Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Ett relaterat problem är läckage. Om till exempel ett område på ett eller annat sätt

skyddas från avskogning men detta endast innebär att avskogningen flyttas till ett annat

område kallas detta ett läckage. Om till exempel tillräckligt stora arealer skyddas

från avverkning kan globala priser på virke stiga så pass mycket att utvinning av virke

blir lönsamt på tidigare inte lönsamma områden och att avverkningen därmed flyttar.

Nettoupptagens beständighet diskuteras i samband med skogens förmåga att minska

koldioxidhalten. Problemet består i risken att framtida kolförråd minskar, ett temporalt

läckage (om avgången överstiger tillväxten får vi ett nettoutsläpp).

EU:s klimatpolitik och Kyotoprotokollet reglerar i vilken utsträckning Sverige kan tillgodoräkna

sig ett nettoupptag av koldioxid från skogen. Under Kyotoprotokollets

andra åtagandeperiod (2013 till 2017 eller 2020) uppgår maximalt nettoupptag som

kan bokföras för skogen till 3,5 procent av landets utsläpp 1990. Däremot kommer

utsläpp och upptag av växthusgaser från skogsbruk och annan markanvändning inte

räknas mot EU:s nuvarande utsläppsmål. Om det skulle ske en upptrappning av EU:s

klimatambitioner, menar kommissionen att man ska knyta skogsbruk och annan markanvändning

till EU:s utsläppsmål genom ett kompletterande förslag. En oförväntad

hög avverkning inom skogsbruket kommer försvåra Sveriges förmåga att uppnå målet

för Kyotoprotokollets kommande åtagandeperiod.

Sverige har stora arealer skog som genererar höga nettoupptag av koldioxid. Nettoupptagen

av koldioxid har varit och är betydande jämfört med de utsläpp som genereras

från övriga samhället. Av de växthusgaser som Sverige släppt ut i perioden 1990–

2010 har Skogsbruk och annan markanvändning bundit upp 53 procent. Den största

bidragande faktorn är att tillväxten i skogen varit större än avverkningen. I Klimatpropositionen

framgår att upptag och utsläpp till och från skogsbruk och annan markanvändning

inte inkluderas i det nationella målet för år 2020. Däremot föreslår regeringen

att frågan kan prövas på nytt ifall ett framtida internationellt klimatavtal sluts.

Om problem med mätning och läckage kan åtgärdas samt effektiva styrmedel kan

införas bör Sverige arbeta för ett utökat utrymme för tillgodoräknande av sänkor.

Skogstillgångar innebär en positiv extern effekt genom ökat koldioxidupptag som

skogsägaren inte kompenseras för. Precis som koldioxidutsläpp från fossil förbränning

har ett pris i klimatpolitiken, skulle skogsägaren kunna ersättas för att inte avverka. En

sådan subvention skulle komplettera övriga styrmedel genom att den externa effekten

internaliseras. I praktiken uppstår problem med att införa en sådan subvention som

mätproblem, läckage och beständighet, samt höga administrationskostnader. Hur

kostnadseffektiva styrmedel skulle kunna utformas behöver utredas.

17

More magazines by this user
Similar magazines