Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

I det andra fallet kommer kostnadsökningen istället vara i form av lägre kapitalproduktivitet

i bransch i (βi,K) och vara lika med:

(

) (4)

Där KUi är kapitalkostnaderna i referensscenariot för bransch i.

Slutligen anges kostnaden i form av lägre produktivitet för förädlingsvärdet för att

avspegla att kostnaderna för energieffektivisering oftast handlar om en mix av kapital

och arbetskraftskostnader. Minskningen i produktivitet för förädlingsvärdet i bransch i

(βi,FV) antas vara:

(

) (5)

Där FVi är förädlingsvärdet i referensscenariot för bransch i.

Tabell 18 visar att när en kostnad för energieffektivisering införs via en minskad produktivitet

i arbete, kapital eller för förädlingsvärdet kommer rekyleffekten minska

avsevärt. Effekterna på övriga ekonomin blir även de avsevärt lägre och i fallen med

sänkt arbets- och kapitalproduktivitet blir effekterna på BNP till och med negativa

jämfört med referensscenariot. Allan m.fl. (2007) visar också att rekyleffekten blir

negativ vid införandet av en kostnad för energieffektivisering via sänkt arbetsproduktivitet

( ).

Tabell 18 Makroekonomiska effekter. Energieffektivisering med 5 procent sker

till en kostnad för all varu- och tjänsteproduktion exklusive energiproducenter

Procentuell förändring jämfört med referensscenariot år 2035

Energieffektivisering

Utan kostnad

Energieffektivisering

Kostnad via

sänkt arbetsproduktivitet

166

Energieffektivisering

Kostnad via

sänkt kapitalproduktivitet

Energieffektivisering

Kostnad via

sänkt poduktivitet

i förädlingsvärdet

BNP 1,2 -0,2 0,2 0,5

Export 1,0 -0,6 -0,3 0,2

Import 0,8 -0,3 -0,1 0,2

Privat konsumtion 1,3 0,3 0,3 0,6

Offentlig

konsumtion 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar 1,3 -0,2 0,8 0,7

Arbetade timmar 0,2 0,1 0,0 0,1

Reallön 1,0 0,4 0,2 0,6

Rekyleffekt 39% -10% -5% 8%

Ekonomiövergripande rekyleffekt

exkl. hushållens energianv. 27% -13% -7% 2%

Anm: Offentlig konsumtion är exogent given i EMEC.

Källa: Konjunkturinstitutet.

REKYLEFFEKTENS STORLEK

Resultaten från modellanalysen visar att rekyleffektens storlek varierar beroende på

omfattningen av energieffektiviseringen, det vill säga vilka branscher som energieffektiviserar.

När endast den energiintensiva industrin effektiviserar får vi högre rekyleffekt

än om större delar av produktionen energieffektiviserar.

More magazines by this user
Similar magazines