Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Tabell 15 Rekyleffekt, som följd av en kostnadsfri energieffektivisering

motsvarande fem procent i produktionen av varor och tjänster

Procent

Scenario 1

All varu- och

tjänsteproduktion

energi-effektiviserar

163

Scenario 2

All varu- och

tjänsteproduktion

exkl.

energiproducenter

energieffektiviserar

Jordbruk 17 16

Fiske 20 20

Skogsbruk 46 46

Scenario 3

Energiintensiv

produktion energieffektiviserar

Gruvdrift 13 9 7

Övrig industri 17 10

Jord- och

stenvaruindustri 57 52 48

Massa- och

pappersindustri 138 131 127

Läkemedelsindustrin 1 -7

Kemisk industri 43 34 36

Järn- och stålindustri 34 33 31

Metallvaruindustri 11 9 5

Verkstadsindustri 7 -2

Raffinaderier 1

Elproducenter -35

Fjärrvärmeverk 1

Gasvaruproducenter -129

Vatten- och avloppsverk 12 13

Byggnadsindustrin 25 24

Transportindustrin,

järnväg 18 17

Transportindustrin,

passagerare 18 18

Transportindustrin,

lastbil 22 22

Transportindustrin, sjö 45 45

Transportindustrin, flyg 58 58

Transportindustrin,

tjänster 15 13

Tjänstebranscher 15 10

Bostadssektor 32 12

Offentlig sektor 5 -8

Ekonomiövergripande

rekyleffekt 46 39 73

Ekonomiövergripande

rekyleffekt exkl.

hushållens

energianvändning. 32 27 57

Källa: Konjunkturinstitutet.

I scenario 3, där endast energiintensiv industri energieffektiviserar, påverkas den totala

energianvändningen i ekonomin betydligt mindre (se Tabell 16) än i de övriga scenarierna

eftersom energiintensiv produktion endast utgör en del av den totala produktionen.

I scenario 1, där all varu- och tjänsteproduktion energieffektiviserar, kommer el-

och fjärrvärmepriserna att vara lägre än i scenario 2 där energibranscherna är exkluderade

från energieffektiviseringen. Detta får till följd att den slutliga energianvändning-

More magazines by this user
Similar magazines