Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund arbetade på gröna arbetsställen år 2008,

medan motsvarande siffra för övriga landet var drygt 1,8 procent.

I en regressionsanalys kan vi analysera sambandet mellan sannolikheten att vara anställd

på ett grönt arbetsställe och ett antal olika variabler när övriga variabler hålls

konstanta. Det är viktigt att påpeka att analysen är beskrivande. Skattningarna utgör

inga orsakssamband, men för att kunna uttala oss bättre om eventuella skillnader mellan

anställda vid gröna och övriga arbetsställen vill vi kunna konstanthålla för ett antal

relevanta variabler. Innan vi redovisar resultaten presenteras beskrivande statistik över

anställda i den gröna sektorn och övriga anställda i Tabell 22. 179

Tabell 22 Deskription av sysselsatta i den gröna samt övriga sektorn år 2008

Medelvärden och standardavvikelser i parentes

Variabel Grön sektor Övrig sektor

Ålder (år) 43,0 (12,8) 42,5 (13,0)

Inkomst (kronor) 331 234 (211 532) 270 157 (212 383)

Utbildning (år) 12,5 (2,5) 12,4 (2,4)

Källor: LISA (SCB) och Konjunkturinstitutet.

De båda grupperna verkar inte skilja sig särskilt mycket åt, förutom när det gäller årsinkomst

som är väsentligt högre för anställda inom miljösektorn, 331 000 kronor jämfört

med 270 000 kronor, en statistiskt säkerställd skillnad (på en procents-nivån).

För att undersöka om denna skillnad består när vi kontrollerar för ålder och utbildning

skattar vi en linjär sannolikhetsmodell, med en beroende variabel som antar värdet 1

om individen arbetar på ett grönt arbetsställe, och 0 annars. Resultaten redovisas i

Tabell 23. För att underlätta presentationen använder vi kategoriska variabler för ålder

(1/0 om personen är äldre/yngre än genomsnittsåldern i populationen) och inkomst

(1/0 om inkomsten ligger över/under medianinkomsten). Modellen skattas på ett 10

procentigt slumpmässigt urval ur en total population med 25,6 miljoner observationer

av data på alla sysselsatta individer under perioden 2003 till 2008. 180

Interceptet i Tabell 23 visar en sannolikhet på cirka 5,9 procent att en man med förgymnasial

utbildning kortare än 9 år, med inkomst lägre än medianinkomsten och

yngre än genomsnittet är anställd på ett grönt arbetsställe – oavsett om arbetsstället

definieras som helt eller delvis grönt. Tabell 23 bekräftar att kvinnor är underrepresenterade

i den gröna sektorn även när man kontrollerar för övriga variabler. Kvinnor har

cirka tre procentenheters lägre sannolikhet att jobba på ett grönt arbetsställe än män.

Att bo i en storstad innebär cirka två procentenheters lägre sannolikhet att jobba i den

gröna sektorn. När det gäller inkomst visar resultaten att individer med en inkomst

över medianinkomsten har ungefär tre procentenheters högre sannolikhet att jobba i

den gröna sektorn jämfört med personer som tjänar mindre än medianinkomsten.

Ytterligare ett intressant resultat är att individer med forskarutbildning har ungefär tre

procentenheters högre sannolikhet att arbeta i den gröna sektorn jämfört med perso-

179 För att lättare kunna tolka skattade parametrar låter vi individens sektorstillhörighet vara en kategorisk

variabel med värdet ett om individen jobbar på ett grönt arbetsställe, och noll annars. Till skillnad från analysen

i Tabell 19—21 använder vi här inte respektive arbetsställes gröna andel.

180 Att modellen skattas på ett urval innebär en snabbare skattning men har ingen effekt på resultaten.

186

More magazines by this user
Similar magazines