Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

kommungränserna bör det finnas en nationell uppbackning om hur sådana utsläppsreducerande

satsningar ska värderas och prioriteras.

AVSNITTET I KORTHET

I Sverige finns inga generella riktlinjer för hur koldioxid bör värderas i samhällsekonomiska

kalkyler.

Bristen på riktlinjer har lett till att myndigheter använder olika värderingar i

sina analyser, vilket försämrar kostnadseffektiviteten och analysernas jämförbarhet.

Kommuner sätter själva upp regionala klimatmål med olika ambitionsnivåer,

vilket leder till att koldioxidutsläpp värderas olika i olika kommuner. Vilket

inte är kostnadseffektivt.

För att öka klimatpolitikens kostnadseffektivitet behövs nationella riktlinjer

för värdering av koldioxid. Eventuella avvikelser från principen om enhetligt

pris i olika sektorer eller regioner bör vara nationellt förankrade.

Det finns två huvudsakliga värderingsprinciper för koldioxid. På grund av

osäkerheten i skadekostnadsansatsen har skuggprisansatsen fått allt större genomslag

internationellt. Skuggprisansatsen utgår ifrån givna klimatmål och

fastställer vilken marginalkostnad för koldioxidreducerande åtgärder som leder

till att vi når målen. Sverige bör därför ta fram nationella riktlinjer för värdering

av koldioxid utifrån skuggprisansatsen.

147

More magazines by this user
Similar magazines