Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis anser det vetenskapliga rådet att fortsatt utvecklingsarbete behövs

inom följande områden.

Markanvändning och skogens roll i klimat- och miljöpolitiken

Det behövs en dynamisk skogssektormodell som kan fånga dels den biologiska

dynamiken i skogen, dels de viktigaste sambanden inom skogssektorn.

Skogssektorn bör länkas till en allmänjämviktsmodell som möjliggör kopplingar

mellan skogssektorn och övriga sektorer

Analys av interaktion mellan klimatmål och andra miljömål relaterade till skog

och markanvändning, såsom bevarad biodiversitet, ingen övergödning, levande

sjöar och vattendrag, och hav i balans.

Styrmedel för att uppnå mål för förnybar energi

Det behövs en fördjupad analys och utvärdering av det svenska elcertifikatssystemet,

samt jämförelser med andra stödsystem som ”feed in” tariffer

Det behövs ytterligare forskning om hur elcertifikat och ”feed in” tariffer påverkar

teknisk utveckling.

Det behövs utredas och analyseras vilka kostnaderna för förnybar energi är på

kort och lång sikt, och hur dessa är kopplade till olika typer av styrmedel

Den allmänjämviktsmodell som nu används måste utvecklas för att på ett väsentligt

bättre sätt fånga upp och beskriva energisektorn och dess marknader.

Grön ekonomi

Forskningen och utvecklingsarbetet kring principer för hållbar utveckling bör

fortsätta, med visst fokus på empiriska tillämpningar

Fortsätta utveckla det långsiktiga arbetet med att mäta hållbar utveckling. Ett

första steg i detta kan vara att på ett bättre sätt inkludera förändringar i skogens

värden, inte minst med avseende på växthusgaser, i räkenskaperna.

Utveckla analysen av ”gröna jobb”. Inte minst innebär detta ett arbete med

definitioner och arbete med att göra data tillgängligt. För närvarande saknas

bra data, delvis beroende på att det inte finns några entydiga definitioner. Här

bör man även kritiskt analysera om det överhuvudtaget är möjligt, eller ens

önskvärt, att försöka definiera och analysera vad ”gröna jobb” är.

Kontrastera ”partiella” analyser av effekter av miljöpolitik på utvecklingen av

”gröna jobb” (givet att vi kan definiera vad detta är) mot en analys som på ett

korrekt sätt fångar allmänjämvikts- och undanträngningseffekter.

194

More magazines by this user
Similar magazines