Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

använda energi i produktionen, vilket innebär lägre styckkostnader. Detta möjliggör

lägre slutvarupriser på energiintensiva varor och tjänster, vilket stimulerar konsumtionen

av dem. Ekonomiska drivkrafter ser till att energieffektiviseringen verkar genom

ekonomin i flera led, där produktion, konsumtion, faktorefterfrågan och investeringar

påverkas. I slutändan medför energieffektivisering en strukturomvandling och en förändrad

energianvändning. Rekyleffekten utgör skillnaden mellan potentiell och realiserad

energibesparing (se Figur 39). I exempel 1 är rekyleffekten mindre än

100 procent och bidrar till minskad energianvändning. I exempel 2 är rekyleffekten

större än 100 procent och leder till ökad energianvändning. Rekyleffektens storlek

beror på vilken energitjänst som effektiviseras och hur energieffektiviteten förbättras.

Figur 39 Rekyleffekten

Potentiell energibesparing:

Rekyleffekt:

Ex. 1 (40)

Realiserad energibesparing:

DEN DIREKTA REKYLEFFEKTEN

(100)

Rekyleffekten kan definieras i termer av direkta och indirekta effekter som tillsammans

utgör den ekonomiövergripande rekyleffekten. Den direkta rekyleffekten verkar,

som beskrivits, genom inkomst- och substitutionseffekter men avser endast efterfrågan

på den energitjänst (till exempel belysning, transporter och värme) som effektiviserats.

När exempelvis energieffektivisering leder till att uppvärmningskostnaderna

minskar kan det leda till att vi höjer temperaturen, ökar den uppvärmda ytan eller

värmer husen under längre perioder.

Vad påverkar rekyleffektens storlek?

Ex. 2 "Baktändning" (125)

Ex. 1 (60) Ex.2 (25)

Energieffektivitet avser förhållandet mellan produktion av energinytta (ljus, kraft,

temperatur) och energianvändning. För vissa energitjänster kan det vara svårt att mäta

energinyttan, det gör det också svårt att uppskatta rekyleffekten. Inom transportområdet

mäts energinytta som fordons-, person- eller tonkilometrar. För uppvärmning av

bostäder mäts energinyttan i termer av värmekomfort per kvadratmeter eller genomsnittlig

inomhustemperatur. För att alla anpassningar i efterfrågan på energi ska beaktas

krävs ett övergripande mått på energinyttan. En annan svårighet med att mäta

rekyleffekter är att de kan verka under lång tid. Det kan ta lång tid för konsumenter

149

More magazines by this user
Similar magazines