Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

FAKTA 1

Samhällsekonomisk effektivitet

Denna faktaruta illustrerar det ekonomiska villkor som måste vara uppfyllt för att

utsläppsnivån ska vara samhällsekonomiskt effektiv.

Figur 1 Marginell skadekostnad (MD) och marginalnytta (MB)

Kr

P*

MB MD

I Figur 1 visas samhällets marginella skadekostnad för utsläpp, MD. Låga utsläpp orsakar

små skador på hälsa och miljö, men vartefter utsläppen ökar så tilltar skadorna.

Utsläppen förorsakar inte bara skador utan möjliggör också produktion för konsumtion.

I figuren visas också samhällets marginalnytta av utsläpp, MB, från ytterligare

produktion. Vid låga utsläpp är samhällets nytta från ytterligare utsläpp (det vill säga

ytterligare produktion) hög, men vartefter utsläppen ökar så avtar nyttan. Den samhällsekonomiskt

effektiva utsläppsnivån nås vid Q * där samhällets nytta av en ytterligare

enhet utsläpp är lika stor som värderingen av den miljöskada den orsakar. Alla

andra utsläppsnivåer skulle innebära en välfärdsförsämring för samhället.

För att nå den samhällsekonomiskt effektiva utsläppsnivån kan antingen ett pris- eller

kvantitetsinstrument användas. Valet mellan styrmedlen spelar ingen roll om beslutsfattaren

har fullständig kunskap om marginalnyttan och den marginella skadekostnaden.

Under sådana förutsättningar kan den effektiva utsläppsnivån nås antingen genom

att beslutsfattaren sätter priset (skatten) P* eller kvantiteten (kvoten) Q*. Enda

skillnaden är att priset ger beslutsfattaren en intäkt för föroreningarna som fortfarande

släpps ut som kan användas till att kompensera de skadelidande eller något helt annat.

I verkligheten råder sällan eller aldrig fullständig kunskap om marginella skadekostnader

och marginalnyttor. Tumregeln är då att använda ett kvantitetsinstrument om det

finns anledning att tro att den marginella skadekostnaden av utsläpp ökar snabbt med

ökade utsläpp (MD är brant), men ett prisinstrument om den marginella skadekostnaden

inte ökar särskilt mycket med ökade utsläpp (MD är flack) (Weitzman, 1974).

27

Q* CO 2-utsläpp, Q

More magazines by this user
Similar magazines