Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

SFS 2009:689, Förordning om statligt stöd till solceller.

SFS 2009:956, Förordning om översvämningsrisker.

SFS 2010:185, Förordning med instruktion för Trafikverket.

SFS 2010:900, Plan- och bygglag.

Sherwood, S C och M Huber (2010), “An Adaptability Limit to Climate Change due to Heat Stress”,

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107: 9552–55.

Skatteverket (2010), ”Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft

den 1 januari 2011”, www.skatteverket.se (2012-11-13).

Skatteverket (2011), Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2011.

SKL (2009), ”Läget i landet. En enkätundersökning om klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Sammanställning och presentation av resultat”, http://www.borlange.se/upload/51 389

/SKL%20Klimatarbete%20i%20kommunerna%202 009 .pdf (2012–05–18).

SKL (2012), www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/plan/klimatanpassning. (2012

05–08).

Skogsstatistisk årsbok (2011), Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se.

Small, K A och K van Dender (2007), “Fuel Efficiency and Motor Vehicle Travel: The Declining Rebound

Effect”, The Energy Journal, 28: 25–51.

SMHI (2012), www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatscenarier-1.3 850 (2012–05–18).

SMI (2011), ”Cryptosporidium i Östersund. Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna

utbrottet i Östersund 2010–2011”, Smittskyddsinstitutet, Solna.

Smit, B, O Pilisofa, I Burton, B Challenger, S Huq, R Klein och G Yohe (2001), ”Adaptation to Climate

Change in the Context of Sustainable Development and Equity”, i J J McCarthy, O F Canziani,

N A Leary, D J Dokken och K S White (red), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability,

Contribution of the Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on

Climate Change (IPCC).

Smith, R (2007), “Development of the SEEA 2003 and Its Implementation”, Ecological Economics, 61: 592–

599.

Sorrell, S och J Dimitropoulos (2008), “The Rebound Effect: Microeconomic Definitions, Limitations

and Extensions”, Ecological Economics, 65: 636–649.

Sorrell, S, J Dimitropoulos och M Sommerville (2009), “Empirical Estimates of the Direct Rebound

Effect: A Review”, Energy Policy, 37: 1356 –1371.

SOU 1991:37–38, Räkna med miljön! Förslag till natur- och miljöräkenskaper, betänkande av Miljöräkenskapsutredningen.

SOU 1997:11, Skatter, miljö och sysselsättning, slutbetänkande från Skatteväxlingskommittén.

SOU 2000:7, Långtidsutredningen 1999/2000, Bilaga 7.

SOU 2007:36, Bioenergi från jordbruket – en växande resurs.

SOU 2007:60, Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, slutbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen.

SOU 2008:24, Svensk klimatpolitik, betänkande av Klimatberedningen.

SOU 2008:25, Ett energieffektivare Sverige, delbetänkande av Energieffektiviseringsutredningen.

SOU 2009/31, Effektiva transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg, huvudbetänkande

från Trafikverksutredningen.

SOU 2009:83, Miljömålen i nya perspektiv , betänkande av Utredningen om miljömålssystemet.

SOU 2012:15, Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning, delbetänkande av Miljömålsberedningen.

SOU 2012:46, Dammsäkerhet – Tydligare regler och effektiv tillsyn, betänkande av Utredningen om översyn av

de statliga insatserna för dammsäkerhet.

Spiegel Online International (2012), http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidysinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809

439 .html (2012–09–17).

Stern, N (2006), The Economics of Climate Change – The Stern Review, Cabinet Office, HM Treasury, London.

207

More magazines by this user
Similar magazines