Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

yte av transportmedel. På lång sikt förändras bilparken och infrastrukturen. Goodwin

m.fl. (2004) har sammanställt analyser av egenpriselasticiteter för persontransporter

med bil. Egenpriselasticiteten för bränsleförbrukning uppgår i genomsnitt till -0,25 på

kort sikt och till -0,64 på lång sikt. En elasticitet på -0,25 innebär att 25 procent av

energibesparingen från energieffektiviseringen tas tillbaka av rekyleffekten. Egenpriselasticiteten

för fordonskilometrar uppgår till -0,10 på kort sikt och till -0,29 på lång sikt. 146

Skattningar av långsiktiga egenpriselasticiteter för svensk efterfrågan på fordonsbränsle

och persontransporter, baserat på data fram till 1997, hamnar i intervallet -0,10

och -0,15 (Brännlund, 1997; Hansson-Brusewitz, 1997; Brännlund och Nordström,

2004; Brännlund m.fl., 2007). Baserad på data för perioden 1972–2006, estimeras långsiktiga

egenpriselasticiteter till -0,49 för bensin och -0,32 för diesel (Dargay, 2008).

FAKTA 3

Hur den direkta rekyleffekten kan uppskattas

Den ekonometriska ansatsen utgår från en produktionsfunktion för hushållens produktion

av energitjänster. Produktionen av energinyttan från en energitjänst (S) antas

vara en funktion av energi (E), teknisk utrustning (C), tid (L) och andra resurser (M),

S=f(E, C, L, M). Energieffektiviteten (T) ges av kvoten, T=S/E.

Den direkta rekyleffekten kan identifieras med hjälp av två elasticiteter. Den första är

elasticiteten för energiefterfrågan med avseende på energieffektivitet, T(E), som säger

hur mycket energiefterfrågan förändras då energieffektiviteten förbättras.


T

E E


T

T

E

Den andra är elasticiteten för efterfrågan på energinytta med avseende på energieffektivitet,

T(S), som säger hur mycket efterfrågan på energitjänsten förändras då energieffektiviteten

förbättras.


T

S S

T


T

S

Givet att energiefterfrågan förändras proportionerligt med efterfrågan på energitjänsten

gäller T(E)=T(S)-1, där T(S) är ett direkt mått på rekyleffekten (Sorrell och Dimitropoulos,

2008). Om T(S)>0 är rekyleffekten positiv, om T(S)>1 kommer energieffektivisering

att öka energiförbrukningen. På grund av bristfällig statistik ersätts ofta

T(S) med egenpriselasticiteten för efterfrågan på en energitjänst eller efterfrågan på

energi (Binswanger, 2001).

146 Egenpriselasticiteter för bränsleförbrukning är generellt högre än för fordonskilometrar (Goodwin m.fl.,

2004; Sorell m.fl., 2009, Hymel m.fl., 2010). Högre bränslepriser leder inte bara till färre fordonskilometrar

utan även till bränslesnålare körning, kortade resvägar och ökat nyttjande av energieffektiva bilar (Rouwendal,

1996).

151

More magazines by this user
Similar magazines