Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Om syftet är att uppnå ett högre utsläppsmål, är det dock ineffektivt att göra det genom

att uppnå energieffektiviseringsmålet. Genom att revidera utsläppsmålet kan man

uppnå samma utsläppsminskning vid punkten c till lägre kostnad. För att det ska vara

optimalt att vidta enbart ytterligare energieffektiviserande åtgärder måste dessa åtgärder

ha lägre kostnader än att öka förnybarheten.

Utsläppsmålet överskrids även i Sverige om de andra målen uppfylls

En analys av hur de svenska målen i praktiken interagerar liknar väsentligen analysen i

det föregående avsnittet. Utsläpps- och förnybarhetsmålen till 2020 är enligt prognos

på god väg att uppfyllas även i Sverige. 165 Energieffektiviseringsmålet verkar även här

vara det mål som är svårast att uppfylla. Enligt konsekvensbedömningen i Energimyndighetens

”Långsiktsprognos 2010” kommer energiintensiteten att minska med

drygt 13 procent mellan 2008 och 2020. 166 Att uppfylla målet med 20 procents lägre

energiintensitet är också något som bedöms leda till att utsläppsmålet överskrids enligt

Konjunkturinstitutets rapport till Expertgruppen för Miljöstudier (Broberg m.fl.,

2010).

Givet prognosens förutsättningar är det knappast möjligt att uppnå förnybarhets- och

energieffektiviseringsmålen utan att utsläppsmålet överskrids. I praktiken framstår tre

möjliga alternativ:

1. Att inte uppnå energieffektiviseringsmålet.

o Alternativt kan man ändra det nationella effektiviseringsmålet, till exempel

genom att definiera energieffektivisering i slutlig användning

snarare än i primärenergianvändning.

2. Att uppnå ett högre, implicit definierat, utsläppsmål än det fastställda.

3. Att inte öka produktionen av kärnkraft från nuvarande nivå.

Att utsläppsmålet överskrids innebär att kostnaderna ökar för att uppnå de fastställda

målen till 2020.

Förhoppningsvis kommer teknisk utveckling sänka kostnaderna för att minska utsläppen.

Men eftersom vi inte känner till den optimala banan för utsläppsminskningar

fram till 2050 kan vi inte med säkerhet veta om kostnaderna för att minska utsläppen

ökar eller minskar över tiden. Om syftet med att uppnå ett högt ställt energieffektiviseringsmål

är att få till stånd större utsläppsminskningar till 2020, är det mer kostnadseffektivt

att revidera utsläppsmålet.

SAMBANDET MELLAN DE KLIMAT- OCH ENERGIPOLITISKA MÅLEN OCH

GRUNDPELARNA ÄR SVAGT

Förnybarhets- och energieffektiviseringsmålen utgör restriktioner i hur utsläppsmålet

kan nås. Sådana begränsningar kan vara motiverade om energieffektivisering och ökad

förnybarhet också syftar till att uppnå andra grundläggande mål än de utsläppsminskningar

utsläppsmålet kräver.

165 Enligt Naturvårdsverkets rapportering och Energimyndighetens Långtidsprognos 2010.

166 Prognosen är dock relativt osäker enligt Energimyndigheten (”Energiindikatorer 2011”, sid 14).

176

More magazines by this user
Similar magazines