Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

gieffektivisering innebär minskade utsläpp frigörs utsläppsrätter. Det ökade utbudet av

utsläppsrätter pressar ner priset, vilket stimulerar efterfrågan. I slutändan omfördelas

endast utsläppsrätterna mellan olika aktörer i systemet (van den Bergh, 2011).

Även om det, utifrån befintlig forskning, är svårt att bestämma storleken på den ekonomiövergripande

rekyleffekten är vetskapen om att dess existens ett tillräckligt skäl

för att försöka begränsa dess storlek. Rekyleffekten är en relevant faktor att beakta

såväl vid utformningen av miljömål som vid valet av styrmedel. Är den liten eller stor

och kan den motverkas med kompletterande åtgärder? Att ta rekyleffekten på allvar

innebär att försöka göra energieffektiviseringsåtgärder mer effektiva. Det innebär

också en analys av nettoeffekten av styrmedel för energieffektivisering och en jämförelse

med alternativa strategier för att nå klimat- och energipolitiska mål.

AVSNITTET I KORTHET

Rekyleffekten uppstår då energieffektivisering leder till ny energiefterfrågan

som motverkar effektiviseringens energibesparande potential.

Den direkta rekyleffekten är förmodligen relativt liten, mindre än 30 procent,

för de flesta energitjänster.

Den ekonomiövergripande rekyleffekten kan däremot vara stor, särskilt vid

energieffektivisering av energiintensiv energiproduktion och av energiintensiva

industriella processer. Rekyleffekten riskerar således att vara stor där

energianvändningen och den potentiella energibesparingen är stor.

Rekyleffektens storlek beror på hur energieffektiviteten förbättras. Subventioner

till energieffektivisering innebär lägre kostnader för energianvändaren

vilket leder till större rekyleffekt. Det är därför ineffektivt att subventionera

ny energieffektiv teknik, men att tillhandahålla information som hjälper energianvändare

att göra effektiva val kan vara effektivt.

156

More magazines by this user
Similar magazines