på koldioxid skulle kunna hämtas. 114 Det råder en betydande osäkerhet i

uppskattningarna av framförallt skadekostnaderna, vilket innebär att det är svårt att

identifiera det optimala reduktionsmålet med en tillfredsställande nivå av säkerhet.

Reduktionsmål fastställs i praktiken utifrån flera olika faktorer: naturvetenskaplig och

ekonomisk vetenskap, etiska principer och olika avvägningar till följd av internationella

förhandlingar. Detta kan resultera i stora olikheter mellan länders klimatåtaganden.

Utan ett sektorsövergripande internationellt system för överlåtbara utsläppsrätter

kommer detta även att innebära stora olikheter i enskilda länders reduktionskostnader.

Skadekostnadsansatsen

MC MD

Skadekostnadsansatsen försöker uppskatta nuvärdet av effekten av ett extra ton koldioxid

(eller dess ekvivalent) som släpps ut i atmosfären. Detta innebär att man försöker

beräkna skillnaden i framtida skada orsakad av en marginell förändring av en given

referensbana för utsläppen. En förändring av utsläppen i en viss tidsperiod påverkar

koncentrationshalten i atmosfären (och därmed skadan) många år framöver. Värdet av

denna marginella förändring av utsläpp skattas genom att i varje period beräkna skillnaden

mellan skadan i referensfallet och skadan efter förändringen av utsläppen.

Summan över samtliga tidsperioder ger det sammanlagda värdet av den marginella

utsläppsförändringen.

För att uppskatta den marginella skadekostnaden måste en simuleringsmodell användas

som kan länka utsläpp av koldioxid till förändringar i samhällets välfärd (uttryckt i

termer av motsvarande förändring i konsumtion). Så kallade Integrated Assessment

114 Det internationella klimatarbetet regleras via Kyotoprotokollet, där långt ifrån alla länder deltar.

Kyotoprotokollet tillåter deltagande länder att handla kvotenheter med varandra genom internationell

utsläppshandel (IET) och att genomföra utsläppsreducerande åtgärder i andra länder och tillgodoräkna sig

utsläppsminskningen (Clean Development Mechanism, CDM och Joint implementation, JI). Båda typer av handel

är dock begränsad och många av CDM-projekten är förknippade med problem (se Avsnitt 2.4).

141

Q* CO - utsläpp , Q

2

More magazines by this user
Similar magazines