Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

exempel att en grön ekonomi generellt sett inte kan förväntas skapa jobb på lång sikt.

På en välfungerande arbetsmarknad kommer en ökad efterfrågan på arbetskraft i den

gröna sektorn att pressa upp lönerna och leda till en överföring av arbetskraft till sektorn.

Arbetstillfällen i den gröna sektorn kan därför tränga undan arbetstillfällen i

andra sektorer vilket innebär att nettosysselsättningen i ekonomin inte behöver påverkas.

Världsbanken (2012a) menar att miljöpolitik bara kan leda till en ökad nettosysselsättning

om andra ineffektiviteter, till exempel matchningsproblem och bristen på

kvalificerad arbetskraft, löses. En politik för grön tillväxt utgör, med andra ord, inte ett

substitut för en god tillväxtpolitik.

När man funderar på miljösektorns potential att skapa nya arbeten är det inte bara

kvantiteten jobb som är av intresse, utan även karaktären på de arbetstillfällen som

genereras. Europeiska kommissionen (2005a), till exempel, hävdar att den största effekten

av miljöpolitiken är på arbetskraftens sammansättning snarare än på dess storlek.

I dagsläget finns dessvärre inte så mycket kunskap om vilka kvalifikationer som

krävs för att arbeta i den gröna sektorn eller om vilken typ av arbetstillfällen som sektorn

erbjuder (Renner m.fl., 2008).

VILKA EGENSKAPER HAR JOBB I DEN GRÖNA SEKTORN INTERNATIONELLT?

Gröna jobb kan omfatta ett brett spektrum av kompetenser och egenskaper. Speciellt i

världens fattigare länder finns flera typer av gröna jobb som är både smutsiga och

farliga. Återvinning och avfallshantering kan till exempel innebära både oönskade och

ohälsosamma jobb (Medina, 2005; Cointreau, 2006). En fransk studie som refereras

till i OECD (1997) visar att arbetstillfällen i miljösektorn i allmänhet inte är speciellt

kvalificerade. Eftersom flest arbetstillfällen finns i branscherna för insamling, bortskaffande

och återvinning av avfall är mer än en tredjedel av de sysselsatta lågutbildade

och lågavlönade. Till följd av tekniska framsteg är däremot arbetstillfällen i den så

kallade ”clean tech” 176 industrin ofta mer högutbildade och högbetalda (Världsbanken,

2008).

I en senare OECD-rapport (OECD, 2004) sammanställs uppgifter om den miljörelaterade

sysselsättningen som samlats in genom enkäter och andra källor som Eurostat,

Europeiska kommissionen, enskilda konsulter och forskningsinstitut. Även om informationen

inte är helt jämförbar mellan länder, finner OECD till exempel att den

högsta andelen utländska arbetare finns i avfallshantering och att andelen kvinnliga

anställda är lägre inom miljösektorn än i andra sektorer av ekonomin.

VILKA EGENSKAPER HAR ARBETSTAGARE I DEN GRÖNA SEKTORN I SVERIGE?

För att undersöka hur anställda i den gröna sektorn skiljer sig från anställda i övriga

sektorer använder vi SCB:s klassificering av gröna arbetsställen (FN, OECD och

Eurostats definition). 177 En detaljerad beskrivning av klassificeringen finns i SCB

(2010b). Miljöklassningen följer delvis branschklassificeringen av företag enligt SNI-

176 ”Clean tech” industrin inkluderar varor och tjänster som ökar produktiviteten och som minskar

resursanvändningen.

177 SCB har sedan 2000 arbetat med att bygga upp en databas över miljöföretag. Populationen baseras på

arbetsställen och bestod 2010 av drygt 15 000 arbetsställen (ett företag kan bestå av ett eller flera

arbetsställen). I databasen klassificeras varje arbetsställe dels efter dess miljöområde men även utifrån hur

stor andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad. SCB arbetar utifrån Eurostats manual

(Eurostat, 2009) vid insamlandet av statistiken. I manualen finns beskrivet vilka miljöområden som

arbetsställena ska delas in i.

183

More magazines by this user
Similar magazines