Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

och producenter att ändra sina beteenden. Om rekyleffekten studeras under för kort

tid riskerar man att underskatta den. Samtidigt innebär det långa tidsperspektivet att

många andra faktorer påverkar efterfrågan på energitjänster och det blir svårt att isolera

energieffektiviseringens effekt på efterfrågan. Det finns några faktorer som generellt

påverkar den direkta rekyleffektens storlek:

Rekyleffekten förväntas vara större för energitjänster som kräver mycket energi i

förhållande till andra insatsfaktorer, eftersom energieffektivisering får en större

inverkan på kostnaden för sådana energitjänster.

Rekyleffekten förväntas vara större för hushåll med låga inkomster eftersom hushåll

med höga inkomster förväntas ha en mer mättad efterfrågan (Milne och

Boardman, 2000; Hong, 2006). Marginalnyttan av en energitjänst antas vara avtagande.

För vissa energitjänster kan marginalnyttan till och med bli negativ, till exempel

om inomhustemperaturen överstiger den optimala.

Rekyleffekten för tidsintensiva energitjänster, som bilresor, förväntas vara mindre

för hushåll med höga inkomster (Sorell och Dimitropolous, 2008; Small och van

Dender, 2007; Greene, 2012). Alternativkostnaden 145 för tid bestäms av inkomsten.

Ju högre inkomst desto dyrare blir vår tid. Motsvarande resonemang gäller

också för boyta. Energieffektivare kylskåp betyder inte nödvändigtvis att vi skaffar

större eller fler kylskåp.

Rekyleffekten förväntas vara relativt stor för energieffektiviseringar som skapar

nya konsumenter som innan effektiviseringen inte hade råd att köpa energitjänsten

(Roy, 2000; van den Bergh, 2011).

Rekyleffekten förväntas vara mindre för energitjänster som innebär andra indirekta

kostnader, eftersom kostnaden för energitjänsten då inte faller lika mycket

vid energieffektivisering (Sorell och Dimitropolous, 2008). Rekyleffekten förväntas

vara större då energieffektivisering även innebär andra förbättringar, till exempel

med avseende på design, komfort eller tidseffektivitet (Binswanger, 2001).

Direkt rekyleffekt för hushållens persontransporter med bil

De flesta analyser av den direkta rekyleffekten berör hushållens energianvändning, där

persontransporter med bil är den energitjänst som har analyserats mest. Den direkta

rekyleffekten kan uppskattas genom att ekonometriskt analysera data över efterfrågan

på enskilda energitjänster eller energi. Genom att modellera energieffektivisering som

en prisförändring kan elasticiteter för efterfrågan på energitjänster, eller energi, skattas

och sedan användas som approximationer av den direkta rekyleffekten (se Fakta 3).

Elasticiteterna anger hur mycket energianvändningen förändras procentuellt då energieffektiviteten

förbättras (eller priset faller) med en procent. Den totala bränsleförbrukningen

för biltransporter är en funktion av:

Bilparkens storlek

Antal fordonskilometrar per bil

Bränsleförbrukning per kilometer

Rekyleffekten verkar genom alla dessa faktorer. Eftersom olika anpassningar till prisförändringar

slår igenom på efterfrågan i olika takt skiljer man på kort- och långsiktig

direkt rekyleffekt. Den kortsiktiga fångar effekter som sker inom ett år, till exempel

145 Alternativkostnaden utgörs av värdet av den bästa alternativa användningen av en resurs.

150

More magazines by this user
Similar magazines