Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Ytterligare en komplikation uppstår om regeringen via skattesystemet inte kan kontrollera

den aktivitet som genererar den externa effekten, till exempel i en öppen ekonomi

där produktionen kan flytta utomlands. I sådana situationer – och i frånvaro av

internationellt samarbete – kan det bästa vara att sätta en lägre skatt på den vara/tjänst

som genererar den externa effekten, samtidigt som substitut till varan eller tjänsten

subventioneras eller komplement beskattas (se avsnitt 2.2 för en beskrivning av subventioner

i klimat- och energipolitiken).

Figur 3 visar principen för hur en pigouviansk skatt (miljöskatt) kan internalisera en

negativ extern effekt givet fullständig information om marginella kostnader och intäkter.

8 Före skatt väljer företaget att producera QF enheter (där företagets marginalkostnad,

MCF, är lika med företagets marginalintäkt, MRF). Eftersom varje producerad

enhet genererar en negativ extern effekt är denna produktionsnivå för hög ur samhällets

perspektiv. Kurvan MCS visar samhällets marginalkostnad för produktionen

(MCS inkluderar MCF och den negativa externa effekten). Givet samhällets marginalkostnad

är den samhällsekonomiskt effektiva produktionen i stället QS enheter. Om

staten lägger en skatt på företaget lika med t per producerad enhet ökar företagets

marginalkostnad (kurvan MCF+t). Företaget väljer, vid denna högre marginalkostnad,

att bara producera QS enheter. Den negativa externa effekten sägs därmed vara internaliserad

i företagets beslut.

Figur 3 Internalisering av en negativ extern effekt med hjälp av en skatt

Kr

t

MR F

HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER

Överlåtbara utsläppsrätter är ett miljöpolitiskt styrmedel som bygger på så kallade

taknivåer. Utgångspunkten är att staten fastställer en övre gräns för en viss typ av

utsläpp inom ett geografiskt område. Med bildspråk kan man säga att staten lagt ett

tak över området och reglerar de totala utsläppen under taket. Däremot regleras inte

utsläppen från de enskilda utsläppskällorna under taket. I stället utfärdas ett antal

överlåtbara utsläppsrätter som tillsammans berättigar innehavarna att göra de maximalt

tillåtna utsläppen. Hur mycket som en enskild källa får släppa ut beror på dess

innehav av utsläppsrätter. Utsläppsrätterna kan fördelas gratis eller genom auktion.

Poängen med systemet är att staten får kontroll på de totala utsläppen inom ett område

samtidigt som det skapas ekonomiska incitament att fördela åtgärderna mellan

8 Miljöskatten antas föras in i en ekonomi utan andra skatter eller i ett skattesystem med optimala skatter.

32

MC S

MC F + t

MC F

Q S Q F Produktion, Q

More magazines by this user
Similar magazines