Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

samhället. För att nå generationsmålet fastställde år 1999 riksdagen 15 miljökvalitetsmål

som 2005 kompletterades med ett 16:e mål för biologisk mångfald:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Miljömålssystemet syftar till att strukturera miljöarbetet och systematiskt följa upp

miljöpolitiken. För att operationalisera miljömålen antog riksdagen 72 delmål som

preciserade inriktning och tidsperspektiv. I samband med antagandet av miljömålspropositionen

(Prop. 2009/10:155) förändrades målsstrukturen och delmålen ersattes

av etappmål som ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att

generationsmålet och miljökvalitetmålen ska nås. Tanken är att etappmålen ska vara

ambitiösa, konkreta och utformade så att Sverige har rådighet över måluppfyllelsen

(SOU 2012:15). Till miljökvalitetsmålen finns också så kallade preciseringar som beskriver

vilket miljötillstånd som ska uppnås.

För att nå politisk samsyn kring miljöfrågorna har regeringen tillsatt den parlamentariskt

sammansatta Miljömålsberedningen. I deras uppdrag ingår att föreslå etappmål,

styrmedel och åtgärder inom regeringens prioriterade områden. Än så länge finns 14

etappmål beslutade för målet Begränsad klimatpåverkan och de prioriterade områdena

luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. För varje miljökvalitetsmål

finns en ansvarig miljömålsmyndighet. 12 Myndigheterna ansvarar för uppföljning

och utvärdering av sina respektive mål. Miljökvalitetsmålen är inte rättsligt bindande

utan ska snarare ses som politiska målsättningar. Målen baseras inte på beräkningar

om samhällsekonomiskt optimala utsläppsminskningar utan är resultatet av en

politisk process där olika intressen har vägts samman. När miljömålen är givna kan

nationalekonomisk analys identifiera kostnadseffektiva styrmedel för att nå målen.

I den här rapporten fokuserar analyserna på styrmedel för att nå målet Begränsad

klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att etappmålet för de svenska utsläppen, från

verksamheter som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem, ska vara en minskning

12 Naturvårdsverket har ansvar för sju mål. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för tre mål och Boverket,

Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska

undersökning för var sitt.

36

More magazines by this user
Similar magazines