Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

1.2

Miljöpolitiska styrmedel

De miljöpolitiska styrmedlen kan delas in i tre huvudkategorier:

ekonomiska

administrativa

informationsbaserade

Den administrativa styrningen bygger på direkta regleringar och kontroll, medan den

ekonomiska styrningen är indirekt och sker via företagens och hushållens ekonomiska

incitament. Den informationsbaserade styrningen bygger på information i syfte att

förändra beteenden.

Administrativa styrmedel består bland annat av lagar, normer och förordningar. I Sverige

utgörs miljölagstiftningen framför allt av miljöbalken och av EU- lagstiftningen. 6

Miljöbalkens innehåll rör bland annat miljöprövning och tillsyn. EU:s miljörätt består

av direktiv och av förordningar. Direktiven syftar till att harmonisera miljölagstiftningen

i medlemsländerna medan förordningar träder i kraft direkt och lika i alla medlemsländer.

På miljöområdet finns förordningar om bland annat avfall, vatten, luft, buller,

kemiska ämnen och strålning.

Många lagar och förordningar anger gränsvärden, det vill säga maximala värden, för

olika typer av föroreningar, men det finns också administrativa styrmedel som innebär

detaljerad reglering av, till exempel, vilken produktionsteknik som får användas. Administrativa

styrmedel tar i regel ingen explicit hänsyn till de kostnader som är förknippade

med att uppnå regleringen. Det innebär att alla aktörer, oavsett kostnader,

måste agera för att följa regleringen. Givet att beslutsfattaren inte känner till förorenarnas

marginalkostnader för att minska utsläppen, och att dessa kostnader skiljer sig

mellan förorenare, innebär det att administrativa styrmedel sällan kan uppfylla kostnadseffektivitetsvillkoret

om lika marginalkostnader för alla förorenare (se Fakta 2).

Som namnet indikerar består informationsbaserade styrmedel av information och

upplysning men också av försök att påverka individers värderingar genom till exempel

riktade kampanjer (SCB, 2005). Bland de informationsbaserade styrmedlen finns frivilliga

miljöavtal, exempelvis uppgörelser mellan privata aktörer om att gå längre än lagstiftningen

kräver (EU:s ekodesigndirektiv genomförs delvis via frivilliga avtal) och

miljökonsekvensbeskrivningar (Carlman och Westerlund, 2007). Eftersom effekterna

av informationsbaserade styrmedel ofta är svåra att dokumentera är det svårt att bedöma

dessa styrmedels kostnadseffektivitet (Bauer och Fischer-Bogason, 2011). Informationsbaserade

styrmedel spelar antagligen störst roll som komplement till administrativa

och ekonomiska styrmedlen.

Ekonomiska styrmedel är incitamentsbaserade och verkar genom marknadens prissignaler.

Exempel på ekonomiska styrmedel är skatter, avgifter, pantsystem, handel med

utsläppsrätter och subventioner. I huvudsak används två olika ekonomiska styrmedel

för att minska utsläppen av koldioxid i Sverige, koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter.

Dessa styrmedel har kompletterats med ekonomiska styrmedel (subventioner),

administrativa styrmedel (till exempel krav på nya bilars bensinförbrukning) och in-

6 Miljöpolitik utövas även genom annan lagstiftning, till exempel genom plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

och arbetsmiljölagstiftning.

30

More magazines by this user
Similar magazines