Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Här kan Konjunkturinstitutet spela en viktig roll, men det förutsätter att det skapas

resurser för forskning och utvecklingsarbete såväl inom myndigheten som för samarbete

med andra forskningsorganisationer.

I årets rapport är temat ”klimat och klimatpolitik”. Det betyder dock inte att klimatproblemet

är det enda viktiga miljöproblemet. Snarare återspeglar valet av klimatpolitik

det fokus som legat på klimatfrågan en längre tid i hela samhället, men även att det

finns en relativt välutvecklad verktygslåda tillgänglig för att analysera klimatfrågan. En

rimlig slutsats från det vetenskapliga rådet är att verktyg för att analysera andra miljömål,

och samspelet dem emellan måste utvecklas. Återigen måste detta ske långsiktigt

och med kontinuitet.

Vidare anser rådet att arbetet med att utveckla nationalräkenskaperna så att de bättre

fångar människors välfärd nu och i framtiden bör fortsätta. I årets rapport pekas på en

rad svårigheter i detta arbete, inte minst av praktisk/empirisk natur. Det vetenskapliga

rådet är enigt om att det är stora praktiska svårigheter med att utveckla räkenskaper

som på ett bättre sätt fångar upp välfärdsförändringar. Det är ett mödosamt arbete

förknippat med ett flertal svårigheter som måste lösas i samarbete med experter från

de naturvetenskapliga disciplinerna. Det vetenskapliga rådet tror heller inte det är möjligt

att lösa de praktiska/empiriska frågorna inom de resursramar som för närvarande

finns tillgängliga. Det behövs dock mer arbete även kring principerna för en mer välutvecklad

bokföring, och även om vägen till praktisk tillämpning är lång och mödosam

så ser det vetenskapliga rådet ett värde av fortsatt arbete.

MER DJUPBLODADE ANALYSER

Slutligen anser det vetenskapliga rådet att den årliga rapporten kommande år bör

kompletteras med en mer djuplodande rapport inom något specifikt miljöpolitiskt

område, skriven av en ledande expert på just det området. Ett exempel på en sådan

rapport kan vara ”skogens roll i klimatpolitiken”, ett annat ”målkonflikter i miljöpolitiken”.

Syftet med en sådan rapport är dels att få en specifik fråga belyst på ett utförligare

sätt än vad som annars är möjligt, dels att den kan peka ut intressanta och viktiga

områden för kommande rapporter.

Ovan har vi diskuterat ett antal områden där det vetenskapliga rådet anser att fortsatt

utvecklingsarbete krävs, och vad som bör belysas i kommande årliga rapporter. Förutom

det som nämnts vill det vetenskapliga rådet påpeka vikten av ett vetenskapligt

angreppssätt på de frågor som analyseras. Ett vetenskapligt råd är ett sätt att arbeta

med detta, ett annat är att ytterligare fördjupa forskningssamarbete med andra forskningsorganisationer

inom det miljöekonomiska området.

193

More magazines by this user
Similar magazines