Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 42 Utsläppsmål

Energieffektivitet är ett mått på energianvändningen. I Figur 43 illustreras de kombinationer

av fossil och förnybar energi som uppnår samma energieffektivitet som i

startåret, samt med en energieffektivisering på 20 procent. Energieffektiviseringsmålet

är ett slags energibesparingsmål, i jämförelse med ett prognosscenario för slutåret eller

jämfört med ett startår. 163 Den skuggade triangeln beskriver de kombinationer av fossil

och förnybar energianvändning som överträffar målet på 20 procents energieffektivisering

i förhållande till prognos.

Figur 43 Energieffektivisering

163 Mål för energieffektivisering kan utformas på lite olika sätt. För att illustrera principerna på enklast möjliga

vis utgår vi här från Europeiska kommissionens sätt att definiera energieffektivisering i Energieffektiviseringsdirektivet

(2012/27/EU). En analys utifrån den svenska formuleringen är likartad. Referenspunkten för

energieffektivisering är dock den energiförbrukning som skulle råda i slutåret om energiförbrukningen steg

proportionellt mot BNP.

172

More magazines by this user
Similar magazines