Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Tabell 20 Sysselsatta män och kvinnor och könsfördelning vid gröna

arbetsställen

Tusental respektive procent

År Arbetsställe Män (1 000)

185

Kvinnor

(1 000)

Män (%) i

grön sektor

Kvinnor (%)

i grön sektor

2003 Grönt 47 14 2,20 0,70

Övrigt 2 093 1 975

2004 Grönt 47 15 2,16 0,75

Övrigt 2 124 1 980

2005 Grönt 48 15 2,21 0,75

Övrigt 2 128 1 987

2006 Grönt 50 16 2,24 0,78

Övrigt 2 181 2 037

2007 Grönt 51 16 2,22 0,76

Övrigt 2 243 2 084

2008 Grönt 51 17 2,21 0,81

Källor: LISA (SCB) och Konjunkturinstitutet.

Övrigt 2 253 2 091

Tabell 20 visar att en större andel män jobbar på gröna arbetsställen än motsvarande

andel för kvinnor (2,21 och 0,81 procent bland män respektive kvinnor år 2008, och

ingen större förändring över tid). Män är med andra ord överrepresenterade, vilket

troligen beror på att en väsentlig del av de gröna arbetsställena finns i mansdominerade

branscher, såsom exempelvis avfallshantering och regummering.

Tabell 21 Sysselsatta i storstäder respektive övriga landet och vid gröna och

övriga arbetsställen

Tusental respektive procent

År Arbetsställe

Storstäder

(1 000)

Övriga

landet

(1 000)

Storstäder

(%)

Övriga

landet

2003 Grönt 13 48 1,11 1,62

Övrigt 1 159 2 909

2004 Grönt 13 49 1,11 1,64

Övrigt 1 160 2 944

2005 Grönt 14 50 1,19 1,67

Övrigt 1 166 2 949

2006 Grönt 26 40 1,27 1,79

Övrigt 2 027 2 191

2007 Grönt 27 40 1,27 1,76

Övrigt 2 093 2 234

2008 Grönt 27 41 1,26 1,81

Övrigt 2 117 2 227

Anm. Storstäder utgörs av de lokala arbetsmarknaderna i Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund (SCB,

2012c).

Källor: LISA (SCB) och Konjunkturinstitutet.

I Tabell 21 visas fördelningen av sysselsatta i storstäder respektive övriga landet. Som

storstäder räknas de lokala arbetsmarknaderna i Stockholm-Solna, Göteborg och

Malmö-Lund (se SCB (2012c) för de kommuner som ingår i respektive lokal arbetsmarknad).

Tabellen visar att bosatta i storstäder är något underrepresenterade när det

gäller sysselsättning på gröna arbetsställen. Knappt 1,3 procent av de sysselsatta i

(%)

More magazines by this user
Similar magazines