Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

ier är en permanent förändring i energieffektivisering motsvarande fem procent i

produktionen. Detta innebär att om energi i fysiska termer 148 identifieras som E, energinytta

som µ 149, och graden av energieffektivisering som , så gäller att:

( ) (1)

Energieffektivisering introduceras på detta sätt i modellen för den sammansatta varan

energi (se Figur 40) samt för drivmedel (en av de 17 materialvarorna) som används

inom näringslivet och offentlig produktion. Detta innebär att för varje enhet energi

som efterfrågas som insatsvara behövs nu energinyttan vilket förväntas ge lägre pris

på nyttogjord energi vilket generellt kommer att sänka marginalkostnaden för produktionen

och öka den ekonomiska aktiviteten. Detta kan exempelvis innebära bättre

optimerad användning av produktionsmaskiner så att mindre mängd energi behövs

för att producera lika mycket som innan effektiviseringen trädde i kraft.

Figur 40 Produktionsfunktionen i EMEC

1 7 M a t e r i a l

i n s a t s v a r o r bl. a .

d r i v m e d e l

E n e r g i - M a t e r i a l

P r o d u k t i o n s n i v å

M a t e r i a l E n e r g i

P a s s F l y g T u n g

gods

T r a n s p o r t er

T å g S j ö S t o r a

l a s t b i l a r

L ä t t a

l a s t b i l ar

M e d i u m

l a s t b i l a r

El

B r ä n s l e

F a s t a b r ä n s l e n I c k e f a s t a

b r ä n s l e n

B i o K o l O l j a G a s

158

F j ä r r v ä r m e

K a p i t a l

F ö r ä d l i n g s v ä r d e

L å g u t b i l d a d

a r b e t s k r a f t

A r b e t e

U t b i l d a d

a r b e t s k r a f t

Ekvation 1 beskriver den potentiella besparingen men energieffektivisering kommer

även generera direkta och indirekta effekter som exempelvis inkomsteffekter men

även effekter på faktorefterfrågan som i sin tur påverkar reallön och efterfrågan på

investeringar 150. Därmed kommer den slutliga energiefterfrågan, efter de långsiktiga

allmänjämviktseffekterna, skilja sig från energiefterfrågan när endast de direkta effekterna

studeras.

148 T.ex. kWh, BTU eller PJ.

149 Energinytta defineras i avsnitt 4.3.

150 Modellen antar att priset på kapital är givet.

More magazines by this user
Similar magazines