Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

därmed branschens marginalkostnad i motsatt riktning jämfört med effekten av energieffektiviseringen.

Branscher med hög energiintensitet, som gynnas mest av energieffektiviseringen, har

även relativt få arbetade timmar per produktionsenhet och gynnas därmed relativt

andra branscher av höjda reallöner. Därmed sker en strukturomvandling mot energiintensiva

företag. Den ökade reallönen påverkar även hushållens inkomst positivt och

leder till ökad konsumtion. Ökad konsumtion innebär ökad energianvändning trots att

hushållen inte initialt påverkas av energieffektiviseringen.

Givet allmänjämviktseffekterna kommer priserna på de energiintensiva företagens

varor att sjunka. Däremot ökar marginalkostnaden något för till exempel tjänstebranschen

som använder relativt sett lite energi men relativt mycket arbetskraft vilket ger

ökade kostnader på grund av ökad reallön. De sänkta marginalkostnaderna för de

energiintensiva branscherna stimulerar exporten för dessa branscher eftersom priset

på svenska varor minskar relativt utländska varor. 154

Tabell 14 Makroekonomiska effekter av en kostnadsfri energieffektivisering

motsvarande fem procent i produktionen av varor och tjänster

Procentuell förändring jämfört med referensscenariot år 2035

Scenario 1

All varu- och

tjänsteproduktion

energieffektiviserar

161

Scenario 2

All varu- och

tjänsteproduktion

exkl.

energiproducenter

energieffektiviserar

Scenario 3

Energiintensiv

produktion

energieffektiviserar

BNP 1,2 1,2 0,5

Export 1,1 1,0 0,6

Import 0,8 0,8 0,4

Privat konsumtion 1,3 1,3 0,4

Offentlig konsumtion 0,0 0,0 0,0

Investeringar 1,3 1,3 0,6

Arbetade timmar 0,2 0,2 0,1

Reallön 1,0 1,0 0,6

Anm: Offentlig konsumtion är exogent given i EMEC.

Källa: Konjunkturinstitutet.

Tabell 15 presenterar både den ekonomiövergripande och de branschvisa rekyleffekterna.

Den ekonomiövergripande rekyleffekten beräknas enligt ekvation 2 där den

realiserade och den potentiella energianvändningen inkluderar hela ekonomins energianvändning.

Detta innebär exempelvis att när den energiintensiva industrin energieffektiviserar

med 5 procent blir den givna energieffektiviseringen i hela ekonomin inklusive

hushållen 0,8 procent eftersom energiintensiv industri endast utgör en delmängd

av total energianvändning. Detta jämförs sedan med de långsiktiga förändringarna

i energianvändning för hela ekonomin efter att alla sektorer har anpassat sig till

de nya förhållandena. De branschvisa rekyleffekterna beräknas utifrån den potentiella

och den realiserade energianvändningen i respektive bransch.

154 Världsmarknadspriserna antas oförändrade vilket innebär att energieffektiviseringen endast sker i Sverige.

More magazines by this user
Similar magazines