Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

nadspriset resursernas knapphet och ger incitament till teknisk utveckling och effektivisering.

Konsumenternas och producenternas agerande bestämmer priset på varor

och tjänster, vad som ska produceras, i vilka kvantiteter och på vilket sätt. För att

marknadsekonomin ska fungera perfekt krävs också fullständig information och att

det inte förekommer några så kallade marknadsmisslyckanden. Förekomsten av marknadsmisslyckanden

innebär en anledning för samhället att styra om resursfördelningen.

För en samhällsekonomiskt effektiv miljöpolitik krävs att miljömålen sätts optimalt.

För miljömål som syftar till utsläppsminskningar innebär det att utsläppen ska minskas

till den nivå där den marginella skadekostnaden av utsläpp är lika med marginalnyttan

av utsläpp, se Fakta 1. Det innebär att beslutsfattarna behöver känna till utsläppsminskningens

alla kostnader och nyttor – såväl privata som samhälleliga. Förutom

kunskap om kostnaderna för olika utsläppsminskningar måste de känna till utsläppens

effekter på hälsa och miljö, områden det ofta råder stora osäkerheter kring. Även om

utsläppens effekter skulle vara kända kan det vara svårt att värdera effekter på hälsa

och miljö i pengar.

Värderingsmetoderna i miljöekonomi utgår från individens preferenser och kan vara

indirekta eller direkta. Med indirekta metoder skattas miljövärdet med hjälp av en

koppling mellan miljövaran och en marknadsprissatt vara. Till exempel kan en park

värderas med hjälp av priser på fastigheter nära parken. Med direkta metoder skattas

miljövärdet genom intervjuer och enkäter där individer tillfrågas direkt om sin betalningsvilja.

Till exempel hur mycket en individ är villig att betala för att bevara en park.

De indirekta metoderna har fördelen att de baseras på faktiska val men de begränsas

av förmågan att fånga så kallade existensvärden, det vill säga den värdering en individ

kan ha av en miljövara trots att hon inte nyttjar den. Existensvärden kan fångas med

de direkta metoderna som begränsas av att de bygger på hypotetiska marknadssituationer.

I samhällsdebatten förekommer även åsikten att bevarandet av miljön är överordnat

individers preferenser och att miljön därmed är ovärderlig. Ett problem med det synsättet

är att det inte ger någon vägledning då knapphet på kapital, arbetskraft och

andra resurser gör att kostnaden för att i alla avseenden bevara miljön blir mycket hög

och samhällets individer har preferenser för annat än miljö. Även om miljöeffekter

inte värderas monetärt sker en indirekt värdering via politiska beslut, till exempel när

resurser avsätts för att skydda ett område. Explicit monetär värdering har fördelarna

att en gemensam måttstock används och att överväganden blir mer transparenta.

26

More magazines by this user
Similar magazines