Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

I vissa fall är emellertid svårigheten att ekonomiskt värdera miljöeffekter för stora. För

utsläpp som koldioxid, som påverkar många individer och många framtida generationer,

kan det vara svårt att på ett meningsfullt sätt lägga dagens individers välfärd till

grund för värdering av utsläppens konsekvenser för framtida generationer (se avsnitt

4.2). För att undvika svårigheter med att värdera effekter på hälsa och miljö kan man i

stället för samhällsekonomisk effektivitet utgå från kostnadseffektivitet. Då sätts målen

utifrån enbart naturvetenskapliga eller politiska utgångspunkter och den nationalekonomiska

utmaningen blir hur målet ska nås till så låg kostnad för samhället som

möjligt. 4 Villkoret för en kostnadseffektiv utsläppsreduktion innebär att marginalkostnaderna

för att minska utsläppen är lika stora för samtliga utsläppskällor (se Fakta 2). I

den miljöpolitiska argumentationen framhålls ofta kostnadseffektivitet som ett viktigt

kriterium som olika styrmedel ska uppfylla.

FAKTA 2

Kostnadseffektivitet

Denna faktaruta illustrerar det ekonomiska villkor som måste vara uppfyllt för att ett

visst utsläppsmål ska uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt.

Figur 2 Kostnadseffektiv utsläppsreduktion

Kr Kr

MC B

Vi utgår från en förenklad bild av verkligheten där det endast finns två företag, A och

B. I Figur 2 visas marginalkostnadskurvor för företagen, MCA och MCB. Marginalkostnaden

definieras som kostnaden för att reducera ytterligare en enhet utsläpp. I

figuren läses företag A:s utsläppsreduktion från vänster till höger, och företag B:s

utsläppsreduktion från höger till vänster. För båda företagen gäller att de första utsläppen

kan reduceras till en låg kostnad som sedan ökar med ytterligare utsläppsminskningar.

Den horisontella axeln visar den totala minskningen av utsläpp som

krävs för att nå målet. I princip skulle företag A ensamt kunna åstadkomma hela utsläppsminskningen,

men det skulle ske till en hög kostnad (ytan under företag A:s

4 Ett kostnadseffektivt styrmedel kan också definieras som det styrmedel som uppnår den högsta

måluppfyllelsen (största effekten) givet en begränsad budget.

28

MC A

P P

0 A Q 0 B

Reduktionsmål, ton CO 2

More magazines by this user
Similar magazines