Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Det marknadsmisslyckande som ligger till grund för klimatpolitiken är utsläppsexternaliteten

– att varje ytterligare utsläpp av koldioxid påverkar allas välfärd negativt genom

att det ökar den globala uppvärmningen. Detta marknadsmisslyckande motiverar

styrmedel som till exempel koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter.

Utsläppsexternaliteten är dock inte det enda marknadsmisslyckandet som kan vara

relevant för utformningen av klimat- och energipolitiken. Marknadsmisslyckanden kan

uppstå på många olika sätt: genom bristfällig information, avsaknaden av marknader,

andra externaliteter eller kollektiva varor.

För att minska förbrukningen av fossila bränslen krävs att ett antal åtgärder vidtas. I

linje med IEA (2008) kan åtgärder för att minska utsläppen illustreras utifrån storleken

på utsläppsminskningen och kostnaden för denna. I Figur 41 illustreras schematiskt

hur kostnader för utsläppsreduktioner beror på olika åtgärder. Hur stora utsläppsreduktioner

som i praktiken kan åstadkommas med olika åtgärder är osäkert, illustrerat

av det skuggade området i figuren. Vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i Sverige

ska inte närmare diskuteras i det här avsnittet. Utgångspunkten är snarare att principiellt

diskutera hur marknadsmisslyckanden och styrmedel interagerar.

Figur 41 Åtgärder och kostnader för att minska utsläppen av växthusgaser

Marginalkostnad (USD/t CO2). Utsläppsreduktioner 2050 jämfört med referens (Gt CO2/år).

Källa: IEA (2008) , sid 81. Översättning Konjunkturinstitutet.

Många åtgärder skulle vidtas om utsläppen av koldioxid var prissatta högre. Dessa

illustreras av åtgärder mitt i och till höger i figuren. Enligt många bedömare 157 finns ett

antal åtgärder, framför allt i energiefterfrågan, som skulle vara direkt samhällsekonomiskt

lönsamma om de vidtogs. Att dessa åtgärder, illustrerade till vänster i figuren,

inte kommer till stånd, beror på ett antal marknadsmisslyckanden. 158 Ett högre pris på

koldioxidutsläpp kan i viss mån leda till att sådana åtgärder vidtas. Det är dock tveksamt

om en högre skatt skulle vara tillräcklig i och med att åtgärderna inte vidtas trots

att de är lönsamma även utan högre koldioxidskatt. Det kan därför vara motiverat

med andra styrmedel som är direkt inriktade på dessa marknadsmisslyckanden.

157 Stern (2006), IEA (2010), Hood (2011).

158 En översikt över dessa marknadsmisslyckanden finns i Söderholm (2012).

169

More magazines by this user
Similar magazines